Spory o właściwości(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spory o właściwości(I sem) - strona 1 Spory o właściwości(I sem) - strona 2

Fragment notatki:

Spory o właściwość:
Pozytywne - zachodzi, kiedy mamy, co najmniej 2 podmioty, które czują się właściwe do rozstrzygnięcia danej sprawy
Negatywne - zachodzi, kiedy co najmniej 2 podmioty nie czują się właściwe do rozstrzygnięcia sprawy
Spór zakończy się w chwilą w momencie wskazania organu właściwego organu do rozstrzygnięcia sprawy. Zawarte przepisy w KPA, wprowadzono przepis art. 22 - zawarto wskazówki, który organ rozstrzyga, jaki spór:
Spór rozstrzyga organ wyższego stopnia lub sąd administracyjne - do jednostek samorządu terytorialnego
Pomiędzy kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży - organem rozstrzygającym będzie starosta
Wojewódzcy kierownicy służb, inspekcji i straży - wojewoda
Jednostki samorządu terytorialnego w różnych województwach - minister właściwy ds. administracji publicznej
Spory kompetencyjne:
Może być to spór pozytywny lub negatywny, istotą jest, kto ma wykonać kompetencje, te spory toczą się pomiędzy jednostkami samorządu terenowego i organy administracji rządowej - mamy różne podmioty spory. W jaki sposób kompetencja została podzielona pomiędzy organami jednostek samorządowego a organy administracji publicznej. Tym sporami zajmuje się naczelne sąd administracyjny. Upoważnienie do wykonywania kompetencji:
Nikt nie traci kompetencji, ale też nikt nie zyskuje,
kompetencja jest wykonywana w imieniu i na rachunek organu, któremu pierwotnie tą kompetencję przypisano.
Skutki podjęcia czynności przez podmiot upoważniony - w sferze prawnej upoważniającego, jeśli upoważniony wydaje rozstrzygnięcia lub wykonuje czynności faktyczne - to w gruncie rzeczy są do decyzje i czynności upoważniającego. Nie dojdzie tutaj do zmiany w pionie organizacyjnym, odwołania od decyzji upoważnionego to odwołanie złożymy do organu wyższego upoważniającego. Szeroko - upoważniony może podejmować rozstrzygnięcia i czynności faktyczne
Wąska - upoważniony w imieniu upoważniającego może dokonywać czynności orzeczniczych.
Co musi być w upoważnieniu:
Należy oznaczyć osobę lub osobę, trzeba wyznaczyć zakres upoważnienia i czas jego obowiazywaia. Zakres przedmiotowy - może być ściśle określony zakres spraw, albo może to być konkretna sprawa (upwoażnienie jednorazowe)
zakres czasowy - oznaczenie czasu początkowego, od kiedy upwoażnienie dzizała, ale nie musi wskazać momentu końcowego z tego względu, że upoważnienie może zostać w każdym czasie odwołane.
Upoważnienie udziela piastun organu, problem może powstać, gdy upoważniający zarzecze się funkcji lub gdy zdarzy mu się umrzeć, gdy zostanie tymczasowo aresztowany, upływa kadencja - są 2 stanowiska:

(…)

… pomocniczego Wyręczenie jednego organu prze inny organ przy wykonywaniu czynności procesowych. Upoważnienie wydane przez organy gminy dla sołectw, osiedli
Przeniesienie Kompetencji:
Zasadą jest nie przenoszalność kompetencji, ale są wyjątki. Wyjątek polega na tym, że organ przenosi na drugi organ kompetencje do określonej kategorii spraw bądź do załatwienia określonej sprawy. Jeden organ nie może przekazać…
… do organu, na które zostały przeniesione te kompetencje.
Przeniesienie kompetencji może być określone:
Delegacją - organ wyższego stopnia przekazuje część kompetencji organowi podległemu. Dewolucja- przejęcie kompetencji przez organ wyższego stopnia

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz