Spółki - zbiór informacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki - zbiór informacji - strona 1 Spółki - zbiór informacji - strona 2 Spółki - zbiór informacji - strona 3

Fragment notatki:


Spółki    Spółka powstaje na mocy umowy między wspólnikami. Wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia  konkretnego celu poprzez działania określone w umowie.  Podział:    Ze względu na źródło regulacji  o  Cywilne (regulowane przepisami kodeksu cywilnego KC)  o  Handlowe (źródłem prawa, regulacji jest kodeks spółek handlowych KSH)    Wedle substratu powstania i działania spółki  o  Spółki osobowe (substratem są osoby, ważną rolę odgrywają wspólnicy)    Spółka cywilna    Jawna    Partnerska    Komandytowa    Komandytowo-akcyjna  o  Spółki kapitałowe (substratem jest kapitał zakładowy)    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    Spółka akcyjna  Zamknięty katalog spółek. Można utworzyć tylko wyżej wymienione spółki.  Porównanie nie będzie dotyczyło spółki cywilnej:    Spółki osobowe to ułomne osoby prawne; Spółki kapitałowe są osobami prawnymi    Spółki osobowe muszą być zakładane przez co najmniej dwa podmioty; spółki kapitałowe: liczba osób nie ma  znaczenia, może być jedna może być kilka    Przedmiot działalności: spółki osobowe zakładane tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej, żaden  inny cel w ramach tej spółki realizowany być nie może; spółki kapitałowe mogą być zakładane w każdym  prawnie dopuszczalnym celu, działalność społeczna, naukowa, gospodarcza    W spółkach osobowych nie ma organów; w spółkach kapitałowych są organy, dzięki nich one działają    W spółkach osobowych nie ma kapitału zakładowego, a w kapitałowych jest    Spółki osobowe: wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki swoimi majątkami osobistymi; w spółkach  kapitałowych wspólnicy za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę nie ponoszą odpowiedzialności  Spółka cywilna:    Źródłem regulacji jest Kodeks Cywilny (860-875 KC)    Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, dlatego, że nie jest osobą fizyczną, ani prawną, ani ułomną osobą  prawną    Nie podlega wpisowi do żadnego rejestru ani CEIDG ani KRS    Wspólnicy spółki są przedsiębiorcami; oni są wpisywani do odpowiedniego rejestru; jeśli osoba fizyczna to  CEIDG;  a jeśli prawna lub ułomna osoba prawna to KRS    Na podstawie umowy spółki cywilnej wspólnicy tejże spółki zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego im  celu gospodarczego; będą do tego celu dążyć poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności  poprzez wniesienie wkładów    Spółka cywilna to po prostu umowa    Zaczyna się od zawarcia umowy, aby wspólnicy mogli działać w ramach spółki cywilnej 

(…)

…. 5 tys.)
Może być założona w każdym dowolnym celu (spółka z oo. będzie przedsiębiorcą, gdy celem jej założenia
będzie prowadzenie działalności gospodarczej)
Organy:
o Obligatoryjne:
Zgromadzenie wspólników (wszyscy wspólnicy): podejmowanie uchwał bezwzględną
większością głosów, głosowanie jawne (głosowanie tajne wyjątkiem): zatwierdzanie
sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki, podział zysku pomiędzy
wspólników, kwestia pokrywania strat, udzielenie absolutorium (aprobata działań) członkom
pozostałych organów, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej/Komisji
Rewizyjnej; zwyczajne zgromadzenie wspólników, odbywa się przynajmniej raz w roku przed
upływem 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; nadzwyczajne zgromadzenia
wspólników; zgromadzenia…

o Rozwiązanie – przyczyną rozwiązania może być śmierć jednego ze wspólników lub upływ czasu na
który została zawarta. Jednak najpierw spółka wchodzi na etap likwidacji i dopiero, gdy zostanie
wykreślona z KRS to przestaje istnieć.
Spółka partnerska – uregulowana Kodeksem Spółek Handlowych 86-101
o W jej ramach prowadzona jest działalność gospodarcza, służy jednak tylko wykonywaniu wolnych
zawodów
o Wspólnicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz