Rodzaje i opis spółek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i opis spółek - strona 1 Rodzaje i opis spółek - strona 2 Rodzaje i opis spółek - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA CYWILNA Zdolność prawna Zdolność do czynności prawnych Powstawanie Majątek Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja spółki Odpowiedzialność Wystąpienie wspólnika ze spółki Rozwiązanie spółki Udział w zyskach i stratach Nie (nie ma osobowości prawnej, jest stosunkiem zobowiązaniowym)
Nie ma (mają ją wspólnicy)
Na podstawie umowy. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jak i ułomne osoby prawne. Umowa być zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych.
Współwłasność po wniesieniu przez wspólników do spółki własności, innych praw lub świadczenie przez nich usług. Wspólnicy mogą, ale nie muszą wnosić wkładu. Wartość wniesionych wkładów ustalają sami wspólnicy w umowie a w przypadku gdy tego nie uczynią domniemywa się, że wkłady mają równą wartość. W czasie trwania stosunku spółki żaden ze wspólników nie może samodzielnie rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników, ani też udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Decyzje w sprawie dyspozycji tym majątkiem mogą podejmować tylko wszyscy wspólnicy łącznie (wspólnie).
Do prowadzenia spraw spółki uprawniony i zobowiązany jest każdy ze wspólników, przy czym urnowa spółki może go od prowadzenia spraw spółki wyłączyć. Może wyłączyć nawet wszystkich wspólników i powierzyć sprawy prowadzenia spółki osobom trzecim. Zasadą jest, że wspólnik może samodzielnie prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki oraz czynności nagle, których zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. Do prowadzenia pozostałych spraw
jako przekraczających zakres zwykłych czynności — wymagana jest uchwała wspólników.
Do reprezentacji spółki uprawniony jest każdy ze wspólników, w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Umowa spółki lub uchwały wspólników mogą jednak postanowić inaczej tj. poszerzyć lub ograniczyć zakres reprezentacji. a nawet wyłączyć wspólnika lub wszystkich wspólników od reprezentacji spółki i powierzyć reprezentację spółki osobom trzecim.
Za zobowiązania wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Nie można wyłączyć z odpowiedzialności żadnego ze wspólników. Roszczenie wierzyciela może być kierowane zarówno do majątku wspólnego, jak i do majątków osobistych każdego ze wspólników. Każdy ze wspólników spółki cywilnej odpowiada tylko za zobowiązania, które powstały w okresie, gdy był wspólnikiem spółki cywilnej.
Wspólnik może wystąpić ze spółki cywilnej za zgodą pozostałych wspólników w każdej chwili i bez podawania powodów. Bez takiej zgody może wystąpić również w każdej chwili, ale tylko wtedy, gdy zaistnieją „ważne powody”. W pozostałych przypadkach wspólnik może wystąpić ze spółki cywilnej wypowiadając w niej udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. chyba że umowa spółki przewiduje inny termin. Wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania oraz wypłaca się W pieniądzu wartość jego wkładów, oznaczonych w umowie, chyba że
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz