spółki - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spółki - pytania - strona 1 spółki - pytania - strona 2 spółki - pytania - strona 3

Fragment notatki:

Spółka cywilna: może być podzielona na dwie lub więcej spółek
jest ułomną osobą prawną
jest przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa działalności gospodarczej
Spółka jawna (tworzenie): umowa powinna być zawarta na piśmie
może powstać z przekształcenia
wpis do rejestru nie jest konstytutywny
Spółka partnerska: może mieć zarząd i radę nadzorczą
możliwe jest odebranie partnerowi prawa reprezentowania spółki
partnerzy mogą ponosić odpowiedzialność subsydiarną (umowa)
Wspólnik spółki z o.o. może zostać wyłączony ze spółki (sąd)
ma prawo nadzoru nad działalnością spółki
może dysponować swoim wkładem pieniężnym
Udziały w spółce z o.o. rozporządzenie nimi wymaga formy pisemnej
ograniczenie ich zbywalności wynikać może z umowy
można nimi rozporządzać przed wpisem do rejestru
Członkami zarządu spółki z o.o. mogą być: osoby fizyczne i prawne
skazani za napaść i znieważenie funkcjonariusza publicznego
osoby, których sąd pozbawił praw publicznych
Wkładem niepieniężnym do spółki akcyjnej może być: prowizja grynderska
udział w spółce z o.o.
know-how nadające się do zastosowania w procesie produkcji
Członkami zarządu spółki akcyjnej mogą być: tylko osoby fizyczne, nigdy nie karane sądownie
osoby, którym sąd odebrał prawa publiczne
osoby fizyczne i osoby prawne
Organami kontrolnymi w spółce akcyjnej jest: walne zgromadzenie akcjonariuszy
rada nadzorcza
komisja rewizyjna
Unieważnienie akcji: to pozbawienie mocy prawnej dokumentu akcji
tu unicestwienie praw w akcji inkorporowanych może tego dokonać spółka za brak wpłat na akcje
Prokure nt: to może być osoba fizyczna lub osoba prawna
jest kontrolerem spółek handlowych
może nabywać i zbywać udziały (akcje) w imieniu mocodawcy
Spółki kapitałowe mogą się łączyć z: spółkami kapitałowymi
spółkami osobowymi
tylko spółkami kapitałowymi
Syndyk upadłości: zarządza majątkiem upadłego
dokonuje sprzedaży majątku upadłego
umarza postępowanie upadłościowe
1. W postępowaniu przed sądem gospodarczym nie posiada zdolności sądowej: 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 2. spółka jawna; 3. spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą. - 1 pkt.
2. Do właściwości sądu rejonowego - wydział gospodarczy należą sprawy:

(…)

… przedsiębiorcy. - 0 pkt.
5. Według Prawa upadłościowego i naprawczego nie ma legitymacji do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej: 1. wierzyciel spółki; 2. dłużnik spółki; 3. rada nadzorcza. - 2 pkt.
6. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, może podjąć działalność gospodarcz 1. po zakończeniu przygotowań do jej prowadzenia bez uzyskania…
…; 3. spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą. - 1 pkt.
2. Do właściwości sądu rejonowego - wydział gospodarczy należą sprawy: 1. w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000 złotych; - 2 pkt. 2. w których wartość przedmiotu sporu przekracza 100 000 złotych; 3. w których wartość przedmiotu sporu przekracza 100 000 złotych w postępowaniu upominawczym. 3. Na postanowienie…
… zastawniczej; 2. dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów; 3. data dokonania wpisu do rejestru zastawów. - 0 pkt.
10. W postępowaniu upadłościowym listę wierzytelności sporządza: 1. tylko syndyk; 2. wyłącznie nadzorca sądowy; 3. syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca w zależności od rodzaju postępowania upadłościowego. - 2 pkt.
11. Do ustanowienia zastawu rejestrowego według ustawy o zastawie…
… wyrażą zgodę na pisemne głosowanie; - 2 pkt. 3. za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 14. Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być odwołany: 1. w każdym czasie; - 1 pkt. 2. tylko po upływie kadencji na jaką został wybrany; 3. tylko po wygaśnięciu mandatu. 15. Odwołać prokurę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może: 1. wyłącznie zarząd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz