prawo gospodarcze - wykłady, dr Małgorzata Sieradzka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3703
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo gospodarcze - wykłady, dr Małgorzata Sieradzka - strona 1

Fragment notatki:

o., prawo majątkowe, prawo korporacyjne, prawa i obowiązki wspólników, organy nadzoru.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
Jest to osobowa spółka handlowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własna firma, której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz ) a co najmniej jeden jest akcjonariuszem
W kwestiach komplementariuszy stosujemy przepisy dotyczące spółki jawnej, a w pozostałych kwestiach , czyli akcjonariuszy , akcji, rady nadzorczej stosujemy przepisy dotyczące spółki akcyjnej
Minimalny kapitał zakładowy w spółce akcyjnej wynosi 50000 zł
Firma W firmie spółki kapitałowo akcyjnej musi znaleźć się oznaczenie co najmniej jednego komplementariusza oraz ze jest to spółka komandytowo- akcyjna
Jeżeli komplementariuszem spółki komandytowo- akcyjnej jest osoba prawna to w firmie spółki komandytowo akcyjnej musi znaleźć się jej pełna firma
W firmie spółki komandytowo akcyjnej nie może pojawić się oznaczenie akcjonariusza jeśli się pojawi odpowiada on tak samo jak komplementariusz
Do powstania spółki komandytowo akcyjnej potrzebne jest sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego i wpis do rejestru Statut musi zawierać:
firmę i siedzibę spółki przedmiot działalności
czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony
oznaczenie wkładów komplementariuszy oraz ich wartość
wysokość kapitału zakładowego i sposób jego zebrania
wartość nominalna akcji , ich liczbę i rodzaj ( imienne na okaziciela)
liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia
określenie komplementariuszy i ich adresów
organizacje walnego zgromadzenia i rady nadzorczej jeżeli w danej spółce występuje
zgłoszenie do rejestru powinno zawierać:
firmę , siedzibę spółki
przedmiot działalności
wysokość kapitału zakładowego
liczbę i wartość nominalna akcji
liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania
wzmiankę jaka cześć kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem określenie komplementariuszy określenie osób uprawnionych do reprezentacji i sposób reprezentacji
określenie czy jacyś komplementariusze zostali wyłączeni od prowadzenia spraw spółki
wskazanie czy akcjonariusze noszą wkłady nie pieniężne
czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony
komplementariusz odpowiada na takich samych zasadach jak wspólnik spółki jawnej
w wypadku gdy sąd pozbawi komplementariusza prawa reprezentacji spółki pomimo jego sprzeciwu komplementariusz taki nie ponosi odpowiedzialności osobistej za zobowiązania powstała po wpisaniu tego faktu do rejestru
akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki
Reprezentacja

(…)

… niż suma komandytowa.
Suma Komandytowa - jest to oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego wspólnika (komandytariusza) wobec wierzycieli. Suma Komandytowa może być różna dla poszczególnych wspólników.
SK powstaje z chwilą wpisu do krajowego rejestru sądowego. Umowa SK powinna zawierać :
-firmę i siedzibę spółki
-przedmiot działalności spółki
-czas trwania jeżeli jest ograniczony
-oznaczenie…
… bądź nazwy, komplementariuszy oraz imiona i nazwiska komandytariuszy (wszystkich wspólników)
Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej spółkę reprezentują komplementariusze zaś komandytariusz uprawniony jest do reprezentowania spółki jedynie jako pełnomocnik.
Komandytariusz nie ma prawa prowadzenia spraw spółki ani obowiązku chyba, że umowa…
… przez organ terminie
-organ stwierdził rażące naruszenie tych warunków
zezwolenie
zezwolenia wydajemy w 26 dziedzinach np.:
-ustawa o grach i zakładach wzajemnych
-ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
licencje wydajemy w 2 dziedzinach:
-zakresie transportu drogowego -zakresie transportu kolejowego
zgody wydaje się np. Na prowadzenie ubezpieczeń
Prawo spółek
Spółka cicha- umowa w której występują 2 podmioty:
-1 to prowadzący działalność gospodarcza
-2 inwestor- prowadzi, daje kapitał na prowadzenie działalności, z czego dostaje część zysków
spółka cicha to prosta umowa prawnie nieregulowana. Idea spółki cichej jest zawsze taka sama, inwestor nie musi się ujawniać. Jest to forma zainwestowania w czyjaś działalność gospodarczą.
Spółka cywilna- jest stosunkiem prawnym którego strony , wspólnicy…

określenie rodzaju działalności gospodarczej zgodnie z polska klasyfikacja działalności
wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
Zgłaszając działalność trzeba dołączyć tytuł prawny lokalu
Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna
Jeżeli gmina dowie się o zmianie danych ma prawo sama dokonać tych zmian ale z rególy tego nie robi
PROKURA- szczególny rodzaj pełnomocnictwa, pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców które obejmuje umocowanie do czynności sadowych i pozasądowych jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa
Prokurę udziela się w formie pisemnej
Prokurentem może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Prokura może być odwołana w każdym czasie
Prokura wygasa na skutek:
Wykreślenia…
… sprawozdanie finansowe oraz bilans spiu wierzycieli, wykaz tytułów egzekucyjnych. Uwzględniając wniosek o ogłoszeniu upadłości sąd wydaje postanowienie w którym :
-wymienia imię i nazwisko bądź firmę dłużnika (już upadłego)
-adres i siedzibę
-wyznacza sędziego KOMISARZA
-wyznacza syndyka UPADŁOŚCI
-wzywa wierzycieli upadłego aby zgłosili swoje wierzytelności w wyznaczonym terminie, SYNDYKIEM może być osoba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz