Spółki kapitałowe - powstanie spółki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki kapitałowe - powstanie spółki  - strona 1 Spółki kapitałowe - powstanie spółki  - strona 2 Spółki kapitałowe - powstanie spółki  - strona 3

Fragment notatki:

2.7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podstawa prawna przepisy ustawy kodeks spółek handlowych - art. 151 - 300
pojęcie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka wyposażona w osobowość prawną, powstała i działająca zgodnie z przepisami kodeksu handlowego o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. a. osoba prawna, posiada wszystkie jej cechy b. spółka posiada kapitał zakładowy, minimalna jego wysokość to 50.000 zł.; kapitał dzieli się na udziały, które obejmują wspólnicy, o wartości minimalnej 500 zł.; na pokrycie udziałów wspólnicy wnoszą wkłady, których suma stanowi majątkowe pokrycie kapitału zakładowego:
- pieniężne
niepieniężne - aporty;
w przypadku wniesienia wkładów o wartości wyższej niż nominalna wartość udziałów nadwyżkę przelewa się na kapitał zapasowy,
c. może istnieć spółka jednoosobowa, tyle tylko, że nie może jej założyć inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
powstanie spółki a. zawarcie umowy - forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności, - elementy istotne oznaczenie:
stron, firmy,
siedziby i obszaru działania,
celu (przedmiotu), czasu działania, wkładów i wysokości kapitału zakładowego, ilość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
oznaczenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
oznaczenie wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny, ilość objętych przez niego udziałów orz przedmiot takiego wkładu
czas trwania jeżeli jest oznaczony
poza tym:
sposobu prowadzenia spraw spółki i reprezentacji, i osób do tego uprawnionych struktury organizacyjnej (władze)
podziału zysku, pokrywania strat,
przyczyn rozwiązania spółki.
b. wniesienie całego kapitału zakładowego
c. ustanowienie władz spółki
d. wpis do odpowiednich organów ewidencyjnych:
- rejestr przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym, wpis konstytutywny - powstanie spółki z o.o. i nabycie przez nią osobowości prawnej
- system REGON, - ewidencja podatkowa.
prowadzenie spraw spółki i reprezentacja: Każdy z członków zarządu (i tylko te osoby) ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (zarządzanie, administracja, podejmowanie decyzji, w tym majątkowych). Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji to każdy członek zarządu może je podejmować w zakresie spraw należących do zwykłego zarządu, sprawy zaś przekraczające zakres zwykłego zarządu mogą być podejmowane jedynie na podstawie uchwały zarządu. Nie dotyczy to czynności nagłej, w przypadku której nie podjęcie natychmiastowej decyzji narazić by mogło spółkę na straty.


(…)


a. uchwała zgromadzenia wspólników, skutki od dnia zarejestrowania w rejestrze, dwa ogłoszenia z podaniem treści zmian;
b. podwyższenie kapitału następuje w trybie uchwały w sprawie zmiany statutu, konieczny wpis do rejestru, nowa emisja akcji (podwyższenie kapitału) jest możliwa tylko po pokryciu 9/10 dotychczasowego, dotychczasowi akcjonariusze mają prawo poboru, chyba że co innego statut lub uchwała…
… lub więcej jeśli umowa tak przewiduje, mogą być odwołani w każdej chwili, mandaty wygasają z dniem odbycia zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania; kompetencje rady nadzorczej - przede wszystkim stały nadzór nad działalnością spółki badanie, sprawozdania finansowego, opiniowanie wniosków zarządu podlegających rozpatrzeniu przez zgromadzenie wspólników; kompetencje komisji rewizyjnej - badanie sprawozdania finansowego.
Oprócz organu nadzoru nadzór w spółce z o.o. wykonują:
- sami wspólnicy - indywidualne prawo kontroli, o ile nie jest ono w umowie wyłączone
- biegli rewidenci na podstawie zarządzenia sądu
- biegli rewidenci na podstawie ustawy o rachunkowości
c. zgromadzenie wspólników - zwyczajne (po zakończeniu roku obrotowego - zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podział zysku lub pokrycie straty, udzielenie władzom spółki pokwitowania z wykonania obowiązków) nadzwyczajne (w każdym wypadku, gdy zachodzi konieczność podjęcia decyzji przez zgromadzenie wspólników); głosowanie pisemne w sprawach, które nie są przedmiotem obrad zgromadzenia zwyczajnego; głosowanie według posiadanych udziałów, generalnie większość zwykła (2/3 zmiana umowy spółki - art. 246 § 1 ksh…
…-akcyjnej za przekształceniem głosować muszą wszyscy komplementariusze, oraz kamandytariusze lub akcjonariusze reprezentujący 2/3 sumy komandytowej lub kapitał8u zakładowego. W przypadku przekształcania spółki kapitałowej w spółkę osobową za przekształceniem opowiedzieć się muszą wspólnicy reprezentujący 2/3 kapitału zakładowego. W przypadku przekształcania w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz