Spółka akcyjna - Akcje uprzywilejowane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka akcyjna - Akcje uprzywilejowane - strona 1

Fragment notatki:

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) Najbardziej sformalizowana spółka kapitałowa.
Spółka akcyjna jest tworzona z myślą o większych przedsięwzięciach gospodarczych wymagających zaangażowania dużego kapitału.
Spółka akcyjna , według prawa polskiego, to spółka kapitałowa utworzona w rezultacie zgromadzenia przez wspólników kapitału akcyjnego, pokrytego gotówką bądź aportami. Wspólnicy, zwani akcjonariuszami (osoby fizyczne lub prawne), mają prawa udziałowe wyrażone w akcjach. Akcja stanowi podstawę nabycia praw wspólnika (akcjonariusza).
Spółka akcyjna jest osobą prawną. Powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Istnieją cztery podstawowe przesłanki utworzenia spółki akcyjnej. Są to mianowicie:
podpisanie umowy w formie aktu notarialnego,
powołanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
pokrycie kapitału zakładowego (wniesienie wkładów),
rejestracja.
Liczba założycieli Zawiązać spółkę akcyjną może jedna osoba albo więcej osób w każdym celu prawnie dozwolonym. Spółka akcyjna nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Akt założycielski utworzenia spółki Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki.
Minimalna wysokość kapitału zakładowego Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 500.000 zł. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 gr. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki.
Jeżeli wkłady są wkładami gotówkowymi, wówczas trzeba je wnieść w co najmniej 1 / 4 wartości nominalnej przed zarejestrowaniem. Jeżeli wkłady są rzeczowe, wówczas można je wnieść nawet w rok po zarejestrowaniu. Ale bezwzględnie należy wnieść 1 / 4 wartości nominalnej.
Firma spółki Firma spółki może być odebrana dobrowolnie, powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „ spółka akcyjna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.A.”.
Rejestracja spółki Zarząd zgłasza zawiązane spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.
Reprezentacja spółki Organami spółki są: zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie wspólników. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.


(…)

…,
uchwałą walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki lub o przeniesieniu siedziby spółki albo zakładu głównego spółki za granicę,
ogłoszenie upadłości spółki,
inne przyczyny, jak np. połączenie spółek (fuzja).
W przypadku upadłości rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego (chyba, że zakończy się ono układem). Likwidacja odbywa się podobnie jak w spółce z o.o. z chwilą wykreślenia…
… przedmiotem obrad,
prawo do głosowania przy udzielaniu absolutorium dla zarządu,
prawo do informacji,
bierne prawo wyborcze, akcjonariusz może zostać wybrany do zarządu spółki lub rady nadzorczej,
prawa mniejszości, zabezpieczających interesy akcjonariuszy o małej ilości akcji.
2.Majątkowe:
prawo do dywidendy,
prawo poboru akcji nowej emisji, uprawnia ich do objęcia określonej liczby nowych akcji w stosunku…
… uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. Uprzywilejowanie, o którym mowa, może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadki likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej. Statut może uzależniać przyznanie szczególnych uprawnień do spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu, ziszczenia…
… zwykłym lub mogą te prawa być ze sobą powiązane.
Funkcje emisji akcji
funkcja rozwojowa - dostarczenie sp. nowych środków do rozwoju, co ułatwi jej rozwój,
pozyskanie inwestora strategicznego - inwestor w zamian za otrzymanie znacznego pakietu akcji daje pieniądze i nową technologię,
funkcja restrukturyzacyjna - na modernizację,
zwiększenie kapitału zapasowego. Przy emisji akcji po cenie wyższej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz