Spajanie i cięcie - laborki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spajanie i cięcie - laborki - strona 1 Spajanie i cięcie - laborki - strona 2 Spajanie i cięcie - laborki - strona 3

Fragment notatki:1) Symulacja cykli cieplnych spawania - spawalnicze źródła ciepła, 13 stron. W notatce: wiadomości podstawowe; rodzaje spawalniczych źródeł energii; płomień acetylenowo-tlenowy; laser; źródło ciepła pochodzące od wiązki elektronów; spawalniczy łuk elektryczny.

2) Własności mechaniczne połączeń klejonych, 9 stron. W notatce: spajanie, spawanie, lutowanie; klejenie, adhezja; rodzaje klejów; zastosowanie połączeń klejonych.

3) Własności mechaniczne połączeń spawanych, 11 stron. W notatce: złącze spawane; rodzaje spoin; struktura złącza spawanego; badanie własności połączeń spawanych.

4) Metody cięcia termicznego, 13 stron. W notatce: wiadomości podstawowe; cięcie plazmą; cięcie łukowo-powietrzne.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(…)

… materiału. Zdolność wią ącą kleju zwiększają
występujące w polimerze silne polarne grupy np. w klejach fenolowych i
epoksydowych grupy wodorotlenowe, w aminowych grupy aminowe i karbonylowe, w
chlorokauczukowych wiązania C-Cl [8].
2
2.1. Rodzaje klejów
Podstawowym składnikiem kleju jest spoiwo (lepiszcze). Nadaje ono skleinie
przyczepność do łączonych powierzchni i wymaganą wytrzymałość mechaniczną.
Kleje…
… nie moŜna ciąć tlenem. Stale konstrukcyjne o zawartości
poniŜej 0,7% C moŜna ciąć bez trudności, stale stopowe, staliwo, Ŝeliwo moŜna ciąć przy
zastosowaniu specjalnych technik, miedź i aluminium, w ogóle nie moŜna przeciąć tą metodą. Aby
proces cięcia był moŜliwy, przecinany metal musi spełniać następujące warunki:
• temperatura zapłonu metalu w tlenie musi być niŜsza niŜ jego temperatura topnienia…
… w celu podtrzymania
procesu cięcia, zapewnić dodatkową ochronną strumienia tlenu przed dostępem powietrza, usunąć
zanieczyszczenia z ciętej powierzchni (rdza, zgorzelina, farba). Najczęściej stosowanymi gazami
palnymi są: acetylen, propan-butan, gaz ziemny i sporadycznie wodór. JednakŜe acetylen
charakteryzuje się najwyŜszą koncentracją, temperaturą płomienia (3150OC) i najmniejsze zuŜycie
tlenu (1 ÷ 1,2), co znacząco wpływa na minimalizację czasu podgrzewania. Stosowanie acetylenu
daje mniej gładkie powierzchnie niŜ np. gazy palne skroplone lub wodór. Zjawisko to tłumaczy się
tym, ze w skutek wysokiej temperatury płomienia następuje nadtapianie powierzchni cięcia niŜ przy
stosowaniu gazów o niŜszej temperaturze płomienia. Zaletą stosowania gazów skroplonych:
propan i butan jest bardzo gładka…
…, który po
stwardnieniu łączy trwale spajane elementy. Proces stwardnienia polega na przejściu
kleju z postaci ciekłej lub gęsto płynnej w stan stały. Wytworzone połączenie to
złącze klejowe lub skleina. Wyró nia się dwie podstawowe właściwości kleju:
1. adhezję (przyczepność), zdolność trwałego przywierania do
powierzchni łączonych materiałów;
2. kohezję, wewnętrzną spoistość substancji klejącej.
Adhezja stanowi…
… i polipropylen. Wilgotność powietrza
3
i powierzchni klejonej wystarcza na ogół do zainicjowania utwardzania w ciągu
kilku sekund i do uzyskania wytrzymałości ręcznej.
• akrylowe
• metakrylowe
• butylowe
• silanowe
• inne
W zale ności od konsystencji wyró nia się kleje ciekłe, plastyczne i stałe (topliwe).
2.2. Technika klejenia
Powierzchnia przeznaczone do klejenia powinny być pozbawione zanieczyszczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz