socjologia stosunków międzynarodowych - zagdnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 5110
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
socjologia stosunków międzynarodowych - zagdnienia egzaminacyjne - strona 1 socjologia stosunków międzynarodowych - zagdnienia egzaminacyjne - strona 2 socjologia stosunków międzynarodowych - zagdnienia egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Są to takie zagadnienia jak: podejście strukturalne w analizie stosunków międzynarodowych, megatendy, negatywne skutki kolonizacji, moralizm, klasyczne koncepcje realizmu i pragmatyzmu politycznego. Ponadto zostały omówione takie kwestie jak: cechy interakcjonizmu, system racjonalnych działań ludzkich, Ludwik Gumplowicz i jego teoria, zagadnienia roli elit politycznych i gospodarczych, ekspansja asymilacyjna wg Floriana Znanieckiego, przyczyny pluralizmu politycznego i kulturowego. Dodatkowo omówiono takie tematy jak: nacjonalizm wg Gellnera, cywilizacja wg Huntingtona, teorie konfliktowe, pojęcie narodu, mniejszość etniczna w podejściu socjologicznych funkcjonalistów, panowanie legalistyczne, przykłady mocarstw sektorowych, państwa autokratyczne, suwerenność zewnętrzna. Poruszono również takie terminy jak: globalizacja tożsamości, asymilacja behawioralna, inkulturacja, uniwersalizm, partykularyzm, pluralizm. Omówiono także kwestie takie jak: dychotomiczna zasada strukturyzacji stosunków międzynarodowych, koncepcja "centrum / peryferii" Steina Rokkana, konserwatyzm, fundamentalizm, oraz nacjonalizm.

Podejście strukturalne w analizie stosunków międzynarodowych. Ujęcia te w największym stopniu pragną ukazać złożone sieci relacji, odkryć mechanizmy ich tworzenia i funkcjonowania, opisać oraz wyjaśnić reguły tworzenia się modeli stosunków pluralistycznych bądź opartych na dominacji i podporządkowaniu. Niekwestionowanym prekursorem tego typu podejść jest George Simmel, wychodzący w swoich studiach socjologicznych od konstruowania schematów formalnych sieci relacji łączących różne elementy struktury społecznej, głównie państwa. (Simmel 1970)
Megatendy: industrializacja, komputeryzacja
Negatywne skutki kolonizacji: zaniku i likwidacji wielu kultur plemiennych i regionalnych ludów autochtonicznych; koloniści tworzyli kategorię arystokracji, niemal wyłącznych dysponentów ziem i bogactw naturalnych, spychając podbite ludy do roli eksploatowanych, pozbawionych praw politycznych i społecznych kategorii niewolniczych
Moralizm: Podejście pierwsze, określone mianem moralizmu, cechuje przede wszystkim jednostki oraz grupy zorientowane na zachowanie pewnych uniwersalnych, niezmiennych wartości etycznych. Do reprezentantów tego nurtu zalicza  się  głównie myślicieli i liderów wielkich grup religijnych, średniowiecznych filozofów chrześcijańskich, przede wszystkim św. Tomasza z Akwinu oraz św. Augustyna. Orientacja moralistyczna cechuje także ruchy i ideologie fundamentalne, ortodoksyjne, konserwatywne i tradycjonalistyczne. We współczesnym świecie podejście to dominuje w myśli chrześcijańskiej. Reprezentowane jest zarówno przez papieża Jana Pawła II jak i przedstawicieli innych religii i kościołów uniwersalistycznych; islamskich, buddyjskich czy protestanckich. Klasyczne koncepcje realizmu i pragmatyzmu politycznego wzrosły na bazie teorii, które rozwinęły się w kręgu myślicieli związanych z polityką, z teorią władzy, a opierały się na pragmatycznym, niekiedy wręcz cynicznym realizmie, głównym prekursorem był Machiavelli. Relacje międzynarodowe stanowią rezultat wolnej gry sił pomiędzy uczestnikami, którymi są w pierwszym rzędzie władze polityczne. Stosunki międzynarodowe w tej teorii prezentowane są jako konkurencja o wpływy polityczne, rywalizacja o władzę, bogactwa, terytoria i inne dobra oraz wartości.
Cechy interakcjonizmu: Kluczowymi kategoriami interakcjonistycznej socjologii Maxa Webera jest „racjonalność”, opierająca się na rozumieniu istoty z

(…)

… rasowej, etnicznej i politycznej (Simmel), walka klas (Marks), ścieranie się elit politycznych, ekonomicznych i kulturowych (Mannheim, Michels). Założenia: stała i nieprzezwyciężona obiektywna sprzeczność, relacje oparte na przymusie, antagonistyczny charakter relacji międzynarodowych, nierównowaga, egoizm jednostek i grup. Struktura: dychotomiczna, antagonistyczna, spolaryzowana, dwubiegunowa, klasowa…
… przez system komunistyczny doprowadziły do podziału świata na dwa antagonistyczne obozy polityczne, przedzielone od siebie tzw. „żelazną kurtyną”. Podział  na bloki: zachodni, kapitalistyczny i wschodni, komunistyczny całkowicie nie zaniknął. Dalej, dychotomiczna zasada strukturalizacji wyznacza aktualne podziały świata nie tylko na „islamski Wschód” czy  „chrześcijański Zachód…
… państwo (przy reducji jego funkcji socjalnej), leseferyzm, egalitaryzm, republikanizm. Konserwatyzm społeczny: przeciw pozytywnej dyskryminacji, przeciw redystrybucji. Fundamentalizm jest to m.in. rodzaj ideologii politycznej, cechującej się następującymi głównymi właściwościami: 1. Fundamentalizm stanowi reakcję na zmianę społeczną, prowadzącą do możliwości rozpadu tradycyjnych więzi rodowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz