Skutki zbycia spadku - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki zbycia spadku - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Skutki zbycia spadku
(1) art. 1053 k.c. - nabywca wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy, z tym jednak zastrzeżeniem, że zbywca nadal ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe i zgodnie z art. 1055 § 1 k.c. ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna. T wstąpienie ma charakter sukcesji uniwersalnej
(2) nabywca uzyskuje prawa i obowiązki w takim zakresie w jakim przysługiwały one zbywcy w przypadku umowy o zbycie spadku nie będą miały zastosowania szczególne zasady dotyczące ochrony nabywcy będące w dobrej Werze, które wynikają np. z art. 1028 k.c.
(3) nabywca na zasadach surogacji może żądać wydania tego, co wskutek zbycia, utraty lub uszkodzenia przedmiotów należących do spadku zbywca uzyskał w zmian lub jako naprawienie szkody - art. 1054 k.c. Jeżeli bycie miało charakter odpłatny, zbywca ma ponadto obowiązek wyrównania ubytku powstałego przez zużycie lub nieodpłatne rozporządzenie przedmiotami należącymi do spadku
(4) nabywca ma ponadto prawo żądania działu spadku
(5) zbywca może żądać od nabywcy zwrotu wydatków i nakładów poniesionych na spadek, np. z tego tytułu, że dokonał naprawy określonej rzeczy
(6) zbywca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi poszczególnych przedmiotów należących do spadku. Przyjmuje się bowiem, że przedmiotem zbycia nie są poszczególne przedmioty, ale spadek jako całość - art. 1056 k.c. Przepis ten nie wyłącza natomiast odpowiedzialności zbywcy za wady przedmiotu zbycia jako całości, w szczególności, gdy zbył spadek, który mu się nie należy lub przyjął spadek wprost, a nabywcę poinformował, że z dobrodziejstwem inwentarza. We wszystkich tego rodzaju przypadkach zbywca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawnej przy sprzedaży, gdy zbycie było odpłatne lub rękojmi przy darowiźnie, gdy zbycie było nieodpłatne
(7) korzyści i ciężary związane z przedmiotami należącymi do spadku, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotów przechodzą na nabywcę z chwilą zawarcia umowy o zbycie spadku. Zasada ta ma charakter dyspozytywny, co wynika z treści art. 1057 k.c., zgodnie z którym strony mogą postanowić inaczej.
(8) zbywca i nabywca ponoszą odpowiedzialność solidarną za długi spadkowe. Zgodnie jednak z art. 1055 § 2 k.c. nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz