Zbycie spadku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbycie spadku - strona 1

Fragment notatki:

ZBYCIE SPADKU
POJĘCIE I FUNKCJA UMOWY O ZBYCIE SPADKU
przedmiot zbycia
Przez umowę o zbycie spadku podmiot, który spadek przyjął, przenosi na inną osobę
całość lub ułamkową część spadku (por. art. 1051 i 1052 k.c) - gdy jest spadkobiercą
współspadkobierca może zbyć bądź swój udział, bądź też ułamkową część tego udziału
zbycie, czyli przeniesienie na nabywcę, dotyczy tylko ogółu praw majątkowych wchodzących w skład spadku, ponieważ spadkobierca nie może za pomocą tej umowy zwolnić się od odpowiedzialności za długi wobec wierzycieli spadku, a nabywca staje się obok niego tylko współdłużnikiem z tego tytułu
w umowie nie ma potrzeby wymieniać składników spadku, wystarczy wskazanie, że przedmiotem zbycia jest spadek lub udział w spadku po oznaczonym spadkodawcy
w przeciwieństwie do umowy rozporządzającej udziałem w przedmiocie należącym do spadku, zbycie udziału w spadku nie wymaga zgody pozostałych spadkobierców
charakter prawny umowy o zbyciu spadku Umowa o zbycie spadku jest to umowa:
rozporządzająca
kauzalna
konsensualna
odpłatna lub nieodpłatna
nigdy nie będzie to umowa wzajemna wymagana forma aktu notarialnego
gdy wywiera podwójny skutek
gdy zobowiązanie jest oddzielone od rozporządzenia to zarówno umowa zobowiązująca do zbycia spadku jak i umowa przenosząca spadek musi być sporządzona w formie aktu notarialnego może być zawarta od chwili przyjęcia spadku do chwili działu spadku
Wskutek umowy o zbycie spadku zbywca, czyli spadkobierca, traci objęte spadkiem (lub udziałem w spadku) prawa majątkowe, które przechodzą na nabywcę. Umowa o zbycie spadku jest zatem umową rozporządzającą. Jednakże zgodnie z przyjętą w prawie polskim zasadą kauzalnego charakteru czynności rozporządzających, rozporządzenie to musi mieć podstawę prawną w postaci istniejącego już albo jednocześnie powstałego zobowiązania, które z kolei wynika z umowy zobowiązującej, jaką może być w szczególności umowa sprzedaży, darowizny lub zamiany. W związku z tym zachodziła potrzeba określenia stosunku umowy zobowiązującej do zbycia spadku do umowy rozporządzającej o zbycie spadku. Ustawodawca posłużył się tu rozwiązaniami analogicznymi do tych, które przyjął w zakresie przeniesienia własności (art. 155 § 1 i 156 k.c.) oraz przelewu wierzytelności (art. 510 k.c.).
W wyniku zastosowania tych konstrukcji umowa zobowiązująca do zbycia spadku, w szczególności sprzedaż, zamiana lub darowizna, wywołuje jednocześnie - z chwilą jej zawarcia - skutek rozporządzający, tzn. przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły (art. 1052 § 1 k.c).
Jeżeli wskutek odmiennej woli stron umowa zobowiązująca nie wywołała skutku rozporządzającego i zbycie spadku następuje w drodze odrębnej umowy (tylko rozporządzającej), zawartej w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzedniej umowy zobowiązującej, ważność umowy przenoszącej spadek zależy od istnienia tego zobowiązania (art. 1052 § 2 k.c). W razie nieważności umowy zobowiązującej nieważna jest również umowa przenosząca spadek. Umowa przenosząca spadek jest umową przyczynową.

(…)

… nastąpić tylko przez umowę o przejęcie długu, zawartą między spadkobiercą a nabywcą spadku za zgodą wierzyciela (art. 519 §2 pkt 2 k.c)
postanowienie art. 1055 § 2 k.c. dotyczy tylko stosunku między zbywcą a nabywcą spadku względem zbywcy nabywca jest zobowiązany do zaspokojenia długów spadkowych; w braku odmiennej umowy nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele spadku…
…, spadkobierca nadal zatem odpowiada za długi spadkowe
prawa majątkowe (przy nabyciu pod tytułem ogólnym) przechodzą na nabywcę zawsze w takim tylko zakresie, w jakim przysługiwały one zbywcy; z tego względu nie ma tu zastosowania ochrona, jaka przy nabyciu pod tytułem szczególnym jest w określonych warunkach przewidziana względem nabywcy będącego w dobrej wierze (art. 169 i 1028 k.c, art. 5 ust. hip.) obowiązuje zasada nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
spadkobierca może zbyć spadek, zanim zostało wydane postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku. Także w takim wypadku w postanowieniu tym wymienia się spadkobiercę, a nie osobę, na którą przeniósł on spadek (lub udział w spadku)
nabywca udziału w spadku może żądać działu spadku
wzajemne rozliczenia między stronami (art…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz