Skutki podziału - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki podziału - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Skutki podziału
9Z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane, które powstały w związku z podziałem, wstępują w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału (art. 531 § 1 k.s.h.). Na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną przechodzą również zezwolenia, koncesje oraz ulgi. Chodzi jednak tylko o zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które pozostają w związku ze składnikami majątku spółki dzielonej przyznanymi spółce przejmującej bądź nowo zawiązanej w planie podziału. Należy jednak pamiętać, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi może stanowić inaczej. W takich przypadkach nie będzie miała zastosowanie sukcesja. 9Wspólnicy spółki dzielonej z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia stają się wspólnikami spółki przejmującej określonej w planie podziału. Osoby, którym przysługiwały szczególne uprawnienia w spółce dzielonej, powinny mieć prawa co najmniej równoważne z tymi, jakie im przysługiwały dotychczas. W przypadku podziału występuje zatem tzw. zasada równoważności [68] .
9Na uwagę zasługuje także kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki dzielonej. Za zobowiązania, które zostały przypisane w planie podziału, spółce przejmującej lub nowo zawiązanej pozostałe spółki, na jakie przeniesiono majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie. Odpowiedzialność ta trwa trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. Jest to jednak odpowiedzialność ograniczona wartością aktywów netto przyznanych każdej spółce w planie podziału. Spółka przejmująca lub nowo zawiązana wstępują także w stosunki pracownicze. W tym przypadku ma bowiem zastosowanie art. 231 k.p. Pracownik spółki dzielonej z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia staje się pracownikiem spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej.
Dodać również należy, że członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy spółek uczestniczących w podziale ponoszą solidarną odpowiedzialność względem wspólników tych spółek za szkody, które zostały wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub umową bądź statutem spółki, chyba że nie można im przypisać winy. Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność jest także biegły. Odpowiada on w stosunku do wspólników spółek, które uczestniczą w podziale, za szkody wyrządzone z jego winy. Jeśli było wyznaczonych kilku biegłych, wówczas ponoszą oni solidarną odpowiedzialność. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz