Skrypt z prawoznawstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 5327
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt z prawoznawstwa - strona 1 Skrypt z prawoznawstwa - strona 2 Skrypt z prawoznawstwa - strona 3

Fragment notatki:

Skrypt z prawoznawstwa to bardzo wysokiej jakości notatka, która w niezwykle czytelny sposób prezentuje wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa. Notatka podzielona jest na rozdziały, podrozdziały, punkty, zawiera schematy, tabele i wykresy, które pomagają zrozumieć skomplikowane zagadnienia teoretyczne wstępu do prawoznawstwa. Notatka przygotowana została w bardzo estetyczny sposób i zachęca do nauki! Pierwszy rozdział dotyczy pojęcia i funkcji prawa, kolejny opisuje prawo jako przedmiot badań naukowych, rozdział trzeci to zagadnienie: prawo a inne regulatory zachowania, rozdział czwarty: prawo jako zjawisko polityczne. Rozdział piąty dotyczy języka prawa, a rozdział szósty zatytułowany jest normy i przepisy prawne. W rozdziale siódmym opisano obowiązywanie prawa, w ósmym tworzenie prawa, w kolejnym natomiast wykładnia prawa, a w jeszcze następnym przestrzeganie prawa. Rozdział jedenasty to stosunki prawne, a dwunasty odpowiedzialność prawna, ostatni to sprawiedliwość i rządy prawa. Notatka ma 36 stron i jest wykonana w sposób bardzo profesjonalny. Na pewno będzie bardzo pomocna przy nauce do egzaminu/ zaliczenia ze wstępu do prawoznawstwa i przedmiotów pokrewnych.

Wstęp do Prawoznawstwa
Rozdział I: Pojęcie i funkcja Prawa
Idea ładu społecznego i funkcje prawa
Idea Ładu społecznego - Idea twierdząca o samoistnym dążeniu człowieka do wykształceniu więzi społecznych i samoistnym i naturalnym tworzeniu się systemów społecznych. Różne sposoby pojmowania Prawa
Kierunek pozytywistyczny - Zwolennicy tego nurtu twierdzą, że tylko prawo stanowione (spisane) jest prawem. Założeniami tego kierunku obecnie są:
Państwo głównym twórcą prawa
P Rawo nie powinno składać się jedynie z nakazów(A ma zrobić B), ale także z zasad(A powinien osiągnąć B), reguł sensu (,jeżeli A zrobił B to powstaje C) i standardów etycznych
System nie zawszenie jest wewnętrznie niesprzeczny i kompletny.
Kierunek naturalny - Zwolennicy tego kierunku wierzą, że prawo nie jest wyłącznym i najwyższym prawem, bo prawo naturalne jest od niego ważniejsze. Założeniami tego kierunku obecnie są:
Prawo naturalne wywodzi się od boga nie pochodzi, więc z prawa pisanego, ale zakorzenione jest w naszych sumieniach, ideałach itp.
Prawo naturalne stanowi wzór, który prawo pozytywne powinno naśladować.
W przypadku sprzeczności między tymi prawami (pozytywnym i naturalnym)Prawo naturalne ma pierwszeństwo.
Kierunek realistyczny - Zwolennicy tego kierunku zakładają, że prawem jest tylko to, co właściwie jest stosowane. Czwarty kierunek - Zyskujący obecnie coraz więcej zwolenników, z założenia twierdzi, że prawo powstaje na poziomie jego tworzenia przez różną jego interpretacje na różnych poziomach władzy. Prawo w znaczeniu prawniczym
Prawo w znaczeniu prawniczym - jest to zespół reguł ustanowionych bądź uznanych przez odpowiednie organy państwa, wobec których posłuch zapewniony bywa w ostateczności dzięki przymusowi, jaki stanowić może państwo.
Prawo jako zjawisko społeczne. Normatywność prawa
Prawo jako zjawisko społeczne objawia się:
Prawo nie odnosi się do wewnętrznych przekonań ideałów jednostki, ograniczając się tylko do jej działalności i zachowania w społeczeństwie.
Prawo wyraża wartości i potrzeby o zasięgu społecznym i ma je chronić (za pomocą organów państwa np. policji swądów itp.)
Prawo powstaje jako produkt pionu decyzyjnego.
Realne istnienie prawa jest ograniczone przez chęć społeczeństwa do jego przestrzegania.
Normatywny charakter prawa -Prawem są normy (reguły, zasady, przykaza

(…)

… i stosowania prawa fundamentalnych zasad prawa
Przestrzegania zasad: pewności prawa, jawności i jasności prawa, zachowania odpowiedniej vacatio legis, a także zasady, że umów należy dotrzymywać. Religijne
Organizacyjne
Obyczajowe
Czynności
prawne
Akty Stosowania Prawa
Akty
tworzenia Prawa
Czynności konwencjonalne prawnie obojętne
Czynności konwencjonalne prawnie istotne
Czynności konwencjonalne
Inne
Czynności…
… terminu „prawo”
Prawo możemy podzielić na:
Prawo materialne - Ogół norm regulujących treść stosunków prawnych(obowiązki i uprawnienie oraz sankcje za ich nie przestrzeganie).
Prawo formalne - tryb postępowania przed organami władzy publicznej(dochodzenie praw, egzekwowanie stosowanie sankcji ujętych w prawie naturalnym).
Prawo przedmiotowe - Ogół norm składających się na system prawa obowiązującego…
…, jako środka prowadzącego do osiągnięcia celów Wypowiedzi normatywne - wskazują pewien wzór powinnego zachowania(nakaz, zakaz, dozwolenie)
Wypowiedzi dokonawcze - wyrażają one sens aktów konwencjonalnych (czyli takie które zgodnie z obowiązującymi normami zmieniają rzeczywistość np. nadanie imienia , powołanie na stanowisko, zawarcie umowy)
Język prawny i prawniczy
Język prawny - charakteryzuje się odmiennym…
… faktów.
Trzeci sporny - sankcja. Uważa się bowiem, że sankcja nie jest częścią normy lecz dodatkiem do niej.
Dyspozycja normy prawnej
Dyspozycja normy prawnej - wyznacza treść powinnego zachowania Zachowania regulowane przez prawo:
Czyny i czynności konwencjonalne
Czyny - faktyczne zachowania psychofizyczne, których przebieg lub następstwo reguluje prawo(np. zabrnie mienia, zabójstwo, budowa domu, itp.) Czyny konwencjonalne - czyli takie zachowania, którym istniejące normy nadają specyficzne znaczenie, inne niż to, które wynikałoby z psychofizycznego przebiegu tej czynności i ich faktycznych skutków(np. podniesienie ręki podczas glosowania).(czynności konwencjonalne prawnie istotne: np. uchwalenie ustawy przez sejm, nadanie tytułu profesora przez Prezydenta). Wyróżniamy min.:
Czynności prawne…
… Czyn dokonany został w stanie winy. Przez winę rozumie się stan psychofizyczny towarzyszący przestępcy. Istnieje wina:
Umyślna - gdy sprawca ma zamiar dokonać czynu zabronionego tj. gdy chce go popełnić(zamiar bezpośredni), alb0o przewidując możliwość jego popełnienia(zamiar pośredni).
Nieumyślna - gdy sprawca nie mając zamiaru popełnienia czynu zabronionego, popełnia go jednak na skutek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz