skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skrypt - strona 1 skrypt - strona 2 skrypt - strona 3

Fragment notatki:


Co to jest otoczenie organizacji? Scharakteryzuj rodzaje otoczenia ze względu na intensywność oddziaływania Otoczenie w przeds iębiorstwie - całokształt zjawisk, procesów, podmiotów oddziaływujących na organizacje z zewnątrz Otoczenie spokojne luźnowspółzależne- konkurencja niezbyt liczna, w miare duże odległości miedzy organizacjami Otoczenie spokojne zwarte- intensywność oddziaływania niezbyt silna, liczba podmiotów w miare duża Otoczenie niespokojne rozproszone- duża intensywność oddziaływań, mało podmiotów, w miare duże odległości geograficzne Otoczenie niespokojne zwarte (burzliwe)- duża intensywność oddziaływania, dużo podmiotów, w miare małe odległości geograficzne 2. Scharakteryzuj czynniki otoczenia ogólnego (makroekonomicznego) organizacji otoczenie polityczno-prawne - uwarunkowania prawne, przepisy, konstytucja, ustawy, przepisy dotyczące działalności gospodarczej, kodeks cywilny otoczenie socjokulturowe - charakterystyka społeczeństwa: struktura wiekowa, wykształcenie, styl życia, miejsce zamieszkania , religia, otwartość/zamknięcie na zmiany otoczenie ekonomiczne - produkt krajowy brutto, poziom inflacji, wie lkość bezrobocia, bilans handlu zagranicznego,zadłużenie państwa, polityka pienieżna (post rzeganie: mikroekonomika-pojedyn czo, makroekonomika-jako całośc) otoczenie technologiczne - nowe technologie w branży, poziom zaawansowania technologicznego (zaawansowane, niezaawansowane), stopień nowoczesności ( faza wzrostowa technologii, faza stała) otoczenie międzynarodowe - wiąże sie z procesem globalizacji, niezależność gospodarcza w stosunku do innych państw, ujednolicenie popytu 3. Scharakteryzuj czynniki otoczenia zadaniowego (mikroekonomicznego) organizacji klienci - upodobania, mody chwilowe/trwałe klientów- nadają sens i cel organizacji konkurenci - rywale rynkowi konkurujący o klientów i zasoby (beze surowcową) dostawcy - dostarczają surowce, półprodukty, od nich w cześci zalezy sukces organizacji, produkty na czas dystrybutorzy - transport, logistyka, sprawność i szybkość dostarczenia regulatorzy - odpowiednik otoczenia polityczno-prawnego i ekonomicznego, stwarzają uwarunkowania istnienia na rynku lokalnym, rozpatrują sprawy, od ich sprawności może zależeć załatwienie pewnych spraw 4. Wymień i omów metody analizy otoczenia ogólnego organizacji BEZSCEN ARIUSZOWE : (1) intuicyjne - prognozy, przewidywania osób uważanych za autorytety (eksperci) dot. np. Rozwoju technolo gii, nie oparte na analizie zmi an, oparte na doświadczeniu (2) ekstrapolacyjne - ekstrapolacja- przenoszenie wyników poza zakres wymiarowy ( 3) interferencyjne - nakładanie się pewnych np trendów lub ich wzajemna zależność

(…)

… wielokrotnego podporządkowania - nazywana inaczej zasadą wielu przełożonych. Jest Ona przeciwieństwem zasady jedności rozkazodawstwa, oznacza to, iż jedna osoba w organizacji (lub grupa osób) podlega więcej niż jednemu szefowi (inaczej - każdy członek organizacji może podlegać zarówno przełożonemu funkcjonalnemu, jak i jednemu lub kilku kierownikom projektu)
Zalety (na przykładzie struktury macierzowej
… podległości) między poszczególnymi stanowiskami - cechują ją dwie składowe: jedność rozkazodawstwa i zasada skalarna (od najniższego do najwyższego stanowiska w organizacji powinna przebiegać wyraźna i nieprzerwana linia władzy.
rozdzielenie uprawnień decyzyjnych między poszczególne stanowiska - delegowanie uprawnień (proces, w toku którego menedżer przekazuje do wykonania innym część swoich obowiązków…
….
Wyróżniamy dwa rodzaje struktur:
smukła, którą cechują przede wszystkim duża hierarchiczność i mała rozpiętość kierowania
płaska - mała hierarchiczność, duża rozpiętość kierowania
7.Dokonaj klasyfikacji struktur organizacyjnych ze względu na zasadę jedności rozkazodawstwa i jedności kierownictwa.
Jedność rozkazodawstwa - każda osoba w organizacji powinna być powiązana stosunkiem podporządkowania z jednym…
… i wspierają
UPRAWNIENIA
Liniowi - formalne lub zalegalizowane uprawnienia władcze wynikające z hierarchii organizacji. Sztabowo-liniowi - mniej konkretne uprawnienia, mogą przybierać różne formy, np. doradzanie (menedżerowie liniowi nie muszą korzystać z rad)
Podobieństwa:
ZACHOWANE ZASADY
Jedności rozkazodawstwa
Jedności kierownictwa
TAKI SAM KSZTAŁT STRUKTURY
9.Omów zalety i wady struktury funkcjonalnej.
Struktura funkcjonalna - W tego typu strukturze następuje uchylenia zasady jedności rozkazodawstwa. Podwładny posiada kilku menedżerów a więc jest realizowana zasada wielostronnego podporządkowania. Każdy z nich jest odpowiedzialny za pewien fragment funkcjonowania organizacji. Komórki organizacyjne wykształciły się na zasadzie specjalizacji.
Plusem tej struktury jest powierzenie kierowania specjalistą…
… są nakierowane na realizacje własnych celów
oddziaływując na grupy nieformalne można wpływać na wydajność pracy
Przedstawiciele: Elton Mayo, Abraham Maslow, Douglas McGregor, Hugo Münsterberg, Tomasz Bata
15.Wyjaśnij istotę oraz główne osiągnięcia ilościowej szkoły zarządzania. Ilościowe podejście do zarządzania-stosowanie metod ilościowych w zarządzaniu
Zarządzanie ilościowe skupia się na podejmowaniu decyzji…
… komputerowe, rozmieszczanie pracowników,zarządzanie zapasami, programowanie liniowe, planowanie harmonogramów lotów
16. Scharakteryzuj istote podejścia systemowego w zarządzaniu
System - zestaw wzajemnie powiązanych elementów funkcjonujących jako całość. Postrzeganie organizacji jako systemów jest źródłem wielu koncepcji dotyczących organizacji.
Systemy otwarte - wchodzą w interakcje z otoczeniem.
System…
… ( majątku firmy ) i pasywów (źródeł finansowania). Wielkość aktywów i pasywów musi być zawsze równa. Jest to fundamentalna zasada bilansu. W skład aktywów wchodzi:
Majątek trwały, a więc przede wszystkim wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Majątek obrotowy, do którego zalicza się: zapasy, należności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz