Szkoły zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoły zarządzania - strona 1 Szkoły zarządzania - strona 2 Szkoły zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


1.scharakteryzuj klasyczną szkołę zarządzania:
Klasyczne spojrzenie na zarządzanie obejmuje dwa różne podejścia naukowe zarządzanie i zarządzanie administracją .Naukowe zarządzanie koncentrowało się na pracownikach w organizacji i na sposobach podniesienia ich wydajności. Uznanymi pionierami naukowego zarządzania byli Frederic Taylor, Frank I Lilian Gliberthowie, Henry Gantt i Harrington Emerson. Kierunek administracyjny koncentrował się na całej organizacji i na sposobach uczynienia jej bardziej sprawną i skuteczną. Wybitnymi teoretykami kierunku administracyjnego byli H.Faylor, L. Urwick, M.Weber i Ch.Barnard.
Okres największego zainteresowania -od 1895 do połowy lat 30 XX wieku: ponownie zainteresowanie tym podejściem w ostatnich latach -jako narzędziem obniżki kosztów i zwiększenia wydajności. Spojrzenie klasyczne jest podstawą na której rozwinęły się wszystkie późniejsze teorie a wiele spostrzeżeń tego ujęcia zachowuje do dziś aktualności. Twórcy ujęcia klasycznego pierwsi skupili uwagę na zarządzaniu jako znaczącym polu badań. Osiągnięcia stworzyły podstawy do dalszego rozwoju teorii zarządzania. Wskazywały kluczowe procesy, funkcje, i umiejętności kierownicze, które i dziś są uznawane za istotne. Zwolennicy kierunku klasycznego patrzyli na organizacje i stanowiska pracy z mechanicznego punktu widzenia: organizacja była dla nich maszyną, a robotnicy -jej trybami. Mimo, że większość teoretyków kierunku klasycznego uznawała rolę jednostek, koncentrowali się oni jednak na kontrolowaniu i standaryzacji zachowania tych jednostek. Należy jednak zdawać sobie sprawę z ograniczeń klasycznej perspektywy. Teoria ta zajmowała się stabilnymi, prostymi organizacjami, obecnie organizacje są często bardzo złożone i podlegają nieustannym zmianom.
2. Scharakteryzuj behawioralną szkołę zarządzania;
Behawioralne spojrzenie kładło znacznie większy nacisk na indywidualne postawy i zachowania oraz na procesy grupowe, dostrzegające znaczenie procesów behawioralnych w miejscu pracy. Spojrzenie behawioralne rozwijane było przez wielu autorów i przedstawicieli różnych kierunków teoretycznych. Jednym z takich kierunków była psychologia przemysłowa, stosująca pojęcia psychologii do środowiska przemysłowego.Za ojca psychologii przemysłowej uchodzi Hugo Munsterberg wybitny psycholog niemiecki. Munsterberg sugerował, iż psychologowie mogą oddać cenne usługi menedżerom w dziedzinie doboru i motywacji pracowników. Innym wczesnym orędownikiem behawioralnego podejścia do zarządzania była Mary Parker Follet. Dostrzegała perspektywę behawioralną doceniając potrzebę zrozumienia roli zachowania w organizacjach. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowania była oświata dorosłych i poradnictwo zawodowe. Była przekonana, że organizacje mogą się stać bardziej demokratyczne, harmonizujące wzajemne stosunki pracowników i menedżerom.


(…)

… interpersonalnych w organizacjach. Podważyło pogląd, że pracownicy są narzędziem i upowszechniło przekonanie ze są oni raczej cennym zasobem. Jednak wiele koncepcji behawioralnych nie zostało dotąd w ogóle wprowadzonych w życie ze względu na niechęć menedżerów. Głównymi przedstawicielami tego ruchu był: Elton Mayo, Maslow oraz McGregor. 3.Scharakteryzuj szkołę ilościową w zarządzaniu
Najnowszą z trzech głównych…
… często prosi się również, aby wystąpił jako przywódca pokazując formalnie lub nieformalnie podwładnym jako pracować. Menedżerowie mogą też wypełniać rolę łącznika. Często należy do niej koordynacja. Role informacyjne. Proces wykonania tych ról daje menedżerowi strategiczną pozycję z punktu widzenia gromadzenia i upowszechniania informacji. Pierwszą z ról informacyjnych jest rola obserwatora który aktywnie poszukuje wartościowych informacji. Menedżer jest także propagatorem przekazującym odpowiednie informacje innym. Trzecia rola informacyjna koncentruje się na komunikacji zewnętrznej. Funkcją rzecznika jest formalnie przekazywanie informacji ludziom spoza jednostki czy spoza organizacji. Role decyzyjne. Zazwyczaj role informacyjne menedżera prowadzą do ról decyzyjnych. Informacja uzyskana przez menedżera w toku wykonania ról informacyjnych ma istotny wpływ na podejmowanie przez niego ważnych decyzji . PO pierwsze menedżer odgrywa rolę przedsiębiorcy, dobrowolnego inicjatora zmian. Menedżer odgrywa rolę przeciwdziałającego zakłóceniom , zajmując się takimi sprawami jak strajk, naruszenia praw autorskich. Trzecia rola decyzyjna to rola dysponenta zasobów. Jako dysponent zasobów, menedżer decyduje…
… sformułowana przez Tadeusza Kotarbińskiego. Według niego zarządzanie jest to powzięcie decyzji rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności na podstawie znajomości celów i środków.
Według innych autorów również zasadniczym problemem jest wyznaczenie celu oraz drogi zmierzającej do jego realizacji. Na temat realizacji celów jest wiele poglądów i teorii w zależności od rodzaju organizacji, typu…
…, szefem, naczelnikiem, dowódcą, prezydentem, prezesem, sołtysem itp. Władza kierownika nad innymi wypływa z tego, że zajmuje on w organizacji formalnej (oficjalnej) pozycję o co najmniej jeden szczebel wyższą w stosunku do podwładnych. W organizacji nieformalnej (nieoficjalnej) funkcje kierownicze spełnia przywódca. Okazuje się jednak, że nie zawsze kierownik jest jednocześnie przywódcą. Proces…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz