Skarga na bezczynność organu podatkowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga na bezczynność organu podatkowego - strona 1 Skarga na bezczynność organu podatkowego - strona 2 Skarga na bezczynność organu podatkowego - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie podatkowe „SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU PODATKOWEGO” Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone szybko, bez zbędnego najczęściej szkodliwego dla nas przewlekania sprawy.
Zgodnie z podstawowymi zasadami postępowania podatkowego sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego winny być załatwione bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu miesiąca w pierwszej lub dwóch miesięcy w drugiej instancji. Jeżeli jednak sprawa należy do szczególnie skomplikowanych powinna być załatwiona nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Natomiast sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez nas łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, powinny być załatwione niezwłocznie .
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ podatkowy zobowiązany jest powiadomić stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek powiadomienia story ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.
Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia, gdy w ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale nie zakończyło wydaną w terminie decyzją postanowieniem lub innym aktem lub też nie podjął stosownej czynności.
Z bezczynnością mamy również do czynienia w przypadku, gdy organ podatkowy nie załatwił sprawy w terminie i nie zawiadomił skarżącego o przyczynach niedotrzymania terminu, oraz nie wskazał nowego terminu załatwienia sprawy.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie lub w terminie ustalonym na podstawie art. 140 OP, służy ponaglenie do:
Organu podatkowego wyższego stopnia
Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez izbę skarbową lub dyrektora izby skarbowej .
W przypadku uznania ponaglenia za zasadne, organ wyższego rzędu lub MF wyznaczy dodatkowy termin, jednocześnie zarządzi wyjaśnienie przyczyn niedotrzymania terminu, nakaże również ustalenie winnych niezałatwienia sprawy.
Ponaglenie to nie jedyny sposób na opieszałość organu. W skrajnych przypadkach można zwrócić się do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu. Właściwy do rozpoznania takiej skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. To on przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Skarga na bezczynność może zdyscyplinować organ na tyle, że sprawa wcale nie trafi na wokandę. Organ, którego bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Skarga do sądu powinna być sporządzona poprawnie od strony formalnej, a ponadto wskazywać błędy organów podatkowych. Z punktu widzenia formy powinna zawierać elementy wymagane.

(…)

… materialnego, a w szczególności art.21 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz.50, z późn. zm.),
2.) przepisów dotyczących postępowania, a w szczególności art.120, art.121 §1, art.124, art.125 §1-2, art.139, art.187 §3, art.277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz.926, z późn. zm…
….6 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym należy przyjąć, że w tym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy działu IV Ordynacji podatkowej o postępowaniu podatkowym, a mianowicie art.139-142 dotyczące terminów załatwienia sprawy. Wprawdzie w piśmiennictwie podkreś1a się, że zgodnie z art.280 Ordynacji podatkowej w sprawach nieuregulowanych w dziale V, dotyczącym czynności…
… podatku, zgodnie z art.21 ust.6 i 6a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, za miesiące od sierpnia do grudnia 2001 r. oraz luty 2002 r. w łącznej wysokości 115.912,00 zł
Na podstawie art.16 ust.1 pkt.4 w związku z art.17 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368, z późn. zm.), zaskarżamy bezczynność Urzędu Skarbowego Ł. w sprawie czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uznania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa, jaką jest materialno-techniczna czynność zwrotu różnicy podatku stosownie do brzmienia przepisu art.21 ust.6-6a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz.50, z późn. zm.).
Jednocześnie, stosownie do brzmienia art.26 przywołanej…
…, to w tym zakresie powinien wydać decyzję administracyjną. W odmowie przyznania podatnikowi odsetek od nadpłaty przejawia się bowiem władztwo administracyjne, w którym organ autorytatywnie określa pozycję prawną strony. Nie można zatem przyjąć, że odmowa wypłaty podatnikowi odsetek mieści się w pojęciu „czynności materialno-technicznych”. Nie ulega wątpliwości, iż w świetle wydanej przez Samorządowe Kolegium…
… w terminie 30 dni od dnia doręczenia organowi akt sprawy, akt sprawy, aktu administracyjnego w przedmiocie żądania strony; zasądził od Burmistrza Miasta i Gminy Ch. na rzecz skarżącej spółki kwotę 260,- (słownie dwieście sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Uzasadnienie: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (…), po wcześniejszym trzykrotnym uchylaniu wydawanych przez Burmistrza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz