Następcy prawni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Następcy prawni - strona 1 Następcy prawni - strona 2 Następcy prawni - strona 3

Fragment notatki:

8. Przykłady: I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku dochodowego, wydarzenie to wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie spadkobierców, jak i po stronie pracodawcy - w przypadku śmierci pracownika.
Jeśli zmarły był pracownikiem, za datę wygaśnięcia stosunku pracy przyjmuje się datę śmierci pracownika. Świadczenia (wynagrodzenia i inne należności, które nie zostały wypłacone pracownikowi lub nie zostały postawione do jego dyspozycji) wypłacone osobie uprawnionej stanowią dla tej osoby przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i podlegają opodatkowaniu na zasadzie określonej w art. 9 ust. 1 ustawy. Prawem majątkowym będzie również niewypłacona renta wyrównawcza płacona przez pracodawcę w związku np. z wypadkiem przy pracy powstałym z winy pracodawcy. (renta wyrównawcza wypłacona pracownikowi jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy, ale wypłacona innym osobom jest opodatkowana).
W związku z tym płatnik, wypłacając należności z tytułu określonego w art. 18, jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności. Nie stanowią one natomiast podstawy składek na ubezpieczenie społeczne i w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego płatnik jest zobowiązany przekazać osobom uprawnionym oraz urzędom skarbowym, właściwym wg miejsca zamieszkania spadkobierców - imienne informacje o wysokości dochodu (z tytułu wypłaconego prawa majątkowego) na druku PIT11/8B. W konsekwencji osoby, które uzyskały powyższy dochód powinny go wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.
Inaczej będzie w przypadku wypłaty odprawy pośmiertnej, bowiem świadczenie to zostało zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 przywołanej ustawy. Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
- jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;
- dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;
- trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.
Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), a także wtedy, gdy nowy pracodawca był następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Odprawę dzieli się w równych częściach pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli uprawnionym jest jedna osoba, przysługuje jej połowa odprawy. Z kolei w sytuacji, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a kwota odszkodowania wypłaconego przez instytucję ubezpieczeniową jest wyższa niż odprawa pośmiertna, odprawa nie przysługuje.


(…)

… zaznaczyć, że jeżeli z umowy pożyczki wynika, że obowiązek spłaty pożyczki w przypadku śmierci pracownika przechodzi na małżonka i nastąpi jej umorzenie, płatnik winien wystawić na imię małżonka PIT-8C).
Śmierć osoby fizycznej, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, pociąga za sobą skutki nie tylko dla spadkobierców, ale również dla zatrudnianych przez nią pracowników.
Z dniem śmierci pracodawcy…
… skarbowego prowadził postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego w stosunku do Mariana Kowalskiego. W trakcie prowadzonego postępowania podatnik zmarł. Organ podatkowy zawiesił postępowanie podatkowe w sprawie, a następnie wystąpił do sądu o ustalenie kręgu spadkobierców zmarłego podatnika. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia…
… z tym rozliczenia rocznego dokona organ podatkowy.
III. Katzrzyna Polak zmarła w trakcie roku podatkowego. Naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie podatkowe, w wyniku którego ustalono, iż spadkobiercami zmarłej są jej synowie: Marcin i Tomasz. Organ podatkowy poinformował, iż na spadkodawczyni ciąży zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.000 zł. Po uzyskaniu…
… nadpłaty. We wniosku winni określić, w jakich proporcjach powinna być zwrócona poszczególnym spadkobiercom kwota nadpłaty.
IV. Jan Nowak przed śmiercią złożył zeznanie podatkowe, z którego wynika kwota nadpłaty w wysokości 1.500 zł. Podatnik zmarł przed otrzymaniem zwrotu.
Córki podatnika, Beata i Marzena, jako jedyne spadkobierczynie zmarłego, wystąpiły do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot nadpłaty, przedkładając jednocześnie prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. We wniosku podano, że żądają zwrotu nadpłaty po 50%. Natomiast w przypadku, gdy spadkobiercy przejmują prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez spadkodawcę, mają prawo do złożenia zeznania rocznego, lecz dokonują tego we własnym imieniu i na własny rachunek.
Zaznaczyć należy…
… zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych spadkodawcy Mariana Kowalskiego. Jednocześnie przepisy Ordynacji podatkowej określają zasady odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące roku podatkowego, w którym podatnik umiera, bądź też, gdy umiera on po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania rocznego. Zgodnie z art. 104 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłaty kwotę podatku…
… majątkowa, może być złożony przez podatnika, który:
1. zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
2. pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, przed złożeniem zeznania rocznego.
Końcowo wskazać można, że pojawiające się ostatnio orzeczenia wojewódzkich sądów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz