Skały- ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skały- ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia, poruszane w notatce to:
podział skał oraz właściwości plastyczne skał

PODZIAŁ SKAŁSkały stanowiące źródło surowca kamiennego powstały w skutek procesów biologicznych. Są naturalnym skupiskiem minerałów Mogą być monomineralne lub polimineralne np. granitSkład chemiczny skał zwłaszcza polimineralnych ulega dużym wahaniom i nie może być określony ścisłym wzorem chemicznym. Najważniejsze minerały skał to :kwarc SiO2 skaleń , ortoklas , plagioklas, albit, anortyt Do głównych minerałów należy kalcyt, mika, anfibole - zmienny skład chemiczny.Wszystkie skały dzielimy wg ich czasu postaci sposobu powstania i budowy a ponadto dla celów użytkowych wg właściwości technicznych.Ze względu na sposób powstania skały dzielimy na trzy grupy ;magmowe ,osadowe,metamorficzne.Różnią się one budową charakterem chemicznymi właściwościami fizycznymi.Skały magmowe - powstałe przez zastyganie stopu krzemowego albo magmy skały gruboziarniste - przy dużych ciśnieniach o wyrazistej strukturze krystalicznej ( skały głębinowe) wewnątrz skorupy ziemskiej.Jeśli magma zastygła wewnątrz skorupy ziemskiej to w wyniku szybkiego zastygania magmy nie zaistniały warunki do krystalizacji i skały wylewne posiadają strukturę krystaliczną , gruboziarniste. Tak powstają skały głębinowe.Jeżeli magma zastyga na zewnątrz skorupy ziemskiej to w wyniku szybkiego ochładzania nie zaistniały warunki do krystalizacji i skały wylewne posiadają strukturę drobnokrystaliczną albo szklistą Dzielimy je na trzy rodzaje skał magmowych ;kwasowe,obojętne zasadowe.Przy jednolitym składzie chemicznym warunki powstawania są inne i skały mają inne właściwości.Skały osadowe powstały przez osadzanie się szczątków zwietrzałych skał lub przez nagromadzenie się szczątków zwierzęcych a także przez wytrącanie się związków mineralnych z wód w zamkniętych zbiornikach wodnych . W ten sposób powstały osady plastyczne , ilaste, biochemiczne i chemiczne .Skały przeobrażone - (metamorficzne ) są produktami metamorfizmu skał magmowych i osadowych utworzonych w wyniku działania wysokiej temper. i ciśnienia tak powstały skały łupkowe i nieuwarstwione. Do skał łupkowych zalicza się :Gnejsy, łupki , filityDo skał nieuwarstwionych : amfibolity, serpentynity, marmury, kwarcyty Cechy mineralno petrograficzne i techniczne skał - zespół cech charakteryzujące budowę wewnątrz skały. Wielkość i kształt kryształów , sposób ich zrośnięcia , stopień krystalizacji magmy . W skałach można wyróżnić następujące typy struktur:krystaliczna w którejgruboziarnista > 5 mm,średnioziarnista 2 - 5 mm,drobnoziarnista < 2 mm,mikrokrystaliczna - nie widoczna gołym okiem.porfirowa - obecność sporych kryształów drobnoziarnistym lub szklistym tle szklista - szybkie ochładzanie magmy nie umożliwia powstania kryształówplastyczna,psefitowa > 2 mm,psamitowa 0,5 - 2 mm,pelitowa < 0,5 mm
Tekstura skał - określa cechy zewnętrznej budowy skał takie jak :

(…)

… , wyższą wytrzymałość , niewielką ścieralność i słabe właściwości izolacyjne. Tego typu skały nadają się do celów konstrukcyjnych , drogowych i budownictwa wodnego. Skały lekkie- tuf wulkaniczny, niższa gęstość pozorna , niższa wytrzymałość na ściskanie, duża ścieralność , dobre właściwości izolacyjne ( okładzinowe ,ciepło izol.) klasyfikacja kamienia z uwagi na właściwości techniczne, gęstość pozorną…
… wymagania estetyczne mostowe i wodne - skały na cios łożyskowe sklepienia mostów do budowli grobli, przy regulacji rzek kamień ten powinien uwzględniać mrozoodporność małoprzesiakliwość dużą wytrzymałość mechaniczną (skały magmowe, piaskowce, kwarcyty) kolejnictwo - tłuczeń , żwir na podłoża ze skał o dużej wytrzymałości mechanicznej dużej odporności na działanie mrozudrogownictwo - jako kostka, tłuczeń…
… ścieralność > 1 cm,duża ścieralność 0,75 - 1 cm,średnia ścieralność 0,5 - 0,75 cm,o małej ścieralności 0,25 - 0,5 cm o bardzo małej < 0,25 cmNa nasiąkliwość- bardzo nasiąkliwe > 20%,średnio 5 - 20%, mało 0,5 - 5 %,bardzo mało < 0,5 % Przewodnictwo cieplne;ciepłe λ< 0,65w/m. x k,zimne λ > 0,65
Właściwości chemiczne kamienia Odporność chemiczna kamienia zależy od składu chemicznego oraz od rodzajów minerałów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz