Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - strona 1 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - strona 2 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

UWARUNKOWANIA I BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP NA TLE NOWEGO PROGRAMU POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. 1. WPROWADZENIE. W wyniku transformacji gospodarczej nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. W jego efekcie obecnie funkcjonuje ponad 2 mln małych i średnich przedsiębiorstw . Za przedsiębiorstwa małe i średnie uznaje się podmioty zatrudniające do 50 i odpowiednio 250 osób oraz o przychodach netto nie przekraczających odpowiednio 7 i 40 mln. ECU. Przedsiębiorstwa te, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, zaczynają odgrywać kluczową rolę w gospodarce narodowej; z jednej strony stanowią ważne źródło wzrostu gospodarczego, z drugiej natomiast czynnik ograniczania bezrobocia. Rząd, doceniając znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej, przyjął w 1995 r. program pt.: "Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej", w którym określił politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw na okres do 1997 r. W przygotowaniu znajduje się nowy programu wobec małych i średnich przedsiębiorstw na następny okres od 1998 r. do 2001 r. W programie tym powinny zostać uwzględnione kierunki działań, które wynikają z dotychczasowej realizacji programu polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowe.
Celem głównym polityki będzie wzrost aktywności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw mierzony wielkością jego udziału w produkcie krajowym brutto. Małe i średnie przedsiębiorstwa pod względem ilościowym są sektorem dominującym w gospodarce. W 1995 r. stanowiły około 99,7% wszystkich przedsiębiorstw. Mają też duży udział w zatrudnieniu (51,2%). Natomiast ich udział w produkcie krajowym brutto nie jest tak znaczny i nie odpowiada ich przewadze liczbowej, ani potencjalnym możliwościom rozwojowym. W latach 1994-95 małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzały około 1/3 produktu krajowego brutto. 2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Kondycja i perspektywy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych uczestników życia gospodarczego, uzależnione są przede wszystkim od uwarunkowań makroekonomicznych. Dlatego za podstawowy warunek długofalowego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw uznać należy prowadzenie przez państwo stabilnej polityki makroekonomicznej, zapewniającej długookresową równowagę gospodarczą, a przy tym prowadzącej do stopniowego obniżania obciążeń podatkowych oraz stóp procentowych.

(…)

… sprostać konkurencji międzynarodowej. Jednak w ofercie eksportowej MSP przeważają jeszcze towary niskoprzetworzone, a ich konkurencyjność polega w dużej mierze na niskich kosztach pracy.
Postępujący proces integracji Polski z Unią Europejską oraz liberalizacja wymiany handlowej z zagranicą powodują konieczność szybkiego przystosowania polskich przedsiębiorstw do rosnącej konkurencji. Niezbędne jest zatem…
… podatkowych oraz stóp procentowych. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze zależy również od wielkości kapitału rozwojowego, który pochodzi z samofinansowania (zasobów własnych przedsiębiorcy) oraz od dostępu do zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki, venture capital, granty, subwencje itd.). W Polsce zdolność tego sektora, a zwłaszcza przedsiębiorstw przemysłowych, do finansowania…
… delegowanie uprawnień regulacyjnych do aktów wykonawczych, krótkie vacatio legis; związane z niejasnością regulacji w prawie gospodarczym - skomplikowane i nieprecyzyjne regulacje ustawowe; związane z koncesjonowaniem działalności gospodarczej - rozszerzanie koncesjonowania działalności gospodarczej; związane z polityką regionalną - brak określonych zasad polityki regionalnej Państwa, niewykorzystane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz