Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - strona 1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - strona 2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce Wprowadzenie: We współczesnej gospodarce rynkowej sektor MSP odgrywa coraz większą rolę. Również w Polsce po wprowadzeniu programu transformacji gospodarczej najbardziej spektakularne efekty rozwojowe notują na swoim koncie małe i średnie firmy.
Mała firma to podmiot gospodarczy, w którym: zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników; roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie może przekroczyć równowartości w złotych 7 mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 5 mln euro; można wyodrębnić niezależność przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwo to firma , w której: zatrudnionych jest średniorocznie poniżej 250 pracowników, roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie może przekroczyć 40 mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 27 mln euro, można wyodrębnić niezależność przedsiębiorstwa. Warunkiem tej klasyfikacji jest spełnienie wszystkich określonych kryteriów łącznie. 1)Przesłanki rozwoju MSP w Polsce Przekształcenia ustrojowo-gospodarcze zapoczątkowane w 1989 r zaowocowały w liczne reformy systemowe, takie jak:
swoboda gospodarczej działalności i zniesienie monopolu lub preferencji w dostępie do rynku przedsiębiorstw państwowych
otwarcie gospodarki na świat
konsekwentnie prowadzona polityka pieniężna i prywatyzacyjna wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotego , swoboda podróżowania i obrotu walorami dewizowymi
-restytucja lokalnej samorządności
Drugą przyczyną rozwoju sektora MSP ,szczególnie ważną w pierwszym okresie reformowania gospodarki ,była utrzymująca się nierównowaga rynkowa, tak globalna, jak i segmentowa, pozostała po gospodarce centralnie kierowanej.
Po zliberalizowaniu zasad funkcjonowania gospodarki przed producentami otworzyły się atrakcyjne nisze rynkowe ,wcześniej niedostępne.
Firmy sektora MSP jako pierwsze zaczęły odtwarzać zerwane więzi wymiany handlowej z krajami dawnego ZSRR .Ponadto małe i średnie firmy sprawnie i efektywnie wykorzystały popyt gości zagranicznych licznie odwiedzających Polskę z uwagi na różnice cen ,kursów dewiz i stan zaopatrzenia rynków w sąsiedzkich krajach.


(…)

…, O poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, O Krajowym Rejestrze Sądowym, O zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.     Uchwalone ustawy niedawno weszły w życie, bądź też dopiero zaczną obowiązywać, dlatego rozwiązania w nich zawarte nie mają jeszcze pełnego wpływu na warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dopiero w przyszłości można będzie ocenić…
… finansowania Brak ochrony niektórych branż powodujący ich upadek Narzucenie przez UE niekorzystnych rozwiązań finansowych, 
Źródło: Oprac. własne na podstawie Praca zbiorowa pod redakcją M.Bąka i P.Kulawczuka, Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej, IBnDiPP KIG, Warszawa 1999 r. Proces integracji Polski z Unią Europejską ma charakter uporządkowany i trwa…
… kapitałowych. W 1997 roku Agencja udzieliła wsparcia finansowego 13-tu innowacyjnym projektom wdrożeniowym na kwotę 5,5 mln zł.     Duże znaczenie dla rozwoju MSP miały także różne programy regionalne m.in. program PHARE STRUDER realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego w sześciu województwach, którego efektem było utworzenie 11 tysięcy nowych miejsc pracy w tym sektorze. Ważnych wskazówek…
… regulacji dotyczących amortyzacji,  rozbudowie i dokapitalizowaniu systemu funduszy poręczeń kredytowych, ułatwiającego przedsiębiorcom dostęp do finansowania bankowego,  promowaniu rozwoju pozabankowych instytucji finansowego otoczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak: fundusze typu venture capital, pozagiełdowy regulowany rynek papierów wartościowych. Wpływ integracji europejskiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz