Małe i średnie przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Małe i średnie przedsiębiorstwa - strona 1 Małe i średnie przedsiębiorstwa - strona 2 Małe i średnie przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
Trwający od dłuższego już czasu w krajach Unii Euro­pejskiej bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy, występujący także w ostatnich latach w Pol­sce, oraz duże bezrobocie -zwracają uwagę naukowców i po­lityków życia gospodarczego na konieczność zmiany dotychcza­sowej strategii na pro zatrudnie­niową, dualną strategię wzrostu gospodarczego.
Strategia taka, polegająca z jednej strony na stymulowaniu rozwoju dzie­dzin będących nośnikami techniki, a z drugiej dziedzin preferujących praco­chłonny typ wzrostu gospodarczego jest od lat z powodzeniem stosowana w Sta­nach Zjednoczonych, krajach skandy­nawskich i Japonii. Występująca tam du­alna struktura gospodarki oznacza współistnienie popieranego przez pań­stwo nowoczesnego sektora wielkoprze­mysłowego - dużych przedsiębiorstw i sektora średnich i małych przedsię­biorstw, zatrudniającego większość pra­cowników. Tym sposobem realizuje się równocześnie dwa podstawowe cele; po­stęp techniczny, nowoczesność gospo­darki i kreowanie miejsc pracy.
W związku z tym w literaturze ekonomicznej coraz częściej podno­szona jest rola sektora małych i śred­nich przedsiębiorstw w rozwoju gospo­darczym kraju.
Definicja sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Sektor małych i średnich przedsię­biorstw (MSP) występuje zazwyczaj łącznie pod następującymi nazwami:
smali — medium — enterprices (SME), smali business, smali enterpri­ces development (SED), Klein — und Mittelbetriebe. Mówiąc o najmniej­szych przedsiębiorstwach używa się określenia smali scalę enterprices, zaś dużych — big business.
Zarówno w krajach Unii Europej­skiej jak i w Polsce nie ma jednolitej definicji tego sektora. Najczęściej jest on definiowany przy pomocy klasyfikacji ilościowej przedsiębiorstw, w której kluczową rolę odgrywa wielkość przed­siębiorstwa, określana liczbą zatrud­nionych i obrotem rocznym.
Powyższe kryteria uzupełniane są często dodatkowymi, jak: wielkość za­angażowanego kapitału (Włochy, Francja, Irlandia) lub istota stosunków łączących pracodawcę i zatrudnionych (W. Brytania, Niemcy).
W krajach Unii Europejskiej po­wszechnie przyjęta jest definicja wpro­wadzona w 1996 roku przez Komisję Europejską. W myśl tej definicji do małych i średnich przedsiębiorstw zali­cza się te, w których zatrudnienie jest niższe niż 250 osób, obroty roczne są niższe niż 40 min ECU lub ogólny wy­nik bilansowy nie osiąga 27 min ECU i jednocześnie firma posiada ekono­miczną niezależność.
Jeżeli występuje konieczność roz­różnienia pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami, za małe przedsię­biorstwo uważa się takie, które zatrud­nia mniej niż 50 pracowników i jedno­cześnie jego roczny obrót nie przekra­cza 7 min ECU lub roczny bilans zamy­ka się kwotą mniejszą niż 5 min ECU.


(…)

… ośrodków realizujących zadania. TOR10.
Istotną pomocą finansową dla sek­tora MSP są pożyczki i kredyty.
Z zagranicznych linii kredytowych można korzystać jedynie za pośrednic­twem polskich banków. Należy tutaj wymienić:
- linię kredytową ze środków Euro­pejskiego Banku Inwestycyjnego,
- linię kredytową Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
- linię kredytową ze środków Euro­pejskiego Funduszu Rozwoju Wsi…
…), innych fundu­szach (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pra­cy, Fundusz Współpracy Program Agro-linia 2000, Fundusz Górnośląski S. A.), i fundacjach jako poza bankowych źró­dłach finansowania MSP.
Podsumowanie
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest nierozerwalnie związany z sytuacją społeczno-ekonomiczną kraju. Makroekonomiczna polityka państwa, jej cele i instrumen­tarium…
… na bardzo małe (do 9 zatrudnio­nych, w tym tzw. samo zatrudnienie tj. firmy o liczbie zatrudnionych 0), małe (10 — 49 zatrudnionych) i średnie (50 — 249 zatrudnionych)
Kraje należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Coopera-tion and Development, OECD) przy­jęły w swych statystykach następujący podział firm według ich wielkości: fir­my bardzo małe — od l — 19…
… do zewnętrznych źródeł finansowania, np. rozbudowa systemu poręczeń kredyto­wych, wprowadzenie do Kodeksu cy­wilnego umowy leasingu, podwyższo­nego ryzyka (venture capital), wyko­rzystanie możliwości regulowanego rynku giełdowego i pozagiełdowego papierów wartościowych.
W omawianym Dokumencie pod­kreśla się jednocześnie, że skuteczne działania wobec sektora MPS muszą być prowadzone w dwóch płaszczy­znach, tzn…
… prawne i instytucjonalne służące rozwojowi rynku kapitałowe­go, a zwłaszcza funduszy podwyższo­nego ryzyka (venture capital).
Fundusze te są optymalnym źródłem kapitału dla przedsiębiorstw nie­wielkich, lecz o dużym potencjale rozwojowym.
Za syntetyczny wskaźnik, służący do oceny stopnia realizacji celu głównego zapisanego w analizowanym dokumen­cie, przyjęto udział małych i średnich przedsiębiorstw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz