segmentacja rynku- najważniejsze zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
segmentacja rynku- najważniejsze zagadnienia - strona 1 segmentacja rynku- najważniejsze zagadnienia - strona 2 segmentacja rynku- najważniejsze zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Cztery główne kryteria segmentacji Potrzeby konsumenckie (bardzo szerokie)
Zachowania konsumentów względem produktów
Zachowania konsumentów w procesie zakupów
Czynniki demograficzne i przestrzenne
KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU W badaniach marketingowych, zmierzających do wyodrębnienia segmentów, stosowane są dwa podejścia: Kryteria segmentacji opisujące (deskryptywne): to zbiór zmiennych pozwalających zidentyfikować potencjalnego nabywcę na podstawie jego "obiektywny cech". Do zmiennych tych zalicza się czynniki: geograficzne, demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne, społeczne, jak wiek, płeć, dochód, wykształcenie i inne. Kryteria te pozwalają odpowiedzieć na pytanie "kto kupuje produkt?" Kryteria segmentacji behawiorystyczne : to zbiór zmiennych opisujących przyczyny dokonywania zakupu (wzorce zakupu) przez konsumentów i mających swoje źródło w wyznawanych systemach wartości. Kryteria te pozwalają odpowiedzieć na pytania: "dlaczego nabywcy kupują dany produkt?" oraz "jak konsumenci reagują na określone narzędzia aktywizacji sprzedaży?” W praktyce te dwa podejścia nie tyle się wykluczają o ile uzupełniają. Rola poszczególnych czynników popytu zależy od cech użytkowych produktów. Kryteria opisujące obiektywne cechy konsumenta okazują się nie odmowne przy dokonywaniu segmentacji rynku dóbr zaspakajanych potrzeby podstawowe. Kryteria charakteryzujące konsumenckie relacje są bardziej przydatne do identyfikacji nabywców dobór i usług wyższego rzędu. KRYTERIA OPISUJĄCE CECHY NABYWCÓW 1. Kryteria geograficzne- segmentacja geograficzna wymaga podziału rynku na różne jednostki geograficzne, takie jak państwa, stany, regiony, okręgi administracyjne, miasta i ich dzielnice. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na działania na jednym lub kilku obszarach geograficznych, albo działać we wszystkich, uwzględniając w tym lokalne zróżnicowanie preferencji. Do tego kryterium zalicza się: v miejsce zamieszkania, np. miasto, przedmieście, wieś v klimat v typografia v wielkość miasta (liczba mieszkańców) v gleba v ustrój polityczny 2. Kryteria demograficzne- przy segmentacji demograficznej dokonuje się podziału rynku na grupy na podstawie następujących zmiennych demograficznych: wieku, płci, liczby członków rodziny, cyklu życia rodziny, dochodu, zawodu, wykształcenia religii, rasy i narodowości. Zmienne demograficzne są najbardziej popularną podstawą wyróżniania grup konsumenckich, gdyż potrzeby, preferencji i intensywność użytkowania dóbr są w dużym stopniu z nimi związane. Do tego kryterium zalicza się: v wiek v płeć v rasa v wyznanie v pochodzenie etniczne v wykształcenie v stan cywilny v zdrowie v budowa ciał, np. krępa, drobna, normalna 3. Kryteria ekonomiczne: v zawód v dochód na osobę v dochód gospodarstwa domowego v źródła dochodów v majątek 4. Kryteria społeczne :

(…)

odniesienia v styl życia v stadium życia rodzinnego KRYTERIUM ODNOSZĄCE SIĘ DO PRODUKTU „Można je podzielić na trzy grupy: Kryterium związane z wzorcami konsumpcji- obejmuje m.in. częstotliwość używania produktu, fakt posiadania nowych produktów, lojalność nowych konsumentów. Każdy z tych czynników określa pewien wzorzec konsumpcji. Stanowią dobrą podstawę do segmentacji rynku zwłaszcza…
… siedem etapów tj.: 1. Aprioryczny wybór kryteriów segmentacji rynku, 2.Wybór zestawu cech opisujących segmenty oraz sformułowanie hipotez powiązania tych cech z kryteriami segmentacji, 3.Zaprojektowanie i dobór próby do badań, 4. Gromadzenie informacji w toku badań empirycznych, 5. Utworzenie segmentów droga grupowania konsumentów przy wykorzystaniu wybranych kryteriów segmentacji, 6. Nakreślenie…
… się takie kryteria jak: potrzeby, postawy, styl życia itp. W tej procedurze szeroko stosuje się takie metody badań i analiz: analiza czynnikowa, skupień. Procedura segmentacji skupień- ma dynamiczny charakter. Pozwala na wyodrębnienie i ocenę znacznej liczby alternatyw segmentacyjnych. Istotą tej procedury jest połączenie pomiaru wieloczynnikowego oraz symulacji kompleksowej procesu postępowania konsumentów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz