Ściąga na egzamin 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściąga na egzamin 2 - strona 1

Fragment notatki:

Kowalke. Notatka składa się z 1 strony.
Stawki międzynarodowych stóp procentowych: LIBOR-stpa % kredytów bank. EURIBOR-stopa % kredytow na rynku europ. WIBOR-Warszawa WIBID-stopa ile banki placa za zdeponowane kredyty ON-dana chwila, od danej chili do jutra(banki pozyczaja sobie pieniadze) TN-od jutra do pojutrza STOPA: referencyjna -jest minimalną rentownością 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP;
lombardowa - koszt uzyskania pieniądza w NBP Depozytowa - jest stopą procentową po jakiej banki komercyjne składają w banku centralnym depozyty jednodniowe redyskontowa - jest stopą procentową po jakiej bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym. Pozytywne sygnały z gospodarki dla przedsieb . 1.nieskie stopy % 2.stopa wzrostu PKB 3.budzet państwa-debet budgetary-tzn,ze pieniadz jest drozszy przedmioty na giełdzie Akcje( udzialy spółki) Obligcje (papiery dluzne) Indeksy giełdowe- pokazują co się dzieje na rynku kapita. WIK20-index cen akcji najwiek.20 spolek notowanych na gieldzie w w-wie WIK BN-in.giel. Dla spolek pl. SWIK40-srednie spolki WIK80-male INDEKS cenowy -uwzglednia tylko ceny akcji dichotomy- uwzglednia dividend i pawa banku STOPA dyskonta- stopa zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków. Istnienie stopy dyskontowej wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie i obrazuje stosunek, w jakim przyszły kapitał zrównuje swoją efektywną wartość z kapitałem bieżącym. Informuje, z jakiej części przyszłych środków jesteśmy skłonni zrezygnować, aby zamienić je w środki bieżące. Jest to stosunek kwoty dyskonta do wartości przyszłej kapitału, wyrażony w procentach INWESTYCJE - celowe wydatkowwane srodki investor skier wane na rzecz aktualnych potrzeb RODZAJE: 1.ze wzgledu na podmiot:prywatne, komunalne, panstwowe 2.Z uwzg na pochodzenie podm.: krajowe, zagraniczne 3.na czas: krotkoterm.,srednio i dlugo NA PODMIOT- I.rzeczowe - wykorzystywane w procesie produkcji: odnawialne, rozwojowe rzecz.lokacyjne- traktowane jako lokata finansowe- predict inwesty. Jest instrumentem finansowym inne PETER DRUKER 7.cech dobrego zarzad . 1.zarz. Dotyczy przede wszystkim ludzi 2.zarz. Jest głęb. Zasadzone w zaufaniu 3.zarz, wyga prostych wartosci, celow dzialania I zad. 4.zarz. Powinno doprowadzac do tego aby organ. Byla data do uczenia sie 5.zarz, wymaga komunikowania sie 6.zarz, wymaga rozbudo. Syst. Wskaznikow 7.zarz musi byc nastawione na zadowolenie klienta DZIALANIA firmy to decyzje: inwestycyjny, finansowe, dotycz. Dywiwend 2zasady przy inwestowaniu w akcje: 1.maksymalizacja stopy zysku 2.minimali.ryzyka Kapitał obrotowy to róznica pomiędzy bieżacymi aktywami a bierzacymi pasywami. Elem enty sprawozdania finansowego : bilans, rach,. Zyskow I strat I sprawozdanie z przeplywow pienieznych, 3 fazy przedsiewziecia finansowego: 1. przedinwesty.- obejmują identyfikację możliwości inwestycy., która jest pkt wyjścia do serii działań związanych z inwest.ą. 2

(…)

… wyjścia do serii działań związanych z inwest.ą. 2.Inwestycyjna- dotyczą wybranych aspektów projektu, sporządza się je gl w przypadku dużych projektów inwes. 3.operacyjna- ostateczna wersja projektu; musi ona dostarczać wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwes.ch, określa wszelkie uwarunkowania Wartość bieżąca netto (NPV) stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi
…., która jest pkt wyjścia do serii działań związanych z inwest.ą. 2.Inwestycyjna- dotyczą wybranych aspektów projektu, sporządza się je gl w przypadku dużych projektów inwes. 3.operacyjna- ostateczna wersja projektu; musi ona dostarczać wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwes.ch, określa wszelkie uwarunkowania Wartość bieżąca netto (NPV) stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami…
…,bony skarb>duże<kontrakty,opcje,stopy>)SPOSÓB GENEROWANIA DOCH(stały<lokaty,obligacje,bony skrb>,zmienny<akcje>)EMITENT(skrb pańs,przeds i spólki,jednt.samorządu terytor.) Podział Instrumentów finan. Akcje,obligacje,certyfikat inwestycyjny,bony skarb Instytucje na rynku finan.:banki komer,towarzystwa bezp.,fundusze inwest,emerytalne,firmy leasingowe,spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Stawki…
… w calym okresie jego zycia. INTERPRETACJA- IRR>k(wartosc stopy dysko.) -projekt nalezy realizowac IRR<k- nalezy odrzucic IRR=k- powinny decydowac inne oznaczniki Sposoby szacowania IRR 1.przygoto. tabele przeplywow 2.przyjac dowolny poziom stopy dysko. 3.Jesli NPV dodatnie-zwiekszamy stope dysk.,ponownie dysko. Przeplyw 4.pkt 3 robic tak dlugo az NPV<0 5.stosowanie formuly na obliczanie IRR Okres zwrotu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz