Ściaga-bank

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściaga-bank - strona 1

Fragment notatki:

Bank - os. p rawna utworz. zgodnie z przepis. u staw , dział. na podst. z ezwoleń , uprawnione do wykon. cz ynności b ank obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Os. Praw . - państwowe, sa, spółdzielcze. Przepis. Ustaw - prawo bankowe, ustawy około bankowe, ok. 50 aktów prawnych. Zezwoleń - należą do grupy przedsięb. koncesjonowanych, zezwolenia wydaje KNF (dla sa i spół. w formie decyzji administracyjnej, dla państwowego w trybie normatywnym)
Rodzaje ryzyk : kredytowe, płynności, stopy %, inne rynkowe np. walutowe.
Warunki: - musi być wyposażony w odpowiednie fundusze (5 mln euro dla sa i 1 mln dla spółdz.) - wyposażenie w urządzenia techniczne do deponowania środków - założyciele muszą dawać rękojmię w spo-sób zabezpieczający interesy klientów. Odpowiednie kwalif. etyczne i moralne. - co najmniej 2 os. w zarządzie muszą posiadać doświadcz. i wykształcenie zawodowe niezbędne do jego prowadzenia - plan dział-alności na min. 3 lata musi wskazywać na to, że to działalność pien-iężna bezpieczna dla klientów
Rodzaje czynności bankowych: wykonywane wyłącznie przez banki (sensu stricte) - przyjmowanie wkładów pien. - prowadzenie rach. Bank.
- udzielanie kred. - udzielanie gwar. bank. - emitowanie bankowych pap. Wart. - przeprowadzanie bank. rozliczeń pieniężnych
2. cz. B o ile są wykonywane przez bank - udziela pożyczek pien. - operacje czekowe i wekslowe - wydawanie kart płatniczych
- terminowe operacje finansowe - nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych - przechowywanie przedmiotów i pap. Wart. Oraz udostępnienie skrytek sejmowych - wyk. Czynności obrotu dewizowego - udzielanie poręczeń - wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją pap. Wart.
3. inne czynności - nabywanie akcji i prawa do akcji - zaciąganie zobowiązań związanych z emisja pap. wart. - nabywanie z zbywanie nieruchomości - doradztwo - usł. certyfikacyjne - inne
Ekonomiczna definicja banku: samodziel. 2 samofinans.e 3 komercjal 4 konkurenc. 5 uniwers.
istota samodziel . może być rozpatrz. w 3 aspektach: 1.działa niemal-eżnie od org pańs. w tym rządu, czyli nie jest zobowiązany do realizacji pol. gospod., indywidualne decyzje banku (umowy, organizacja, sprawy personalne) cechuje samodzielność także w stosunku do NBP. 2. NBP może oddziaływać pośrednio na kierunki działalności banku 3. wyraża się w równorzędności stosunków pomiędzy bankiem a klientami lub b. a innymi b. (prowizje, opłaty). Dotyczy samodzielnego kształt. umów, stawek %, i wysokości prowizji i opłat.
z . samofinans . oznacza, że banki same finansują koszty swej działal. w tym zobowiąż. wobec swoich klientów, i należności podatkowe
z . komercjalizmu

(…)

…. Wspiera cele polit., jeśli nie ogranicza to ich celu głównego. Polityk NBP wpływa na rentowność i płynność banków komerc. przez kształtowanie stóp: %, redyskont., lombard., zasady kształtow. kursu walutowego, operacje otwartego rynku, interwencyjne operacje na międzybankowym rynku walutowym.
W skład systemu bank. wchodzą b: - państ. - komerc - spółdz.
Lokalizacja terytorium: - krajowe…
…: 1 zwiększenie liczby świad-czonych usług 2 wzrost konkurencyjności, który jest wynikiem rozszerzenia się wachlarza usług 3 deregulacja - rozszerzenie ram prawnych dotycz. działal. banków 4 wzrastające koszty finansowania, które przyczyniają się do wzrostu pozyskiwania, a w rezultacie też i sprzedaży depozytów 5 wzrost wrażliwości struktury funduszy na stopy % związane ze wzrostem wykształcenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz