dług publiczny państwa i deficyt budżetu państwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dług publiczny państwa i deficyt budżetu państwa - wykład - strona 1 dług publiczny państwa i deficyt budżetu państwa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

DŁUG PUBLICZNY PAŃSTWA I DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA - Dług publiczny jest wyrazem zobowiązania Skarbu Państwa jako dłużnika (pożyczkobiorcy) do zwrotu kwoty pożyczonej i odsetek na rzecz wierzycieli którymi z reguły są podmioty obrotu publicznego (banki, przedsiębiorcy, ludność) którzy czasowo pożyczyli Skarbowi Państwa swoje środki. Dług publiczny jest konsekwencją występowania deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy wymuszone lub zamierzone okoliczności społeczne i gospodarcze, wyrażające się w tym, że wydatki Skarbu Państwa są wyższe od możliwych do osiągnięcia dochodów państwa. Deficyt budżetu Skarbu Państwa może być pokryty przychodami: *ze sprzedaży skarbowych pap. wart.; *z kredytów i pożyczek zaciąganych przez Skarb Państwa; *z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa; *z nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych. Państwowy dług publiczny składa się z długu Skarbu Państwa i długu sektora samorządowego. Obejmuje zobowiązania sektora publicznego. Łączną kwotę państwowego długu publicznego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, tj wartość nominalną wyemitowanych pap. wart oraz wartość nominalną zaciągniętych pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa środki finansowe niezbędne do sfinansowania deficytu budżetu państwa, a także spłat wcześniej zaciągniętych zobow. sfinansowania udzielonych przez Skarb Państwa pożyczek oraz wykonywania innych operacji finansowych związanych z długiem Skarbu Państwa. Regulacje prawne dot. długu publicznego: *nie wolno zaciągać pożyczek ani udzielać gwarancji i poręczeń finansowych w następstwie których dług publiczny przekroczy wartość 3/5 rocznego PKB, *Sejm nie może ustalić wyższego deficytu budżetowego, od tego który został zaproponowany przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej, *inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji i poręczeń finans. przez państwo przysługuje Radzie Ministrów, *ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobow. w centralnym banku państwa (NBP). PORĘCZENIA I GWARANCJE SKARBU PAŃSTWA I BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Poręczenia i gwarancje ustanawiana są w drodze umowy. Rada Ministrów na wniosek Ministra Finansów lub Minister Finansów w imieniu Skarbu Państwa mogą udzielać: *poręczeń spłaty części lub całości kredytu bankowego i związanych z nimi odsetkami kredytodawcom krajowym i zagranicznym, *gwarancji spłaty kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami kredytodawcom będącym zagranicznymi bankami lub instytucjami finansowymi. Poręczenia i gwarancję udzielane są na wniosek kredytobiorcy, kredytodawcy lub określonego banku albo instytucji finansowej do wysokości 60% wykorzystanej kwoty kredytu objętej poręczeniem lub gwarancją oraz do wysokości 60% odsetek od tej kwoty. Od poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa pobiera się opłatę prowizyjną w wysokości od 0.2 do 2% kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. Inną formą poręczeń jest poręczenie wykonania zobo. wynikających z obligacji. Czyli spełnienie przez emitenta świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych przez niego obligacji. Poręczenie udzielane jest na wniosek emitenta obligacji. Zobowiązania z tyt. udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji wykonuje Minister Finansów ze środków budżetu państwa a w uzasadnionych przypadkach także ze środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na rachunku tym gromadzone są przychody ze sprzedaży akcji i udziałów tworzące zasób majątkowy przeznaczony na zaspokajanie roszczeń z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Poręczenia spłaty kredytu mogą być także udzielane przez Bank Gospo. Krajowego. Bank ten tworzy w tym celu Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Poręczeniem banku mogą być objęte kredyty inwestycyjne oraz kredyty przeznaczone na zakup materiałów lub surowców do produkcji. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego są formą interwencji państwa w procesy gospodarcze a zwłaszcza inwestycyjne. Udzielenie poręczeń ułatwia inwestorowi dostęp do kredytów oraz przyspiesza i potania inwestycję.

(…)

…: *udziela indywidualnych zezwoleń dewizowych, *wykonuje kontrolę dewizową, *udziela zezwoleń na prowadzenie kantorów wymiany walut, *kontroluje czynności dewizowe banków, *organizuje współprace z bankami zagranicznymi. KOMISJA NADZORU BANKOWEGO - NADZÓR NAD BANKAMI - Komisja Nadzoru Bankowego sprawuje nadzór nad działalnością banków komercyjnych. Organem wykonawczym Komisji jest Generalny Inspektorat
… MOŻE: (po uprzednim upomnieniu na piśmie) *przystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu; *zawiesić w czynnościach członków zarządu banku; *uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku. KOMISJA NADZORU BANKOWEGO - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE BANKÓW - Banki tworzone mogą być w 3 formach prawnych: bank państwowy, bank spółdzielczy oraz bank w formie sp. akcyjnej. Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek Ministra Skarbu Państwa - zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. Bank spółdzielczy oraz w formie sp. akcyjnej - na podstawie zezwolenia KNB wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów z zachowaniem odpowiednich przepisów. Wniosek do Komisji o wydanie zezwolenia…
… na wniosek Prezydenta RP na okres 6 lat. Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego oraz reprezentuje NBP na zewnątrz. Jest przełożonym wszystkich pracowników NBP. Wydaje Dziennik Urzędowy NBP. Ustala wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet a także wielkość emisji oraz terminy wprowadzenia do obiegu zasobów…
… banku na co najmniej 3 lata. Komisja Nadzoru Bankowego wydaje zezwolenie na utworzenie banku lub odmawia wydania zezwolenia, niezależnie od tego wydaje zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank. Komisji przysługuje uprawnienie do żądania ogłoszenia upadłości przez bank. Przy wydawaniu przez nią zezwoleń, zgód i decyzji stosuje się przepisy k.p.a. Na decyzje Komisji przysługuje skarga…
… jego płatności za kwotę niższą, na jaką opiewa. Nabycie weksla przez bank stanowi formę udzielenia krótkoterminowego kredytu bankowego pod zabezpieczenie wekslowe. Redyskonto-przejęcie (nabycie) weksla, który już wcześniej został zdyskontowany. Banki komercyjne przyjmują weksle od przedsiębiorców (dyskonto weksla) natomiast NBP przyjmuje zdyskontowane już weksle od banków komercyjnych (redyskonto). NBP przyjmuje weksle spełniające wymogi i dostatecznie wiarygodne. Stosowana przez NBP stopa dyskontowa i redyskontowa nawiazuje do sytuacji gospod. i jest punktem odniesienia dla banków komercyjnych w zakresie dyskonta weksli. 4) Operacje otwartego rynku - NBP jako podmiot na rynku pap. wart. - NBP może: *sprzedawać i kupować pap. wart. w operacjach otwartego rynku, *emitować i sprzedawać pap. wart…
… na utworzenie banku powinien zawierać: *nazwę i siedzibę banku, *określenie czynności bankowych do których bank ma być upoważniony oraz dane o przedmiocie i zakresie zamierzonej działalności; *dane dot. założycieli i osób mających objąć stanowiska zarządu w banku; *dane dot. kapitału założycielskiego (nie mniej niż 5 mln euro w złotówkach). Do wniosku załącza się m.in. projekt statutu oraz program działalności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz