Samouczek do Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 5768
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samouczek do Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - strona 1

Fragment notatki:

W niniejszym materiale znajduje się opracowanie takich tematów jak: stopy zwrotu jako zmienne losowe, rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu, wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, semiwariancja, semiodchylenie standardowe stóp zwrotu, rozkład normalny, korelacja, zaobserwowane stopy zwrotu, próbkowe oszacowania parametrów rozkładu stóp zwrotu, wybór w warunkach pewności, wybór w warunkach ryzyka, funkcja użyteczności stopy zysku, portfel złożony z dwóch walorów, wagi portfelowe, parametry rozkładu portfela, ryzyko portfela a korelacja między stopami zwrotu, krzywa minimalnego ryzyka, walor pozbawiony ryzyka, parametry rozkładu portfela zawierającego walor pozbawiony ryzyka, możliwość pożyczania, portfel rynkowy, linia rynku kapitałowego, dywersyfikacja portfela, portfel trzech akcji, portfel dla dowolnej liczby akcji, model pojedynczego indeksu, założenia stochastyczne modelu pojedynczego indeksu, empiryczna wersja modelu pojedynczego indeksu, model wyceny kapitału, CAPM

Rynek kapitałowy - część druga
1. Stopy zwrotu jako zmienne losowe
Kluczowymi pojęciami używanymi w trakcie wykładów dotyczących podejmowania decyzji na rynkach finansowych są niepewność i ryzyko. Unikając szerokich rozważań, niepewność odnosić będziemy do przyszłego wyniku decyzji inwestycyjnych. Inwestor podejmując w chwili obecnej decyzję inwestycyjną oczekuje założonego przez siebie wyniku decyzji. Jednakże nie ma on ani pełnej wiedzy, by przewidzieć wszystkie czynniki mogące w istotny sposób wpłynąć na zrealizowany wynik inwestycji, ani też pełnej władzy, by wpływać na te czynniki w kierunku dla niego pożądanym. Zwykle zatem okazuje się, że zrealizowany wynik inwestycji jest inny niż oczekiwany. Niepewność w czystej postaci oznacza sytuację, w której inwestor nie jest w stanie określić rozkładu możliwych wyników swojej decyzji w przyszłości. Jeśli natomiast inwestor posiada wiedzę pozwalającą na określenie rozkładu możliwych wyników swojej decyzji, mówimy o ryzyku. Wynika z tego, że wynik inwestycji (stopa zwrotu z inwestycji) w warunkach ryzyka umożliwia jego traktowanie jako zmienną losową. Ryzyko jest zatem ,,niepewnością mierzalną''. Na przykład, chociaż nie możemy być pewni jakiegokolwiek ustalonego zysku z naszej inwestycji w danym roku, to możemy wiedzieć, że możliwe zyski z tej inwestycji mają rozkład normalny o danym oczekiwanym zysku i określonej wariancji. Niepewność jest definiowana natomiast jako sytuacja, w której możliwe są różne wyniki naszej inwestycji, ale informacje o rozkładzie prawdopodobieństwa tych wyników są albo nieznane albo niekompletne. Nie popełnimy jednak dużego błędu, gdy w języku potocznym pojęcia ryzyko i niepewność będą używane zamiennie.
Zmienna losowa to taka zmienna, która przybiera określone wartości (zmienna skokowa) lub wartości z określonych przedziałów (zmienna ciągła) z określonymi prawdopodobieństwami. Prawdopodobieństwa te określają częstość wystąpienia danej wartości. Przyporządkowujemy je zdarzeniom polegającym na tym, że zmienna losowa przybierze określoną wartość ze zbioru wartości, które przybierać może. Określając prawdopodobieństwo zdarzenia oceniamy ,,szansę'' jego zajścia w rzeczywistości. Prawdopodobieństwo jest zatem miarą wiarygodności, którą przypisujemy danemu zdarzeniu. Prawdopodobieństwo jest liczbą z przedziału , przy czym zdarzeniu pewnemu odpowiada prawdopodobieństwo równe jeden. Jeśli możliwe jest wielokrotne powtarzanie doświadczenia, to prawdopodobieństwo z ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz