Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie - strona 1 Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie - strona 2 Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie - strona 3

Fragment notatki:

Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami wykonują również: a) samorząd terytorialny, b) organizacje konsumenckie c) inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów. Zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej "rzecznikiem konsumentów". Powiaty mogą, w drodze porozumienia, utworzyć jedno wspólne stanowisko rzecznika konsumentów. - stosunek pracy nawiązuje starosta lub w miastach na prawach powiatu prezydent miasta. - Rzecznikiem konsumentów może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne, i co najmniej 5-letenią praktykę zawodową. - Rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście (prezydentowi miasta). - Rzecznika konsumentów wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa powiatowego (urzędu miasta), a w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców i w miastach na prawach powiatu rzecznik konsumentów może wykonywać swoje zadania przy pomocy wyodrębnionego biura. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy: 1)   zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 2)   składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;    3)   występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 4)   współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;    5)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

(…)

… ochrony konsumentów przedłożonych Radzie przez Prezesa Urzędu;
4)   przekazywanie informacji dotyczących ochrony konsumentów, w zakresie wskazanym przez Prezesa Urzędu.
W skład Rady wchodzi 9 rzeczników konsumentów, po jednym z obszaru właściwości miejscowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Urzędu. Powołanie następuje na wniosek dyrektorów…
… budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Tryb pracy Rady określa regulamin ustalony przez Prezesa Urzędu.

… jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych.
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej "rzecznikiem konsumentów". Powiaty mogą, w drodze porozumienia, utworzyć jedno wspólne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz