samorzad terytorialny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
samorzad terytorialny - strona 1 samorzad terytorialny - strona 2 samorzad terytorialny - strona 3

Fragment notatki:


"Zadania samorządu miasta stołecznego Warszawy:
- zadania i kompetencje organów gminy i powiatu
- zadania zlecone związane ze stolicą
- zapewnienie warunków do funkcjonowania w mieście naczelnych centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych
- zapewnienie warunków do przyjmowania delegacji zagranicznych
- zapewnienie warunków do funkcjonowania urządzeń publicznych publicznym charakterze infrastrukturalnym."
"Cechy samorządu:
- korporacyjny, czyli zrzeszeniowy charakter samorządu: przepisy prawa powinny zagwarantować określonym grupom społecznym i wyłonionym przez nie organom prawo do zarządzania „ swoimi” sprawami, rozstrzygają sprawy bezpośrednio lub przez wyłonione przez siebie organy
- grupy te uczestniczą w wykonywaniu samorządu obligatoryjnie z mocy ustawy; członkiem samorządu staje się z mocy ustawy, a nie dobrowolnie z mocy własnego oświadczenia woli
- grupy i ich organy wykonują zadania należące do administracji publicznej"

1. Ustrój samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy
1975 r. nadanie statusu województwa stołecznego Warszawie
1990 r. miasto stołeczne Warszawa
Problematyka odrębnej regulacji ustroju i podziału terytorialnego Warszawy ma podwójny aspekt:
- specyfika zarządzania dużą aglomeracją miejską- zależności miedzy dużym miastem a otaczającym je terenem, nie dotyczy to tylko strefy podmiejskiej
- funkcje stolicy państwa- ośrodek dyspozycji politycznej i administracyjnej w skali całego państwa.
♦ Ustawa z 1990 roku:
- Warszawa stanowi związek dzielnic- gmin, zamknięty granicami administracyjnymi miasta stołecznego Warszawy
- szczególna rola dzielnic, których organy posiadały status gminy, a jej organy kompetencje organów gminy
- na terenie dzielnic W-wy działały samodzielne organy samorządowe z pewnymi ograniczeniami
♦ Ustawa z 1994 roku:
- podział miasta stołecznego W-wy na 11 nowych gmin
- w ramach gmin: jednostki pomocnicze- dzielnice i osiedla
- W-wa Centrum - szczególny status
♦ Ustawa z 1998 roku (reforma):
- W-wa siedziba wojewody mazowieckiego, sejmiku województwa
- wyodrębniono powiat warszawski oraz warszawski zachodni ( samorząd powiatowy w oby dwóch) ♦ Ustawa z 2002 roku:
- Warszawa jako gmina mająca status miasta na prawach powiatu
- podział W- wy na 18 dzielnic( jednostki pomocnicze)
- liczba radnych miasta stołecznego Warszawy -60
Zadania samorządu miasta stołecznego Warszawy:
- zadania i kompetencje organów gminy i powiatu - zadania zlecone związane ze stolicą
- zapewnienie warunków do funkcjonowania w mieście naczelnych centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych
- zapewnienie warunków do przyjmowania delegacji zagranicznych
- zapewnienie warunków do funkcjonowania urządzeń publicznych publicznym charakterze infrastrukturalnym.
Zadania dzielnicy, zostały określone ustawowo:
- sprawy lokalne
- utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych
- utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji i sportu, turystyki w zakresie określonym przez statut miasta
- zadania związane z ochroną zdrowia
- utrzymywanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym
- utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych budynków administracyjnych
- sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej obszarze
- podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty

(…)

… pomocniczych gmin- sołectwa, osiedle, dzielnice
sołectwo- samorząd mieszkańców wsi.
Organizację, tj. także strukturę organów, rada gminy ustala odrębnym statutem. Może to być odrębny statut dal każdej jednostki pomocniczej lub dal wszystkich jednostek w danej gminie.
W sołectwie organem wykonawczym jest sołtys, wspomagać ma go rada sołecka ( kolegialny organ doradczy sołtysa). Określa się też zasady wyboru tych organów. Sołtys i rada sołecka mają być wybierane w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, przez stałych mieszkańców (zameldowanych na stale), uprawnionych do głosowania. Można zgłaszać nieograniczona liczbę kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej. W sołectwie mamy do czynienia z formami demokracji bezpośredniej.
Jeśli natomiast chodzi o dzielnice nie posiadające statusu gminy i osiedla, organem…
… z racji wykonywanych funkcji ( funkcjonariusz publiczny) przysługuje ochrona prawna. Głównie chodzi tutaj o ochronę przewidzianą w prawie karnym( zaostrzona odpowiedzialność za czynna napaść na radnego w związku z wykonywaniem funkcji radnego, za użycie groźby bezprawnej lub przemocy, za zniesławienie radnego).
Szczególnej ochronie podlega stosunek pracy radnego, gdyby miał doznać ujemnych skutków…
…, które powinno zawierać informacje dotyczące majątku objętego wspólnotą majątkową małżeńską.
Funkcje rady gminy
Rada, której siedzibą jest miasto, nosi nazwę rady miejskiej.
Do zadań rady należą podstawowe kompetencje zastrzeżone na rzecz samorządu terytorialnego. Są to kompetencje:
- stanowiące: rada podejmuje uchwały dotyczące przepisów powszechnie obowiązujących, uchwalanie budżetu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tworzenie swych organów: komisji, zawieranie tzw. Porozumień z organami administracji rządowej na przyjęcie zadań zleconych, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy.
- kontrolne: rada kontroluje nie tylko działalność wójta czy burmistrza, ale i gminnych jednostek pomocniczych gminy, czyli urzędu gminy, jednostek typu zakładów samorządowych (szkoły, szpitale…
…, skarbnik gminy, zastępca wójta i burmistrza)
> Inne jednostki organizacyjne- główne zakłady w rozumieniu prawa administracyjnego oraz podmioty gospodarcze. ( gminne zawodowe straże pożarne, straże gminne, organy kolegialne, np. oświatowe)
Straże gminne- umundurowana formacja tworzona przez rady gmin po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. W gminach miejskich straż gminna nosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz