Samorząd gospodarczy i zawodowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd gospodarczy i zawodowy - strona 1 Samorząd gospodarczy i zawodowy - strona 2 Samorząd gospodarczy i zawodowy - strona 3

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 4 stron.
SAMORZĄD GOSPODARCZY I ZAWODOWY sAMORZĄD gOSPODARCZY I. Pojęcie samorządu gospodarczego brak def. normatywnej , → kryterium formalne : charakter publ.-prawny ; kryterium materialno-prawne : wykonywanie zadań publ. na rzecz prywatnej gospodarki  zdecentralizowana forma adm., której istota polega na samodzielnym i niezależnym wyk. swoich spraw w za­kresie adm. oraz samodzielnym wyk. niektórych funkcji z za­kresu adm. publ. przez określoną społeczność (korporację) ; tylko związki publ.-prawne są związkami samorządowymi ;
posiadają władztwo adm. ; przynależność obowiązkowa → nie wyłącza to wolności do zrzeszania się, bo samorząd wypełnia zadania publ.; trzeba odróżnić od samorządu zrzeszenia przedsiębiorców o dobrowolnym charakterze → podsatwa prawna to konstytucyjna wolność zrzeszania się (art. 12); art. 17 K - podstawa prawna samorządu zawodowego/gospodarczego - tworzony na podstawie ustawy (jego istnienie, zadania, struktura, sposób tworzenia, tryb działania) i nie może naruszyć ani ogr. wolności wyk. zawodu II. Zadania samorządu gospodarczego historia → zakres zadań prawie niezmieniony od momentu ich powstania - dekret konsularny Napoleona wprowadził izby handlowe - prawno-polit. instytucje, samorządne zrzeszenia kupców i przemysłowców dla obrony interesów handlu i przemysłu - stopniowo stały się autonomicznymi instytucjami, a ich podstawowym zadaniem - współdziałanie z państwem w popieraniu przemysłu i handlu; cel → decentralizacja zadań adm. (rządowej i samorządowej); zadania → reprezen­tacja interesów P wobec organów adm. publ. oraz popieranie rozwoju gospodarki (co jest istotnym zadaniem publ. w demokratycznym państwie); rodzaje zadań → zadania własne (głównie te) i zadania zlecone ;
zlecone - jako wyjątek, dla dekoncentracji - albo w drodze ustawy od adm. rząd. (np. U o izbach gosp. - RM może w rozp. przekazać niektóre zadania) albo w drodze porozumienia od adm. samorządowej lub rząd. (np. izby rolnicze); tryb - kpa ; organ sam. rolniczego właściwy do wydawania decyzji - prezes izby ;
III. Podstawowe instytucje samorządu gospodarczego okres międzywojenny → K z 1921 + rozp. Prezydenta z 1927 o Izbach Przemysłowo-Handlowych (obowiązkowe) oraz dobrowolne zrzeszenia przemysłu prywatnego i zrzeszenia kupieckie (ustawa z 1927 Prawo Przemysłowe);  zlikwidowane ustawą z 1950 r. o ust. Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości; reaktywacja → 1989 r. - konstrukcja inna - podobna do dobrowolnych zrzeszeń z ustawy z 1991 o organizacjach pracodawców (zadanie: ochrona praw i reprez. członków wobec zw. zawodowych, adm. rząd. i samorządowej;

(…)

…, tran­sportowej, usług hotelarskich, wolnych zawodów; usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików;
dowód kwalifikacji (+ ew. inne dowody jeśli ustawa tak stanowi):
dyplom/świadectwo ukończenia wyższej/ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym/artystycznym w zawodzie (kierunku) dot. wyk. rzemiosła,
dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi…
… rzemiosła, pomoc w wyk. zadań członkom oraz własna dział. gosp. i społ.-wychowawcza;
Samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców
grupuje podmioty wyk. dział w zakresie handlu, gastronomii i usług oraz transportu;
też inne rodzaje usług, z wyłączeniem rzemieślnika;
organizacjami samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców są (zasada dobrowolności):
zrzeszenia handlu i usług;
zrzeszenia transportu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz