Sądy szczególne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądy szczególne-opracowanie - strona 1 Sądy szczególne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Inne sądy szczególne (specjalne sądy karne, Najwyższy Trybunał Narodowy, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny) Specjalne sądy karne Dekretem z września 1944 r. zapowiedziano tworzenie w każdym okręgu sądu apelacyjnego po jednym specjalnym sądzie karnym . Przy sądach karnych funkcjonowały prokuratury specjalnych sądów karnych. Specjalne sądy karne były kompetentne do orzekania we wszystkich sprawach o zbrodnie i umyślne występki popełnione po 31 sierpnia 1939 r. Sądy te zostały zlikwidowane w 1946 r., a właściwymi stały się sądy okręgowe w składzie ławniczym. Najwyższy Trybunał Narodowy NTN ustanowiony w 1946 r. powołany był do sądzenia zbrodniarzy wojennych oraz osób odpowiedzialnych za faszyzację życia państwowego oraz klęskę wrześniową. W praktyce przed NTN odpowiadali zbrodniarze hitlerowscy, pozostali odpowiadali przez specjalnymi sądami karnymi.
Dołączenie do kompetencji NTN spraw o faszyzację życia w II RP uznaje się za wyjątkową perfidię władz - gdyż sprawy te nie miały nic wspólnego z faszyzmem niemieckim.
NTN był zrównany z Sądem Najwyższym. Sędziów powoływało Prezydium KRN. Orzekał w składzie trzech sędziów zawodowych i czterech ławników. Wyroki były ostateczne, ale dopuszczalna była kasacja.
Po 1948 r. NTN zaprzestał działalności, chociaż formalnie nie został zniesiony. Sprawy dalej były rozpatrywane przez sądy powszechne. Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych Na szczeblu wojewódzkim funkcjonowały okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych , a jako instancja wyższa Trybunał Ubezpieczeń Społecznych . Sądy te rozpatrywały spory pomiędzy obywatelami a organami administracji państwowej wydającymi decyzje w sprawach rent i zaopatrzeń z ubezpieczenia. Przedmiot orzeczeń stanowiły decyzje administracyjne - był to więc szczególny rodzaj sądów administracyjnych. Przedwojenne sądy pracy zostały zlikwidowane a sprawy z zakresu prawa pracy zostały przekazane do kompetencji sądów powszechnych. W 1954 r. sprawy z prawa pracy przekazano utworzonym wówczas zakładowym komisjom rozjemczym .
Zasadnicza reforma nastąpiła 1974 r. W życie wszedł kodeks pracy. Ukształtowały się okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych , zlikwidowano Trybunał Ubezpieczeń Społecznych. Okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych utworzone zostały po jednym w każdym województwie. Struktura była analogiczna do sądów wojewódzkich powszechnych. Naczelny Sąd Administracyjny Istotą sądownictwa administracyjnego jest kontrola legalności działań administracji publicznej.
Po II wojnie światowej władze komunistyczne nie wznowiły działalności sądów administracyjnych. W totalitarnym systemie sądownictwo administracyjne było nie do pomyślenia. Oficjalne doktryny głosiły, że organy państwa realizują wolę ludu pracującego i w związku z tym nie ma rozbieżności między interesem ogółu a interesem organy państwowego. Sądownictwo administracyjne przywrócono dopiero u schyłku komunizmu.


(…)

…. Orzekał o zgodności ustaw z konstytucją oraz ustalał powszechną wykładnię prawa. TK nie jest sądem.
Trybunał Stanu
TS to sąd szczególny, przed którym można było pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta, członków rządu i innych władz centralnych. W Polsce Ludowej TS powołany został dopiero w 1982 r.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz