Sądownictwo administracyjne w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądownictwo administracyjne w Polsce - strona 1 Sądownictwo administracyjne w Polsce - strona 2 Sądownictwo administracyjne w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Sądownictwo administracyjne w Polsce Okres drugiej Rzeczypospolitej W II Rzeczypospolitej sądem administracyjnym był Najwyższy Trybunał Administracyjny. Istniały także dwa sądy specjalne: Inwalidzki Sąd Administracyjny i Sąd Ubezpieczeń Społecznych. NTA został powołany do życia w 1922r Było to sądownictwo typu kasacyjnego o kompetencjach określonych klauzulą generalną. Legitymację przyznano każdemu, kto twierdził, że naruszono jego prawa lub, że go obciążono obowiązkiem bez podstawy prawnej. Przyjęto, więc system ochrony prawa podmiotowego. W przypadku uznania skargi za uzasadnioną NTA uchylał zaskarżony akt w całości. Organ, którego akt uchylono był obowiązany do wydania nowego aktu. Po II Wojnie Światowej Do 1980 nie istniało ogólne sądownictwo administracyjne. Natomiast działały Sądy Ubezpieczeń Społecznych, zniesione w 1976r. Obecnie od 1999 działają sądy ubezpieczeń społecznych bądź sądy pracy i ubezpieczeń społecznych w 25 sądach okręgowych. Ogólne sądownictwo administracyjne przywrócono w 1980r ustawą o NSA, działający na podstawie pozytywnej enumeracji. W 1990 wprowadzono zmianę ustawy wprowadzając klauzule generalną, ograniczoną enumeracją negatywną. Konstytucja ustala prawo każdego do sądu i do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Jest to prawo jednostki do dochodzenia swoich praw przed właściwym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem, w tym także sądem administracyjnym. Postępowanie sądowoadministracyjne jest dwuinstancyjne. NSA oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów administracji rządowej. Sądy administracyjne orzekają o zgodności z ustawami uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, terenowych organów administracji rządowej, rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego, a organami administracji rządowej. O ustroju sądownictwa administracyjnego stanowi ustawa - Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Zgodnie, z którą, sądami administracyjnymi są NSA oraz wojewódzkie sądy administracyjne. Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego lub kilku województw. Prezydent RP tworzy i znosi w. s. a. oraz ustala ich siedziby, obszar właściwości. W skład w.s.a. wchodzą: prezes, wiceprezesi, sędziowie. Liczbę sędziów i wiceprezesów określa Prezes NSA. NSA. W jego skład wchodzą: prezes, wiceprezesi i sędziowie. Liczbę stanowisk ustala Prezydent RP na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA. Organami NSA są: prezes, zgromadzenie ogólne, kolegium.


(…)

…, unieważnienie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym. W związku z postępowaniem egzekucyjnym, osoba, która nie jest zobowiązanym ma prawo wystąpić do sądu o zwolnienie spod egzekucji
Zgodnie z prawem wodnym, stronie niezadowolonej z odszkodowania ustalonej w drodze decyzji administracyjnej przysługuje droga sądowa,
Odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu…
…, Rozpatrują skargi i protesty związane z ordynacją wyborczą do sejmu, senatu, rad gmin, powiatów i sejmików, wyborze Prezydenta
4.Trybunał Konstytucyjny
Trybunał orzeka o zgodności z konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych, rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi organami państwa. Orzeczenia mają moc powszechnie obowiązującą i ostateczną. Orzeczenie o niezgodności z konstytucją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz