Sądowa kontrola administracji - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądowa kontrola administracji - omówienie - strona 1 Sądowa kontrola administracji - omówienie - strona 2 Sądowa kontrola administracji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI
Aby istniało państwo prawne musi w nim istnieć kontrola administracji przez niezależne od administracji sądy. Przed drugą wojną światową istniał w Polsce sąd administracyjny noszący nazwę Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Trybunał ponieważ zamiarem twórców owego Trybunału było to, by orzekali w nim sędziowie zawodowi i niezawodowi, jako czynnik społeczny. Zajmował się kontrolą legalności wydawanych przez organy władzy administracyjnej decyzji. Posiadał wyłącznie uprawnienia kasacyjne, czy kasatoryjne. Nie mógł wadliwej decyzji zmienić, mógł ją jedynie uchylić. Po drugiej wojnie światowej mimo początkowych zapowiedzi ówczesnych władz, zwłaszcza z lat 40-ych dotyczących ustroju nowego państwa, nie reaktywowano działalności Trybunału. Tłumaczono, że po pierwsze w ustroju socjalistycznym nie występują sprzeczności pomiędzy obywatelem a administracją, ponieważ działa dla dobra obywateli. Po drugie ówczesna prokuratura miała zapisane w swoich zadaniach tzw. prokuratorską kontrolę przestrzegania prawa. Czyli tłumaczono, że wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji państwowej wykryje owa prokuratura.
Ustawą z 31 stycznia 1980 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym utworzono jednoinstancyjny sąd o tej nazwie- Naczelny Sąd Administracyjny. Istniały bardzo poważne ograniczenia w zakresie właściwości owego NSA, który rozpoczął swoją działalność 1 września 1980 roku.
Zastosowano, gdy chodzi o ustalenie właściwości rzeczowej tego sądu, wyjątkowe kryterium określane mianem enumeracji pozytywnej. Można bowiem zaskarżyć do sądu z powodu niezgodności z prawem wyłącznie decyzję administracyjną. Przy czym musiała być to decyzja mieszcząca się 20-sto punktowym katalogu, który sformułowany był w ówczesnym art. 196 $ 2 k.p.a, sądową kontrolę administracji regulowały artykuły od 196 do 216 k.p.a( ówczesny dział VI). Przyjęto tą zasadę enumeracji pozytywnej po to, żeby nie obnosić się, czy nie uwypuklać tych kategorii decyzji, w których nie można było składać skarg do NSA. Nie było tam decyzji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, decyzji w sprawach związanych z obronnością kraju i powszechnym obowiązkiem ochrony, decyzji w sprawach paszportowych, decyzji dotyczących zrzeszania się obywateli stowarzyszeń. Na tle ówczesnego 20-sto punktowego katalogu owej enumeracji pozytywnej w orzecznictwie sądowym wykształcił się taka linia zgodnie z którą wszelkie wątpliwości co do tego czy sprawa kwalifikuje się do zaskarżenia do sądu, czy nie rozstrzygano na rzecz dopuszczalności owej skargi.
Warunkiem dopuszczalności skargi było wyczerpanie toku instancji, trzeba było wcześniej odwołać się od decyzji. Skarżyć co sądu było można decyzję ostateczną wydaną w postępowaniu odwoławczym. Oprócz decyzji administracyjnych do sądu można było składać skargę na jedno jedyne postanowienie, mianowicie postanowienie o zatwierdzeniu, względnie odmowy zatwierdzenia ugody.

(…)

… organowi nadzoru. Był to wojewoda lub Regionalna Izba Obrachunkowa w odniesieniu do uchwał związanych z finansami i sprawami budżetowymi.
Pojawiła się nowa kategoria spraw, mianowicie spory o właściwość pomiędzy organami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej. Te spory rozstrzygał sąd administracyjny.
11 maja 1995 roku uchwalono ustawę o NSA, uchylono z dniem 1 października 1995…
… administracyjnych,
-ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku- prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
-ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku- przepisy wprowadzające ustawę prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wprowadzono długi okres vacatio legis, ustawy te weszły w życie 1 stycznia 2001 roku.
Od 1 stycznia 2004 roku sądownictwo administracyjne jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji orzekają wojewódzkie sądy administracyjne, których jest 16, w drugiej instancji orzeka NSA.
Jak stanowi art. 1 $ 1 prawa o ustroju sądów administracyjnych- sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę legalności działania administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz sporów o właściwość między organami…
… w innych sprawach, w ustawy szczególne przewidują sądową kontrolę administracji, np. prawo prasowe ustawa z 1984 roku przewiduje odmowę udzielenia informacji prasie w niektórych przypadkach podlega zaskarżeniu do NSA. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz