Sąd I Instancji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sąd I Instancji - strona 1 Sąd I Instancji - strona 2 Sąd I Instancji - strona 3

Fragment notatki:

Sąd I Instancji: Od dnia 1 grudnia 2009 r., tj. od daty wejścia w życie traktatu z Lizbony, Unia Europejska uzyskała osobowość prawną i przejęła kompetencje powierzone wcześniej Wspólnocie Europejskiej. Prawo wspólnotowe stało się zatem prawem Unii. W poniższym opracowaniu termin „prawo wspólnotowe" będzie jednak nadal używany przy cytowaniu wcześniejszego orzecznictwa Sądu.
W skład Sądu wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego (w 2007 r. 27 sędziów). Sędziowie mianowani są za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich, po konsultacji z komitetem, którego zadaniem jest opiniowanie zdatności kandydatów. Mandat jest sześcioletni i odnawialny. Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa. Mianują także sekretarza na sześcioletnią kadencję. Sędziowie pełnią swoje funkcje przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności. W przeciwieństwie do Trybunału Sprawiedliwości w Sądzie nie ma stałych rzeczników generalnych. Rolę tę może w wyjątkowych przypadkach pełnić jeden z sędziów. Sąd orzeka w izbach złożonych z pięciu lub trzech sędziów, a w niektórych przypadkach w składzie jednego sędziego. Może on również orzekać w składzie wielkiej izby (trzynastu sędziów) albo w pełnym składzie, jeżeli uzasadnia to stopień zawiłości prawnej lub waga sprawy. W ponad 80% spraw wniesionych do Sądu orzekają składy trzyosobowe. Prezesi izb złożonych z pięciu sędziów wybierani są spośród sędziów na okres trzech lat. Sąd ma do swojej dyspozycji własny sekretariat, lecz jego obsługę administracyjną i lingwistyczną zapewniają służby Trybunału Sprawiedliwości.
Sąd jest właściwy do rozpoznawania : : skarg bezpośrednich wniesionych przez osoby fizyczne lub prawne przeciwko aktom instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii europejskiej (których są one adresatami lub które dotyczą ich bezpośrednio i indywidualnie), jak również aktów regulacyjnych (które dotyczą ich bezpośrednio i nie obejmują środków wykonawczych), czy wreszcie przeciwko zaniechaniu działania przez te instytucje, organy i jednostki organizacyjne. Może to być na przykład skarga przedsiębiorstwa na decyzję Komisji nakładającą na nie grzywnę; skarg wniesionych przez państwa członkowskie przeciwko Komisji ;
skarg wniesionych przez państwa członkowskie przeciwko Radzie, dotyczących aktów z dziedziny pomocy państwa, handlowych środków ochronnych („dumping") oraz aktów, za pomocą których korzysta ona z uprawnień wykonawczych ; skarg o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez instytucje Unii Europejskiej lub ich pracowników ; skarg dotyczących umów zawartych przez Unię europejską, w których właściwość Sądu została wyraźnie określona ;

(…)

… albo radcę prawnego lub pełnomocnika skargi na piśmie skierowanej do sekretariatu. W komunikacie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej publikowane są we wszystkich językach urzędowych główne punkty tej skargi. Sekretarz doręcza skargę stronie przeciwnej, której przysługuje miesięczny termin na przedstawienie odpowiedzi na skargę. Strona skarżąca może następnie przedstawić w wyznaczonym terminie replikę…
… do Trybunału Sprawiedliwości.
Tryb przyspieszony Tryb przyspieszony pozwala Sądowi na szybkie orzekanie co do istoty sporu w sprawach uznanych za szczególnie pilne. O zastosowanie go może wnieść zarówno strona skarżąca, jak i strona pozwana.
System językowy Język skargi, którym może być jeden z 23 języków urzędowych Unii Europejskiej, staje się językiem postępowania w sprawie (zastrzeżeniem stosowania przepisów szczególnych).
Wymiana stanowisk w toku procedury ustnej tłumaczona jest wedle potrzeby symultanicznie na różne języki urzędowe Unii Europejskiej. Sędziowie naradzają się bez tłumaczy w jednym wspólnym języku, którym zgodnie z tradycją jest język francuski.
Schemat procedury
Skargi bezpośrednie i odwołania
Procedura pisemna
[Środki tymczasowe]
[Przydział sprawy izbie w różnym składzie (jednego…
…. Kilka przykładów posłuży do zilustrowania rodzaju spraw, jakie wpływają do Sądu.
Wspólnotowe znaki towarowe Spółka Henkel wystąpiła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory - OHIM), odpowiedzialnego za rozpowszechnianie znaków towarowych chronionych we wszystkich państwach członkowskich Unii i zarządzanie nimi, ze zgłoszeniem znaku towarowego dla tabletki do prania…
…. Natomiast dwóm przedsiębiorstwom grzywny zostały obniżone (wyrok w sprawach połączonych HFB i in. przeciwko Komisji z 2002 r.).
Pomoc państwa Ustawą z 1991 r. bank kontrolowany w całości przez land Nadrenia Północna Westfalia, którego zadaniem było udzielanie wsparcia finansowego na bu-dowę mieszkań, został przekazany bankowi będącemu podmiotem prawa publicznego. W zamian land otrzymał zapłatę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz