Sąd do spraw Służby Publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sąd do spraw Służby Publicznej - strona 1 Sąd do spraw Służby Publicznej - strona 2 Sąd do spraw Służby Publicznej - strona 3

Fragment notatki:

Sąd do spraw Służby Publicznej: Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej składa się z siedmiu sędziów, mianowanych przez Radę na okres sześciu lat (z możliwością ponownego mianowania) po wezwaniu do przedstawiania kandydatur i zasięgnięciu opinii siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu oraz prawników o uznanej kompetencji. Przy mianowaniu sędziów Rada czuwa nad zapewnieniem zrównoważonego składu Sądu do spraw Służby Publicznej w odniesieniu do obywateli państw członkowskich pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geograficznego oraz w odniesieniu do reprezentowanych krajowych systemów sądowniczych. Sędziowie Sądu do spraw Służby Publicznej wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa, którego mandat jest odnawialny. Sąd do spraw Służby Publicznej obraduje w izbach składających się z trzech sędziów. Jednakże gdy przemawia za tym złożoność sprawy, sprawa może zostać przekazana pełnemu składowi. Ponadto, w przypadkach określonych regulaminie, może on obradować w składzie pięcioosobowym lub jednoosobowym. Sędziowie mianują sekretarza na okres sześciu lat.
Sąd do spraw Służby Publicznej posiada własny sekretariat, lecz w zakresie pozostałych potrzeb administracyjnych i językowych korzysta z usług służb Trybunału Sprawiedliwości. W ramach instytucji sądowniczej Unii Sąd do spraw Służby Publicznej zajmuje się sporami z zakresu służby publicznej Unii, w których wcześniej właściwy był Trybunał Sprawiedliwości, a od jego utworzenia w 1989 r. - Sąd Pierwszej Instancji. Jest on właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami na mocy art. 270 TFUE, co oznacza około 120 spraw rocznie przy personelu Unii obejmującym około 35 000 osób. Spory te dotyczą nie tylko kwestii związanych ze stosunkiem pracy w ścisłym znaczeniu (wynagrodzenia, przebieg kariery, nabór, środki dyscyplinarne), ale także systemu zabezpieczenia społecznego (choroba, starość, niezdolność do pracy, wypadki przy pracy, zasiłki rodzinne i in.). Jest również właściwy w sporach między każdym organem lub jednostką organizacyjną a jego lub jej personelem, w których właściwość została przyznana Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. spory między Europolem, Urzędem Harmonizacji w ramach rynku Wewnętrznego (OHIM) lub Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a ich pracownikami). Nie może on natomiast rozpoznawać sporów między krajowymi organami administracji i ich pracownikami. Od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej można w terminie dwóch miesięcy wnieść odwołanie do Sądu. Odwołanie takie ogranicza się do kwestii prawnych. Postępowanie przed Sądem do spraw Służby Publicznej jest uregulowane postanowieniami statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności postanowieniami zawartymi w załączniku i do statutu oraz regulaminem postępowania, który wszedł w życie w dniu 1 listopada 2007 r.

(…)

….
System językowy
Język skargi, którym może być jeden z 23 języków urzędowych Unii Europejskiej, staje się językiem postępowania w sprawie. Wymiana stanowisk w toku procedury ustnej tłumaczona jest wedle potrzeby symultanicznie na różne języki urzędowe Unii Europejskiej. Sędziowie naradzają się bez tłumaczy w języku francuskim, który jest językiem wspólnym. Schemat procedury    Postępowanie przed Sądem do spraw Służby Publicznej
Procedura pisemna Na każdym etapie postępowania Sąd do spraw Służby Publicznej może dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu między stronami.
Skarga
Doręczenie skargi pozwanemu przez sekretarza Komunikat zawierający informacje o skardze w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) (Oficjalna publikacja dotycząca przedmiotu i żądań skargi dostępna we wszystkich językach urzędowych około sześć tygodni od dnia wniesienia sprawy do Sądu do spraw Służby Publicznej)* [Interwencja]
Odpowiedź na skargę [zarzut niedopuszczalności]
[Replika i duplika] Sędzia sprawozdawca przygotowuje sprawozdanie wstępne
Posiedzenie izby
[Środki organizacji postępowania i środki dowodowe]
[Wniosek o przyznanie pomocy prawnej]
[Środki tymczasowe]
Przydzielenie sprawy izbie i wyznaczenie sędziego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz