S. Frybes - Koncepcje badań nad życiem literackim - Historia idei

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
S. Frybes - Koncepcje badań nad życiem literackim - Historia idei - strona 1 S. Frybes - Koncepcje badań nad życiem literackim - Historia idei - strona 2

Fragment notatki:

25.b S. FRYBES - KONCEPCJE BADAŃ NAD ŻYCIEM LITERACKIM Praca rozpatruje problematykę badań nad życiem literackim oraz hierarchię i wagę pytań badawczych z tego zakresu.
Na użytek naszych rozważań, które nie mają być omówieniem stanu badań, wystarczy zestawienie ważniejszych problemów metodologicznych.
Autorzy prac o życiu literackim stoją przed problemami i trudnościami metodologicznymi i materiałowymi. Spróbujemy je sklasyfikować.
Materiały źródłowe, które przy pracach takich należy wykorzystać są olbrzymie i z zasady pod kątem studiów nad życiem literackim nieprzebadane (prasa literacka i codzienna).
Wobec braku odpowiednio przygotowanej dokumentacji spotykamy w pracach o życiu literackim tezy oparte o nikły i wycinkowy tylko materiał źródłowy. Tezy będące tylko hipotezami wymagającymi źródłowego przebadania i sprawdzenia. Mamy więc do czynienia raczej z programem badań niż z badań takich finalnymi rezultatami.
Wniosek z powyższego stwierdzenia jest prosty i już realizowany. Prowadzenie zespołowych prac dokumentacyjnych nad źródłami, prac możliwie najlepiej przygotowanych metodologicznie, świadomych swych celów naukowych, jest nieodzownym warunkiem kontynuowania i rozwoju badań nad życiem literackim.
Cześć opublikowanych w ostatnich latach książek o życiu literackim ma charakter popularnonaukowy. Trudność oczywiście polega na tym, że popularyzować trzeba wiedzę o sprawach, które nie doczekały się jeszcze zadowalającego opracowania naukowego. Stąd nieunikniona fragmentaryczność takich ujęć lub powtarzanie w nich, w nieco innym układzie rzeczowym, wiadomości z zakresu historii kultury i historii literatury, nieraz niestety bez nowych wniosków czy zarysowania nowej problematyki. Prace takie stanowią podsumowanie tego, co w sprawach związanych z problematyką życia literackiego powiedziano dotychczas w studiach historycznych i historycznoliterackich. Pomagają ustalić stan badań, od którego rozpoczynać trzeba systematyczne zbieranie materiałów, wytyczają lub sugerują recenzentom określenie kierunków przyszłych badań.
Istnieją także prace, które w swoim zakresie, ograniczonym wyraźnie chronologicznie i terytorialnie, mają ambicje wykorzystania, a nieraz także przedstawienia całego dostępnego materiału źródłowego: publikacji książkowych i czasopism, wystąpień krytycznych, pamiętników i korespondencji, niejednokrotnie archiwaliów. Prace takie poświecone są najczęściej ośrodkom, regionom, okresom o dającej się opanować przez indywidualnego badacza bazie źródłowej. Zebrane w tych pracach dane o regionalnych czy zgrupowanych w jednym ośrodku miejskim zespołach twórców, pośredników i odbiorców literatury, o instytucjach komunikacji literackiej, o wydarzeniach literackich, o funkcji tradycji literackiej na tym terenie, stanowią zasadniczo wystarczający materiał dla ukazania w sposób metodologicznie zadowalający nie tylko życia literackiego ośrodka czy regionu, ale także tendencji literackich epoki w perspektywie badanego ośrodka.


(…)

… literackiego z tendencjami w życiu teatralnym i artystycznym, to wydaje się, że badania takie mogą odegrać istotną rolę w kształtowaniu się nowych wniosków i sformułowań, a może i nowych dróg historii literatury. Przy tym tak na użytek historii literatury realizowane zadanie badawcze służyć mogłoby i szerszym rozważaniom z zakresu historii idei i z zakresu badań nad zagadnieniami komunikacji społecznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz