Rzesza Niemiecka (I Rzesza) - (od X w. do 1806r)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzesza Niemiecka (I Rzesza) - (od X w. do 1806r) - strona 1 Rzesza Niemiecka (I Rzesza) - (od X w. do 1806r) - strona 2 Rzesza Niemiecka (I Rzesza) - (od X w. do 1806r) - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XI - Rzesza Niemiecka (I Rzesza) - (od X w. do 1806r) I Rzesza od X w. do końca XV w. 887r. - Wyłamanie się ze wspólnoty karolińskiej państwa Franków Wschodnich (Niemcy)
Rozluźnienie więzów wschodniej części państwa frankońskiego z częścią zachodnią - odżycie dawnych wspólnot plemiennych (odrębności pod względem prawnym i obyczajowym) - zagrożenia zewnętrzne powodują objęcie przywództwa we wspólnotach przez możnowładców/margrabiów - wspólnoty przekształcają się w księstwa terytorialne (np. Bawaria, Frankonia, Saksonia, Szwabia).
911r. - śmierć Ludwika Dziecięcia (ostatni przedstawiciel dynastii karolińskiej - Korona z dziedzicznej staje się elekcyjną.
919r. - Henryk z rodu Ludolfingów (władca Saksonii) inicjuje budowę silnego państwa niemieckiego :
- podporządkowanie Lotaryngii
- 929r. - Czechy stają się lennem niemieckim
- 928, 929r. - kieruje ataki na Słowian, narzuca zależność Lucicom i Obodrytom, opanowuje ziemie m. Salą i Łabą;
Dzięki jego silnej pozycji po jego śmierci Cesarzem zostaje jego syn:
936r. - władcą zostaje Otton I (do 973r.)
- dążenia do wprowadzenia rządów centralistycznych; Otton dąży do uzyskania tytułu cesarza, stąd:
+ zwycięża Węgrów (955r.)
+ podporządkowuje Włochy + udziela pomocy papieżowi - jego państwo obejmowało środkowe i północne Włochy, sięgało Rodanu i Saony (na zachodzie) i Odry (na wschodzie).
- 1075 -1122 - konflikt z papiestwem o obsadę godności duchownych (wpłynął na dzieje państwa)
- 1245r. - upadek Hohenstaufów = początek wielkiego bezkrólewia (1256 - 1273)
1245r. - papież (Innocenty IV) żąda detronizacji Fryderyka II i wyboru nowego króla co spowodowały walki jakie Fryderyk prowadził z republikami włoskimi - brak silnej władzy centralnej powoduje:
+ rozdrobnienie feudalne
+ umocnienie stanowiska książąt (odgrywają odtąd rolę decydującego czynnika politycznego w kraju - by zabezpieczyć swoją partykularną politykę chcą wybierać na władców niewiele znaczących książąt
- kolejni władcy (od Rudolfa Habsburga) nadają przywileje władcą terytorialnym dla zapewnienia sobie ich przychylności
- od poł. XIV w. wybierani są władcy z dynastii Luksemburgów, później ponownie Habsburgowie - wzrost znaczenia książąt powoduje, że Rzesza staje się państwem złożonym pod względem terytorialnym, to + słaba władza centralna prowadzą do pojawienia się w niektórych rejonach tendencji separatystycznych
- II poł XV w. - od Rzeszy odrywają się kraje szwajcarskie (1474r. uznanie niezależności)
- 1460r. - Szlezwig i Holsztyn przyłączone do Danii


(…)

… - tak ukształtowały się sejmy krajowe (reprezentacje stanowe)
- Sejmy krajowe (Landtage):
+ wg zasady książę miał obowiązek zwoływać je w sprawach ważnych dla całego terytorium, + zasiadało w nich duchowieństwo, szlachta, przedstawiciele miast (wyjątkowo chłopi) - wszystkie stany obradowały osobno + stany posiadały prawo oporu wobec księcia
+ zakres władzy sejmu zależny był od sytuacji księstwa + decydowały…
… miejskie
- sądy dla szlachty
+ sąd ziemski wyższy (iudiucium maius)- rozstrzygał sprawy cywilne + sąd nadworny księcia - dotyczył spraw karnych (+ działał jako instancja wyższa dla całego regionu)
- sądy dla chłopów:
+sąd ziemski niższy (iudicium minus) - właściwy w sprawach karnych zagrożonych karami na gardle i sprawach dotyczących ziemi, niekiedy zastępował go sąd pana
- wyroki sądu nadwornego księcia…
… + postanowienia potwierdzone w pokoju westfalskim + usankcjonowanie rozbicia Rzeszy na kraje katolickie i protestanckie (protestanckie bardziej związane z władzą państwową) - od pokoju westfalskiego stosunki m. państwem a kościołem różne w różnych krajach
TERYTORIA RZESZY
- wzrost znaczenia władców terytorialnych, spowodowany:
+ reformacją - zasada cuius regio eius religio, uzyskanie najwyższej władzy kościelnej przez władców w krajach protestanckich, zwiększenie zamożności (przez sekularyzację)
+ privilegium de non apellando + pokój westfalski - uznanie suwerenności władców - ius territorii et superioritatis, przyznał prawo zawierania traktatów z obcymi państwami, potwierdził ius reformandi (stąd koniec wojny 30-letniej uznaje się za punkt kulminacyjny w zdobywaniu przez władców zwierzchnictwa terytorialnego…
… - we wsiach
Senaty cywilne magistratur miejskich (przewodniczy syndyk miejski)
sąd ziemski - dla szlachty
+ sprawy karne:
Sądy kryminalne - w obwodach
Senaty karne magistratów miejskich - sądy II instancji - sądy apelacyjne (w sprawach karnych i cywilnych)
- Najwyższa Izba Sprawiedliwości we Wiedniu - najwyższa instancja
Skarbowość:
- wpływy kameralistyki - próba oparcia państwa na jednolitym systemie…
… Kościołowi zagarniętych majątków +prawo Kościoła do wyboru najwyższych dostojników kościelnych + Cesarstwo zachowało prawo wpływu na obsadę najwyższych urzędów kościelnych + przez długi czas pozostał podstawą stosunków m. Rzeszą a Kościołem
- pontyfikat Innocentego III - zamierzał zapewnić papiestwu dominium mundi - przeszkodzili mu Staufowie stąd kolejny konflikt
II Rzesza Niemiecka od XVI w. do 1806…
…) - koszty utrzymania administracji - za dochody z dóbr państwowych - w II poł XVIII w. - Nadworna Izba Obrachunkowa zarządzała finansami
Wojskowość:
- 1649r. - powstanie armii austriackiej - nabór oparty na werbunku, formalnie dobrowolnym, faktycznie przymusowym - uzupełniana przez kontyngenty z poszczególnych krajów - 1753r. - ustalenie zasad dotyczących rekrutów:
1 rekrut na 20 lub 30 poddanych 1 na 10…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz