Rzeczy-opracowanie - Części składowe rzeczy i przynależności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczy-opracowanie  - Części składowe rzeczy i przynależności - strona 1 Rzeczy-opracowanie  - Części składowe rzeczy i przynależności - strona 2 Rzeczy-opracowanie  - Części składowe rzeczy i przynależności - strona 3

Fragment notatki:

RZECZY I. Pojęcie Cechy konstytutywne materialny charakter - wg art. 45 kc - fizykalne części przyrody, występujące w stanie pierwotnym lub przetworzonym, niezależnie od ich wartości. w wielu obcych systemach za rzeczy uważa się też dobra niematerialne. wy­odrębnienie z przyrody - niezbędna przesłanka aby rzeczy mogły funkcjonować w obrocie cywilnoprawnym (w szczególności w zakresie praw rzeczowych) → niewypowiedziana wyraźnie, ale powszechnie przyjęta; np. powietrze lub woda w stanie wolnym nie są rzeczami, ale zamknięte w butelkach tak. Wyłączenia Tzw. res extra commercium - wyłączone z obrotu ze względów moralnych lub w interesie publicznym - nie są rzeczami, np. zwłoki, odłączone od ciała ludzkiego komórki, tkanki i narządy i krew (ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów). Zwierzęta - ustawa o ochronie zwierząt - zwierzęta nie są rzeczą (dereifikacja zwierząt), ale przepisy dot. rzeczy stosuje się odpowiednio. Rzeczy stanowiące dobra kultury - to nadal rzeczy, ale uprawnienia właścicielskie podlegają ograniczeniom (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). II. Rzeczy ruchome i nieruchome Podstawa podziału podział wyczerpujący i rozłączny - wystarczy określić cechy jednej klasy, by wiedzieć co należy do drugiej klasy → w kc jest tylko definicja nieruchomości (art. 46 kc) → 3 rodzaje nieruchomości (wypełniające cały zakres pojęcia): grunty (tzw. nieruchomości gruntowe) - w tym grunty rolne; budynki (tzw. nieruchomości budynkowe); części budynków (tzw. nieruchomości lokalowe). Grunty wg. art. 46 § 1 kc - części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot wła­sności → jest pojęciem konwencjonalnym, a ilość gruntów ulega ciągłym zmianom. do niego należy także przestrzeń znajdująca się nad i pod jego powierzchnią, ale tylko w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze jego przeznaczenie (art. 143 kc) . Grunty rolne - wyróżnione na podstawie kry­terium funkcjonalnego → nowela z 1990 r. - art. 46 1 - „które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślin­nej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej". Superficies solo cedit - ale są wyjątki, jak budynki i części składowe budynków. Budynki jeśli nie są trwale z gruntem związane (np. kiosk) to nie są nieruchomością, ale jeśli są trwale z gruntem związane dzielą los prawny gruntu → wyjątki określają przepisy szczególne: tzw. nieruchomości budynkowe

(…)

… oznaczone co do tożsamości są przedmiotem stosunków prawno-rzeczowych, przede wszystkim nieruchomości.
IV. Części składowe rzeczy i przynależności
Części składowe (art. 47)
potrzebne do rozdzielenia rzeczy złożonych (elementy niejednorodne w różny sposób ze sobą sprężone) od rzeczy posiadających części, które nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych.
by dany element był uznany za część składowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz