Rysunek techniczny budowlany - Rysunki schematyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rysunek techniczny budowlany - Rysunki schematyczne - strona 1 Rysunek techniczny budowlany - Rysunki schematyczne - strona 2

Fragment notatki:

Rysunek techniczny budowlany
Wiadomości ogólne
Rysunek techniczny jest stosowany w projekcie budowlanym stanowiącym podstawę realizacji zamierzenia inwestycyjnego. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące rodzaje rysunków: schematyczne, zestawieniowe, mon­tażowe i robocze.
Rysunki schematyczne przedstawiają w sposób przejrzysty koncepcję rozwiązania obiektu, je­go części lub elementu. Powinny one zawierać rzuty i przekroje w liczbie niezbędnej do jed­noznacznego przedstawienia koncepcji rozwią­zania technicznego i jego elementów. Rysunek ten powinien być zaopatrzony w zasadnicze wy­miary osiowe i gabarytowe oraz poziomy. Rysunki zestawieniowe i montażowe obrazują wzajemne usytuowanie poszczególnych elemen­tów i zespołów konstrukcyjnych, które powinny być opatrzone numerem odpowiadającego mu rysunku roboczego.
W przypadku konstrukcji prostych można nie wykonywać rysunków zestawieniowych kon­strukcyjnych, wykorzystując odpowiednie rzuty i przekroje z projektu architektonicznego. Rysunki robocze zawierają niezbędne i jedno­znaczne dane do realizacji obiektu (konstrukcji) i wykonania kosztorysu. Rysunki mogą dotyczyć różnych branż. I tak:
— urbanistyczne dotyczą zagospodarowania te­renu, układu i rozmieszczenia budynków, sieci komunikacyjnej, zieleni itp.,
— architektoniczno-budowlane zawierają rzuty, przekroje, elewacje budowli, detale oraz szcze­góły wykończenia i wyposażenia,
— konstrukcyjne przedstawiają układ konstruk­cyjny budowli, szczegółowe rozwiązania jej ele­mentów, wzajemne ich położenie i powiązania,
— instalacyjne podają sposób rozwiązania poszczególnych instalacji, ich rozmieszczenia, szczegóły wykonania i wzajemnych niezbęd­nych połączeń.
Szczegółowy zakres i formę projektu budowla­nego podano w rozporządzeniu Ministra Infra­struktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133).
W przypadkach rekonstrukcji, remontów, prze­budowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu istnieje potrzeba wykonania rysunków inwentaryzacyjnych, ilustrujących aktualny jego stan techniczny. Rysunki powyższe dotyczą wszyst­kich branż.
W budownictwie istnieje niekiedy konieczność wykonywania rysunku technicznego maszyno­wego. Dotyczy to np. szczegółu połączenia skomplikowanych elementów, zamocowań, bu­dowy maszyn itp.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz