Rynki walutowe- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki walutowe- wykład 5 - strona 1 Rynki walutowe- wykład 5 - strona 2 Rynki walutowe- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Rynki finansowe dr Blandyna Puszer Wykład 5
Podmioty prowadzące działalność maklerską to firmy inwestycyjne do których należą:
- domy maklerski
- banki prowadzące działalność maklerską - zagraniczne firmy inwestycyjne - zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Polski
Działalność maklerska, obejmuje wykonywanie czynności sensu stricte polegających na:
Przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
Wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt. 1, na rachunek dającego zlecenie
Nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych
Zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
Doradztwie inwestycyjnym
Oferowanie instrumentów finansowych
Świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o submisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe
Organizowaniu alternatywnego systemu obrotu
Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności polegających na:
Przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych
Udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki
Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią
Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
Wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską
Sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych
Świadczeniu usług dodatkowych związanych z submisją usługową lub inwestycyjną
Wykonywaniu czynności określonej w pkt.1-7 oraz w ust.2 których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych
Przedsiębiorstwo zarządzające aktywami (asset managment company) to - w rozumieniu polskiego prawa - podmiot świadczący na podstawie umowy o zarządzanie portfelem usługę zarządzania aktywami, polegającą na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub maklerskich instrumentów finansowych.

(…)

… klienta, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub maklerskich instrumentów finansowych.
Główne zadanie asset managment :
Świadczenie usług polegających na profesjonalnym lokowaniu środków klientów (inwestorów) w instrumenty finansowe według uzgodnionych strategii inwestycyjnych. Jest to usługa dostosowana do indywidualnych potrzeb inwestorów…
… te produkty wg 4 grup:
Portfele rynku pieniężnego oraz portfele dłużne - składają się w głównej mierze z papierów dłużnych (obligacje, bony Skarbowe, certyfikaty depozytowe). Benchmarkiem może być rentowność 52- tygodniowych bonów skarbowych. Ryzyko jest tutaj najniższe z możliwych, stąd inwestorzy wybierający tą strategię charakteryzują się awersją do niego. Nie oczekują ponadprzeciętnych zysków, zasadnicze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz