Instrumenty finansowe - Sekurytyzacja aktywów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty finansowe - Sekurytyzacja aktywów - strona 1 Instrumenty finansowe - Sekurytyzacja aktywów - strona 2 Instrumenty finansowe - Sekurytyzacja aktywów - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty finansowe :
Innymi pojęciami posługuje się ustawa o obrocie instrumentami finansowymi , a inaczej ustawa o finansach publicznych Przyjmujemy klasyfikacje wg ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Instrumenty finansowe - klasyfikacja ustawowa:
Pojęcie szersze niż papiery wartościowe
Papiery wartościowe :
Akcje
Prawa poboru
Prawa do akcji
Warranty subskrypcyjne
Kwity depozytowe - takie zblokowane akcje
Obligacje
Listy zastawne - emitowane przez baki hipoteczne (hipoteczne, publiczne)
Certyfikaty inwestycyjne
Instrumenty niebędące papierami wartościowymi - instrumenty wartościowe, wobec których nie powinno używać się pojęcia papier wartościowy:
Instrumenty rynku pieniężnego:
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Bony komercyjne
Certyfikaty depozytowe
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:
Finansowe kontrakty terminowe:
Forward
Futures
Swapy
Opcje
Pochodne instrumenty towarowe
Maklerskie instrumenty finansowe - kupowane za pośrednictwem domów maklerskich:
Papiery wartościowe
Instrumenty rynku pieniężnego
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Derywaty
Podział instrumentów według praw majątkowych w nich zawartych:
Wierzycielskie - dłużne ( Np. kredyt, obligacja )
Udziałowe - własnościowe ( Np. akcje, udziały )
Pochodne ( Np. swapy )
Nowoczes ne aktywa (instrumenty) finansowe - cechują się wysoką innowacyjnością ( Np. sekurytyzacja aktywów - zjawisko znane na świecie, ale w Polsce jeszcze nie popularne, opłaca się jeśli sekurytyzuje się aktywa o wartości co najmniej 50 mln dolarów - przekształcanie aktywów podmiotu o sparametryzowanej charakterystyce w papiery wartościowe które stają się przedmiotem obrotu a których zabezpieczeniem (wykupu) są strumienie gotówki generowane przez te aktywa (wierzytelności),
Podmioty biorące udział w sekutytyzacji :
Aranżer - podmiot, który inicjuje program sekurytycacji ( Np. przedsiębiorstwo, bank ) żeby uzyskać gotówkę
Spółka celowa - podmiot, na który aranżer przenosi aktywa (głównie wierzytelności), a spółka celowa na ich bazie emituje dłużne papiery wartościowe
Pierwotni dłużnicy - podmioty, na których ciąży zobowiązanie wobec aranżera, ale realizacja płatności tych zobowiązań następuje na rzecz spółki celowej jako nowego właściciela, który nabył wierzytelności od aranżera.
Inwestorzy - podmioty, które kupują wyemitowane przez spółkę celową dłużne instrumenty finansowe dostarczając w te sposób kapitału aranżerowi


(…)

… instrumentu finansowego w danym czasie (momencie czasu) wyznaczoną przez firmę, która oferuje usługi split readingu. Przeprowadza się je głównie na: kursach walutowych
akcjach
indeksach giełdowych
towarach
asset menagement - zarządzanie aktywami - nie mylić z „prima makingiem” polegającym na tym, że bank zarządza aktywami finansowymi
„asset management” - zarządzanie aktywami finansowymi i nie finansowymi…
… subfunduszami, każdy może realizować własną politykę inwestycyjną, ale osobowość prawną ma tylko fundusz, subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.
fundusze podstawowe i powiązane - fundusz podstawowy emituje jednostki uczestnictwa, bądź certyfikaty inwestycyjne, dla funduszy z nim powiązanych, ich polityka inwestycyjna musi być spójna, realizują jednorodną politykę inwestycyjną, ale mogą coś różnicować…
… emisji
Istnieją 2 rodzaje serurytyzacji:
Pozabilansowa (właściwa) - oznacza, że aranżer sprzedaje wierzytelności (swoje aktywa) spółce celowej, gdy sprzedajemy aktywa spółce celowej następuje oddzielenie ryzyka kredytowego wierzytelności i aranżera.
Bilansowa - niepolecana - spółka celowa przejmuje ryzyko sekurytyzowanych wierzytelności, a nie same wierzytelności.
fundusze prime aquity, venture capital
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz