rynki finansowe - Wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 4305
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rynki finansowe - Wykłady - strona 1 rynki finansowe - Wykłady - strona 2 rynki finansowe - Wykłady - strona 3

Fragment notatki:
...WYKŁAD 1
1) Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się transferu kapitału od osób lub instytucji, które dysponują nadwyżką zasobów pieniężnych do osób lub instytucji, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie i mają możliwości efektywnego ich zastosowania.
2)Rynek finansowy to rynek, na którym zawierane są transakcje finansowe, polegające na zakupie lub sprzedaży instrumentów finansowych.
Instrument finansowy:
Prawa i zobowiązania majątkowe, jakie wynikają z kontraktu zawartego między dwoma stronami na rynku finansowym
Kontrakt między dwoma stronami regulujący zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają...


...Wykład 3
Instytucje regulujące i nadzorujące rynek finansowy można rozpatrywać w ujęciu:
- wąskim – to agendy państwowe wyspecjalizowane w poszczególnych segmentach rynku finansowego, ich głównym zadaniem jest nadzór nad przestrzeganiem obowiązującego prawa przez podmioty działające na tym rynku, czasami posiadają kompetencje w zakresie stanowienia norm prawnych, występują trzy typy organizacji nadzorujących rynki finansowe: nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy i nadzór bankowy
- szerokim – to organy władzy państwowej, których główne zadanie polega na tworzeniu regulacji prawnych, a w mniejszym zakresie spełniają funkcje nadzorcze, do nich można zaliczyć parlament (uchwalający ustawy regulujące funkcjonowanie rynku finansowego), władze wykonawcze (rząd, ministrowie – wydają akty prawne niższego rzędu, a także mogą pełnić niektóre funkcje nadzorcze nad instytucjami rynku finansowego
Nadzór zintegrowany ma swoje zalety, jak i wady. Do najistotniejszych przesłanek przemawiających za przyjęciem nadzoru zintegrowanego można zaliczyć następujące stwierdzenia....

RYNKI FINANSOWE
WYKŁAD 1
1) Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się transferu kapitału od osób lub instytucji, które dysponują nadwyżką zasobów pieniężnych do osób lub instytucji, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie i mają możliwości efektywnego ich zastosowania.
2)Rynek finansowy to rynek, na którym zawierane są transakcje finansowe, polegające na zakupie lub sprzedaży instrumentów finansowych.
Instrument finansowy:
Prawa i zobowiązania majątkowe, jakie wynikają z kontraktu zawartego między dwoma stronami na rynku finansowym
Kontrakt między dwoma stronami regulujący zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają
Kryteria podziału rynku finansowego
Funkcje rynku finansowego (uzupełnić)
Rynek walutowy (dewizowy)
Rynek pieniężny
Rynek kapitałowy
Rynek depozytowo-kredytowy
Rynek pozabilansowych instrumentów finansowych
Przedmiot transakcji Rynek walutowy
Rynek instrumentów o charakterze wierzytelnościowym - przedmiotem obrotu na tym rynku są instrumenty, które ucieleśniają dług (kredyt, pożyczka, obligacja, skrypt dłużny, lokata bankowa, transakcje zawierane na z góry określony okres czasu, Rynek instrumentów o charakterze własnościowym - instrumenty, które ucieleśniają udział w kapitale podstawowym, mamy tu do czynienia z transakcjami, które wpływają na to, że inwestor ma prawo do uczestniczenia w podziale majątku. Np akcje i udziały Rynek pochodnych instrumentów finansowych - Rynek, którego przedmiotem obrotu są instrumenty, których cena zależy od ceny instrumentu bazowego
Okres zapadalności zobowiązania finansowego
Rynek pieniężny (rynek pieniądza)
Dostarcza kapitału na finansowanie działalności bieżącej banków i przedsiębiorstw
Jest mechanizmem zamiany pieniądza bankowego (banków komercyjnych) na pieniądz bank

(…)

… interesów uczestników tego rynku.
HIERARCHIA KNF WYKRES
Podmioty podlegające nadzorowi KNF Firmy inwestycyjne
Agenci firm inwstycyjnych
Podmioty uczestniczące w obrocie instrumentami finansowymi
Banki powiernicze
Spółki proadzące rynek regulowany
Spółka prowadząca depozyt papierów wartościowych
Emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych
Fundusze inwestycyjne
Towarzystwa funduszy…
… i konkurencyjności polskiego tynku oraz uczynienie z warszawy centrum finansowego regionu europy środkowowschodniej. Obecnie polska giełda jest liczącym się rynkiem kapitałowym w europie i liderem w europie środkowej i wschodniej. Wykorzystując potencjał rozwojowy polskiej gospodarki oraz dynamizm polskiego rynku kapitałowego.
Struktura. Mamy trzy podstawowe rynki:
główny rynek (rynek regulowany)
alternatywny system obrotu (New connect) - 30.08.2007
najmłodszy z 2009 - rynek obligacji GPW - Catalyst
GPW w warszawie prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach:
główny rynek GPW działa od dnia uruchomienia giełdy w dniu 16 kwietnia 1991 roku, jest to rynek podlegający nadzorowi KNF i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.
Działa na rynku podstawowym i rynku równoległym. Warunki…
… w roku. Są one z początku w obrocie publicznym, po czym wchodzą na rynek regulowany. Drugim kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest typ dokonywanych lokat. I tak wyróżnia się tu:
Fundusze akcyjne - inwestujące przede wszystkim w akcje różnych spółek dopuszczonych do obrotu publicznego. W zależności od tego w jakie spółki fundusz inwestuje może ponosić większe lub mniejsze ryzyko finansowe. Fundusz może z góry…
… depozytowa to bank centralny) (cztery grupy banków: banki uniwersalne - banki komercyjne, banki specjalistyczne, banki spółdzielcze, para banki - SKOKi)
BANKI KOMERCYJNE: przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, nastawione na maksymalizacje zysków, oferują szeroką gamę produktów bankowych. Banki uniwersalne muszą wykonywać i oferować produkty bankowe sensu stricte - produkty określane przez prawo bankowe…
… specjalistyczne - ich działanie ogranicza się do pewnych zagadnień, banki inwestycyjne (bank działający na rynku finansowym, występując jako organizator emisji papierów wartościowych, instytucja zarządzająca emisją, instytucja gwarantująca emisję, itp. :banki hipoteczne - uznające lokaty długoterminowe
Rola banków jako pośredników finansowych:
Przyjmowanie depozytów
Udzielanie kredytów
Sekurytyzacja aktywów…
…, a jedynie certyfikaty inwestycyjne, czyli papiery wartościowe na okaziciela. Liczba certyfikatów jest stała, jedynie nowa emisja może ją powiększyć. Nabywa się je w publicznej subskrypcji lub na giełdzie i tylko wtedy, gdy druga strona jest skłonna zapłacić określoną cenę. Fundusz ten może inwestować w papieru wartościowe, wierzytelności w waluty, w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz