Rynki finansowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe - wykład - strona 1 Rynki finansowe - wykład - strona 2 Rynki finansowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

RYNKI FINANSOWE
WYKŁAD 2
Rynek pieniężny:
Przeznaczenie, Uczestnicy, Instrumenty. Przeznaczenie
Podstawowym celem funkcjonowania rynku pieniężnego jest zapewnienie płynności finansowej podmiotów gospodarczych. Rynek ten tworzą, zatem transakcje instrumentami o dużej płynności, mającymi z reguły charakter wierzycielski. Termin wymagalności instrumentów rynku pieniężnego (termin zrealizowania zobowiązań wierzycielskich) nie przekracza 1 roku (bony skarbowe, bony pieniężne NBP, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, weksle, czeki oraz umowy sprzedaży z warunkiem odkupienia /kupna z warunkiem odsprzedaży, umowy REPO - repurchase agreement i odwrotnego REPO tzw. Reverse REPO). Uczestnicy
Banki o różnym profilu działalności, w tym Narodowy Bank Polski, instytucje finansowe, inwestorzy instytucjonalni spoza sektora finansowego i inwestorzy indywidualni. Na rynku są obecni inwestorzy krajowi i zagraniczni.
Instrumenty Bony skarbowe, bony pieniężne NBP, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, weksle, czeki, oraz umowy sprzedaży z warunkiem odkupienia /kupna z warunkiem odsprzedaży (umowy REPO i REPO odwrotnego), pieniądz (pożyczki międzybankowe). Bony skarbowe
Jest to podstawowy krótkoterminowy instrument rynku pieniężnego. Bon skarbowy stanowi zobowiązanie Skarbu Państwa wobec nabywcy do zapłaty kwoty nominalnej w dniu wykupu. Jest to główny krótkoterminowy instrument finansujący deficyt budżetowy państwa. W Polsce bony skarbowe są rejestrowane w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych w NBP. Bony skarbowe są traktowane jako instrumenty wolne od ryzyka kredytowego (ryzyka niewypłacalności dłużnika, w tym wypadku Skarbu Państwa), co przy dużej płynności tego rynku pozwala traktować BS jako instrumenty wolne od ryzyka rynkowego (ryzyka niewypłacalności + ryzyka braku płynności). Nominał bonu skarbowego w Polsce wynosi 10 000 zł. Bony skarbowe są przykładem instrumentów o podstawie dyskontowej. Tego typu instrumenty są sprzedawane w momencie emisji po cenie niższej od wartości nominalnej (z dyskontem), a w momencie wykupu ich posiadacz otrzymuje sumę równą wartości nominalnej. Zatem, w przypadku przetrzymania instrumentu do terminu wykupu, jego posiadacz zrealizuje dochód równy wielkości dyskonta. Rynek pierwotny bonów skarbowych
BS są emitowane przez skarb państwa, w którego imieniu występuje minister finansów i sprzedaje się je w drodze cotygodniowych przetargów organizowanych prze NBP w roboczy wtorek każdego tygodnia. Ta forma zaspokajania popytu na bony skarbowe tworzy rynek pierwotny. Bony skarbowe są instrumentami dłużnymi dyskontowymi (sprzedawane są z dyskontem), określającymi wierzytelność Skarbu Państwa wobec wierzyciela. Aktualnie emitowane są bony skarbowe 13, 26 i 52 tygodniowe. Bywają bony skarbowe 8-dniowe i 39-dniowe.


(…)

… może być przekazany innemu bankowi (zwykle bankowi centralnemu np. NBP) do redyskonta. Czeki
Czek ma podobnie jak weksel formę określoną ściśle przez prawo i zawiera polecenie zapłaty przez bank (trasatem jest, więc bank) oznaczonej kwoty pieniężnej ze środków znajdujących się w tym banku w dyspozycji wystawcy.
Kontrakty REPO
Operacja REPO to transakcja sprzedaży określonego instrumentu rynku pieniężnego (zwykle…
… Obrotu Instrumentami Finansowymi (SPOIF). Kwotowanie bonów skarbowych (sposoby podawania ceny sprzedaży/kupna) Stopą rentowności p.a.,
Stopą dyskonta p.a. (stosowana w Polsce),
Ceną (stosowana w Polsce) wyrażoną w jednostkach, przy czym nominałowi 10 000 zł odpowiada 100 jednostek. Zatem, cena P1 = 85,67 jednostek oznacza (P1x100) zł.
Dochód = P2 - P1 (Wartość nominalna - Cena zapłacona)
re­…
… po cenie 90,6 za 100. Należy obliczyć:
Jaką kwotę musi zapłacić za zakupione bony,
Jaka jest rentowność nabytych instrumentów,
Z jakim dyskontem nabył papiery wartościowe.
Odpowiedź
Kwota: zł. (Dochód = 1 500 000 - 1 359 000 = 131 000 zł).
Stopa rentowności (rentowność) w skali roku: Stopa dyskonta (dyskonto) w skali roku: Certyfikaty depozytowe (CD)
CD jest instrumentem rynku pieniężnego o podstawie…
… może być użyty do zabezpieczenia roszczeń. Weksel własny (sola) - wystawia go i płaci ta sama osoba; weksel trasowany (wystawca - trasant poleca innej osobie - trasatowi zapłacenie określonej kwoty w oznaczonym terminie na rzecz osoby trzeciej - remitenta.
Dyskonto i redyskonto weksli
Możliwość przenoszenia praw wynikających z weksla na inną osobę pozwala także na zamianę weksla w banku przed upływem terminu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz