Rynki finansowe- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe- wykład 1 - strona 1 Rynki finansowe- wykład 1 - strona 2 Rynki finansowe- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Rynki finansowe dr Blandyna Puszer Wykład 1
RYNEK - ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna i sprzedaży oraz warunki na jakich one są proponowane i dokonywane. Rynek to ogół stale dokonujących się w gospodarce proces, w ramach którego kupujący i sprzedający decydują o tym, co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach.
GOSPODARKA - jest systemem składającym się z wielu ściśle ze sobą powiązanych i uzupełniających się rynków. Na poszczególnych rynkach zgłaszane są: popyt i podaż na określone dobra oraz dochodzi do ustalenia ich ceny i zawarcia transakcji. Z punktu widzenia przedmiotu wyróżnia się:
rynek nieruchomości,
rynek pracy, rynek produktów (dobra i usługi),
rynek (rynki finansowe).
RYNEK FINANSOWY - to rynek, na którym dokonuje się transferu kapitału od osób lub instytucji, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie i mają możliwość efektywnego ich zastosowania. Rynek finansowy to rynek, na którym zawierane są transakcje finansowe, polegające na zakupie lub sprzedaży instrumentów finansowych.
Rynek finansowy to rynek, za pośrednictwem którego dokonywana jest wymiana jednego rodzaju aktywów finansowych na inne aktywa.
Na rynkach finansowych dochodzi do spotkania podmiotów dysponujących nadwyżkami finansowymi i podmiotów, które odczuwają niedobory finansowe. Instrument finansowy:
prawa i zobowiązania majątkowe, jakie wynikają z kontraktu zawartego między dwoma stronami na rynku finansowym,
kontrakt między dwoma stronami regulujący zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają.
INSTRUMENTY FINANSOWE - zobowiązania (roszczenia) finansowanie jednych podmiotów gospodarczych w stosunku do innych Instrumentami finansowe są:
depozyty bankowe, papiery wartościowe, polisy ubezpieczeniowe,
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, instrumenty uczestnictwa,
instrumenty pochodne (np. opcje). Na rynkach finansowych występują:
towar - którym są określone instrumenty finansowe,
cena - która zależy od rodzaju instrumentów (w przypadku instrumentów depozytowych i pożyczkowych są stopy procentowe, dla waluty - kurs walutowy, dla akcji i udziałów - ich bieżące ceny rynkowe),
podaż - podmioty oferujące instrumenty finansowe w zamian za pieniądze,
popyt - podmioty nabywające instrumenty finansowe i wyzbywające się płynności w formie pieniędzy.


(…)

… (rynek kredytowy, rynek papierów wartościowych),
X) Termin rozliczenia transakcji:
rynek natychmiastowy - rozliczenia transakcji muszą być dokonane w ciągu 2 dni roboczych do przekazania,
rynek terminowy - transakcje po ustalonej cenie, gdzie aktywo finansowe zostanie rozliczone w przyszłym czasie
Polska posiada kontrakt na 50-letnią obligację. …
… formalizacji:
rynek zinstytucjonalizowany - kształtowany oraz organizowany przez instytucje,
rynek niezinstytucjonalizowany - powstanie i rozwój jest funkcją popytu i podaży na dany instrument finansowy,
VI) Wartość pojedynczej transakcji:
rynek detaliczny - transakcje opierające na niewielkie lokaty,
rynek hurtowy - transakcje na znaczne kwoty,
VII) Sposób wykorzystania instrumentów finansowych:
rynek pierwotny - rynek powstania instrumentów finansowych,
rynek wtórny - obrót instrumentami finansowymi,
VIII) Dostępność instrumentów:
rynek publiczny - dostęp powszechny,
rynek prywatny - kierowana do konkretnej osoby,
IX) Zasięg transakcji finansowych i zakres ich kontroli:
rynek wewnętrzny (krajowy, lokalny) - instrumenty wyrażone są w walucie krajowej, podlegają prawu danego kraju,
rynek zewnętrzny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz