Rynki Finansowe Ragan

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3248
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki Finansowe Ragan - strona 1 Rynki Finansowe Ragan - strona 2 Rynki Finansowe Ragan - strona 3

Fragment notatki:


I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH 1. Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji ku p na-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane. Innymi sł o wy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kup u jący i sprzedający, decydują o tym co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach. Rynek tworzą ludzie zawierający pomiędzy sobą na zasadach dobr o wolności transakcje kupna-sprzedaży, przy czym podstawową przesłanką zarówno decyzji kupna, jak i sprzedaży są ceny, tzn. ich poziom i kierunek zmian. Na rynku nie zawsze d o chodzi do transakcji; powodem jest zwykle brak zgody co do ceny. Gospodarka stanowi systemem składający się z wielu ściśle ze sobą powiązanych i uzupełniających się r ynków. Jedną z zasadniczych cech współczesnej gospodarki jest istnienie rozwiniętego rynku finansowego (rynków finans o wych). Z jednej strony podstawowe prawa (zależności) działające na rynkach finansowych są podobne do praw występujących na wszystkich innych rynkach (dóbr i usług, czynników wytwó r czych). Z drugiej strony rynki finansowe posiadają wiele cech specyficznych, które określają ich sposób działania i odróżniają je od innych rynków. 2. Pojęcie rynków finansowych Rynek finansowy to jeden z najważniejszych rynków we współczesnej gospodarce, obejmujący transakcje specyficznym towarem, a mianowicie pieniądzem. Dochodzi na nim do transakcji pomiędzy tymi, którzy chcą „kupić” pieniądze i tymi, którzy chcą je „sprzedać” za odpowiednią cenę. Ceną pieniądz a na rynku finansowym jest stopa procentowa. Ściśle biorąc rynki finansowe to rynki, na których przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Z kolei instrumentami finansowymi nazywamy zobowiązania (ros z czenia) finansowe jednych podmiotów gospodarczych w stosunku do innych. Inaczej mówiąc, instrument finansowy jest to umowa pomiędzy dwiema stronami regulująca zależność finansową między nimi. Do podstawowych rodzajów instrumentów finansowych należą papiery wartościowe. Istota rynków finansowych polega na udostępnianiu czasowo wolnych środków pienię ż nych przez tych, którzy je posiadają i w danym czasie nie zamierzają sami ich wykorzystać w działalności gospodarczej, tym, którzy akurat potrzebują dodatkowych środków na rozwój swojej działa l ności. Przesłanką udostępniania i wykorzystania pieniędzy jest dążenie do osiągnięcia korz y ści (dochodu) przez obie strony. Istotę rynków finansowych (RF) można przedstawić graficznie, posługując się uproszczonym obrazem gospodarki, w którym występują podmioty posiadające oszczędności (PPO - np. gospodarstwa domowe) oraz podmioty potrzebujące kapitału (PPK - np. przedsiębiorstwa).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz