Rynek Unii Europejskiej od powstania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek Unii Europejskiej od powstania - strona 1 Rynek Unii Europejskiej od powstania - strona 2 Rynek Unii Europejskiej od powstania - strona 3

Fragment notatki:

Maciej Walkowski
Obywatelstwo Unii Europejskiej zostało ustanowione wraz z powołaniem Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej. Gwarantuje ono swobodę pobytu i przemieszczania się na terenie wszystkich państw członkowskich.
Geneza idei:
1947 Idea `międzyobywatelstwa europejskiego' Rogera Picarda: prawa i wolności osobiste, wolność słowa, prawo do zrzeszania się, wolność zgromadzeń, swoboda poruszania się i osiedlania się połączone z obowiązkiem płacenia podatków i służy wojskowej.
1974 Raport `Europa Obywateli' na szczycie w Paryżu: propozycje wprowadzenia jednolitych wzorów paszportów, wprowadzenia instrumentów dla równego traktowania obywateli WE przez państwa trzecie, wprowadzenia specjalnych praw politycznych.
1975 Raport Leo Tindemansa `W stronę Europy Obywateli': propozycje Unii Paszportowej między krajami członkowskimi; wymiany uczniów, studentów i naukowców, konieczność zagwarantowania specjalnych praw politycznych
1976 Decyzja ws. wyborów bezpośrednich do PE
1980 Dyrektywa ws. ujednolicenia dokumentów prawa jazdy
1981 Rezolucja RUE ws. ujednolicenia druków paszportowych
1992 Traktat z Maastricht ustanawia obywatelstwo UE. Obywatelem UE jest każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego. (17.1. TWE)
1997 Traktat Amsterdamski dodał, że obywatelstwo Unii uzupełnia obywatelstwo krajowe, nie zastępując go.
2007 Traktat Lizboński Obywatelem UE jest każda osoba posiadająca przynależność państwa członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy, nie zastępuje obywatelstwa krajowego. (Art. 9 TUE + Art. 20 TFUE)
----------------------------------------------------------------
Dokumenty zawierające w sobie prawa obywateli UE: Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wartości z 1950
Karta Praw Podstawowych z 2000 KPP została przyjęta w Nicei 7 grudnia 2000 jako deklaracja polityczna. Charakter prawnie wiążący nadało jej dołączenie do Traktatu Lizbońskiego.
Nadanie Kracie Praw Podstawowych mocy prawnie obowiązującej budziło zastrzeżenia państw członkowskich. Uwagi zgłosiły Polska i Wielka Brytania; zostały one dołączone do Traktatu Lizbońskiego w formie aneksu. Sądy krajowe nie będą się opierać o wcześniejsze orzeczenia w wyrokowaniu.
Niestosowanie pewnych grup uprawnień:
Wielka Brytania nie będzie stosować zapisów sekcji IV o solidarności. Przepisy o prawie do strajków i zakładania związków zawodowych uznano za niedoprecyzowane.
Polska nie będzie stosowała zapisów sekcji II o prawie do własności; Polacy stwierdzili, że są one niedopracowane oraz obawiali się roszczeń niemieckich przedwojennych mieszkańców Polski. Nie będziemy również stosować zapisów o poszanowaniu życia rodzinnego - istnieje obawa o przymus akceptowania związków tej samej płci.


(…)

… - użycie sfałszowanych dokumentów - przedłużanie pobytu ponad czas wskazany przez służby imigracyjne. Zjawisko nielegalnej imigracji możemy rozumieć jako:
Międzynarodowy przemyt osób (samodzielna decyzja imigranta - korzystanie z pośrednika - zapłata za usługę)
Handel ludźmi (przymusowy przerzut z korzyścią dla pośrednika)
Dyrektywa z 2001 w sprawie kar dla osób nielegalnie szmuglujących ludność:
Kara…
… i nie doprowadzić do pojawienia się podejrzeń o szpiegostwo - obowiązek sporządzenia raportu z obserwacji i przekazania go władzom państwa obserwowanego - zakaz aresztowania lub zatrzymania osób obserwowanych, jeżeli nie znajdują się na terytorium naszego państwa.
Czyny karalne uzasadniające podjęcie pościgu / obserwacji: handel ludźmi - przemyt osób - nielegalny handel narkotykami - nielegalny handel organami…
…: EUROJUST - powstaje na mocy decyzji Rady - koordynacja działań władz państwowych (na wniosek) - wsparcie w działalności dochodzeniowej w przypadku przestępstw trans granicznych - łączność między EUROJUSTEM a Europejską Siecią Sądowniczą - przedmiotowy zakres przestępstw zinteresowania: handel ludźmi i narkotykami, obrót kradzionymi pojazdami; przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu, własności, środowisku…
… dziecięca, handel ludźmi.
Instrumenty współpracy policyjnej ws. karnych: pościg trans graniczny, obserwacja trans graniczna.
Programy ws. zwalczania przestępczości zorganizowanej: m.in. OCTOPUS (korupcja w Europie Środkowo - Wschodniej), STOP I i II (nielegalna imigracja i pornografia dziecięca) - likwidacja programów w 2002 - w 2003 program AEGIS na mocy decyzji RUE - jeden!
Działania instytucjonalne…
… i tkankami - zabójstwo - gwałt - wzięcie zakładników- fałszowanie pieniędzy - napad rabunkowy z użyciem broni - umyślne podpalenie.
Wydalenie cudzoziemca z terytorium UE może nastąpić na dwa sposoby:
Poprzez usunięcie (Art. 23 (1) Porozumienia z Schengen) : odesłanie do kraju obywatelstwa / stałego zamieszkania - kosztowne i problematyczne - dla osób niespełniających warunków pobytu krótkotrwałego (np…
… nie złożyły: państwa Beneluksu, Polska, Niemcy i Francja.
Obserwacja trans graniczna: może być stosowana przez wszystkie organy ścigania - większe uprawnienia niż w przypadku pościgu - monitorowanie terytorium drugiego państwa (tylko sąsiedniego), jeżeli istnieje podejrzenie zagrożenia - państwo monitorowane musi zezwolić na obserwację - należy przestrzegać prawa wewnętrznego państwa monitorowanego…
… za ten sam czyn w państwie wykonania nakazu (fakultatywne) - termin wykonania od momentu zatrzymania: 10 dni za zgodą osoby transportowanej, jeżeli nie ma zgody - 60 z możliwością przedłużenia o kolejne 30. - implementacja przez wszystkie państwa do 2003.
Polska przyjęła ENA w 2005 - wykreślono z konstytucji zapis o zakazie ekstradycji obywateli po stwierdzeniu TK, że ENA jest niezgodna z konstytucją.
2002…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz