Rynek pojedynczego dobra. Elastyczności.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pojedynczego dobra. Elastyczności.  - strona 1 Rynek pojedynczego dobra. Elastyczności.  - strona 2 Rynek pojedynczego dobra. Elastyczności.  - strona 3

Fragment notatki:

  1  ZESTAW PYTAŃ Z MIKROEKONOMII   Pytania do 1. Rynek pojedynczego dobra. Elastyczności.   * zadania trudne, ** zadania bardzo trudne  1.  Funkcja popytu na ksiąŜki wynosi D=400-4P natomiast funkcja podaŜy dana jest wzorem  S = 12P.  a)  Oblicz ilość oraz cenę równowagi na rynku ksiąŜek.  b)  Ile ksiąŜek dostarczy producent przy cenie 20 za sztukę? Po jakiej cenie konsumenci  byliby skłonni zakupić tyle ksiąŜek?  c)  W ramach polityki zmierzającej do wsparcia producentów ksiąŜek (którzy w dobie gier  komputerowych mają kłopoty finansowe) państwo postanowiło subsydiować produkcję  ksiąŜek, dopłacając 20 do kaŜdej z nich. Ile teraz wynoszą ceny i ilość równowagi.  Zilustruj sytuację graficznie.   d)  Co stałoby się na rynku ksiąŜek wskutek przeprowadzenia efektywnej kampanii  reklamowej przez producentów? Zilustruj sytuację graficznie.   e)  Co stałoby się na rynku ksiąŜek, gdyby studenci tracili ochotę na studiowanie polecanej  literatury i zadawalali się tylko notatkami z zajęć? Zilustruj sytuację graficznie  2.  Co stałoby się z krzywą podaŜy obrazów Pietera Brueghela starszego, jeŜeli odnalazłaby  się  reszta  jego  obrazów  z  cyklu  12  miesięcy?  PokaŜ  graficznie,  jak  zmieniłby  się  punkt  równowagi rynkowej.  3.  Rysunek prezentuje równowagę na rynku dobra X. WskaŜ na rysunku, jak zmieni się cena  i ilość kupowanego dobra X, gdy:   a)  rząd wprowadził cenę maksymalną 12  b)  rząd wprowadził cenę minimalną 12  c)  cena dobra Y, które jest komplementarne wobec X, spadła    4.  W  małym  kraju  Deszczolandii,  krzywa  popytu  na  kukurydzę  opisana  jest  równaniem:  D=5000-3P,  zaś  krzywa  podaŜy  S=2000+5P.  Aby  zabezpieczyć  interesy  rolników  wprowadzono  cenę  minimalną  w  wysokości  500  zł  za  jedną  tonę  kukurydzy.  Powstała  nierównowaga na rynku. Państwo postanowiło więc dotować kupców kukurydzy.  a)  Oblicz ilość popytu i podaŜy przed i po wprowadzeniu ceny minimalnej. Zilustruj oba  przypadki graficznie.  b)  Oblicz wielkość całkowitych wydatków państwa z budŜetu przeznaczonych na pomoc  kupcom kukurydzy.    2  5.   W wyniku obniŜenia cen na ksiąŜki z 10. do 6 popyt na nie wzrósł ze 100 do 200 sztuk.  Oblicz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na ksiąŜki. PosłuŜ się metodą  łukową. Jak nazywamy popyt na tym odcinku krzywej popytu?  6.  Zuza  dostaje  od  rodziców  100  zł  kieszonkowego  na  miesiąc  i  wydaje  je  jedynie  na  trzy 

(…)

…. do 6 popyt na nie wzrósł ze 100 do 200 sztuk.
Oblicz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na ksiąŜki. PosłuŜ się metodą
łukową. Jak nazywamy popyt na tym odcinku krzywej popytu?
6. Zuza dostaje od rodziców 100 zł kieszonkowego na miesiąc i wydaje je jedynie na trzy
dobra: batoniki, komiksy i ksiąŜki. Batoniki kosztują 2 zł, komiksy 10 zł, a ksiąŜki 25 zł.
Zuza moŜe sobie pozwolić na dwie ksiąŜki, 3 komiksy i 10 batoników. W następnym
miesiącu Zuza dostała od babci dodatkowo 50 zł. Po zmianie dochodu Zuza zmieniła
strukturę swoich wydatków na: 4 ksiąŜki, 4 komiksy i 5 batoników.
a) Dla kaŜdego dobra oblicz współczynnik elastyczności dochodowej popytu.
b) Na podstawie danych z punktu a) określ, jakie to są dobra.
c) Oblicz udział miesięcznych wydatków na kaŜde dobro w dwóch okresach
7. *Dwie przyjaciółki mają następujące indywidualne funkcje popytu na płatki owsiane x:
x = 28 – 3p (Jola), zaś x = 11 – p (Hania)
a) Ile wyniesie łączny popyt obu przyjaciółek na płatki, gdy cena p = 10?
b) Wylicz elastyczność cenową popytu dla Hani, gdy x = 10.
c) O ile procent zmieni się popyt Hani na płatki w powyŜszej sytuacji (punkt b), gdy jednocześnie - cena p wzrośnie o 10%, a dochody Hani o 2% (elastyczność…
…. Wykorzystaj ilustrację graficzną (uwaga: uzupełnij rysunek o
brakującą krzywą popytu).
9. *Popyt na lekcje gry na pianinie jest dany wzorem: D=200-4Pd (Pd - cena płacona przez
konsumenta), a podaŜ wzorem: S=6PS (PS - cena otrzymywana przez producenta). Na
konsumentów zostaje nałoŜony podatek 20PLN za lekcję.
a) Oblicz, ile lekcji będzie dostarczonych przed i po wprowadzeniu podatku.
b) Pewien aktywny poseł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz