Rynek kapitałowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kapitałowy - strona 1

Fragment notatki:

Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, instytucje rynku kapitałowego, krajowy depozyt papierów wartościowych, akcja, obligacja, certyfikaty inwestycyjne, commercial papers, list zastawny.

Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Każdego dnia w gospodarkach wszystkich krajów realizowane są przepływy finansowe między poszczególnymi ich podmiotami. Codziennie bowiem dokonuje się transakcji zakupu i sprzedaży różnych towarów i usług.
Rynek finansowy koncentruje popyt i podaż na kapitał. Posiadacz dowolnej formy kapitału ma możliwość jej zainwestowania, a poszukujący kapitału podmiot otrzymuje szansę zaspokojenia swoich potrzeb. W zależności od okresu dysponowania środkami przez podmiot finansujący własną działalność oraz cele, na które decyduje się on przeznaczyć uzyskane środki, transakcje odbywają się na rynku pieniężnym bądź kapitałowym. Rynek pieniężny wykorzystywany jest do finansowania bieżącej działalności podmiotu. Tutaj zaciąga się kredyty i pożyczki krótkoterminowe. W celu uzyskania potrzebnego kapitału można też posłużyć się papierami wartościowymi o krótkim terminie zapadalności, takimi jak: weksle, czeki czy bony komercyjne. Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi, tzn. instrumentami o terminie realizacji dłuższym niż rok, przeznaczonymi na finansowanie inwestycji. Na rynek kapitałowy składają się:- rynek papierów wartościowych- rynek hipoteczny (hipoteka na grunty, budynki)- rynek długoterminowych pożyczek bankowych.
Najlepiej rozwiniętym, bo też najdłużej działającym jest rynek papierów wartościowych. Historia rynku kapitałowego w Polsce to w zasadzie historia giełdy papierów wartościowych. Giełdzie kapitałowej uważanej za młodszą siostrę giełdy towarowej początek dał handel wekslami. W XIX w. przedmiotem obrotu na giełdzie warszawskiej (otwartej 12 maja 1817 r. jako pierwsza w Polsce) były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w. W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowano już 130 papierów wartościowych: obligacje (państwowe, bankowe, municypalne), listy zastawne oraz akcje. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta. Dopiero wraz z przemianą ustrojową w 1989 r. i reformami gospodarczymi rozpoczął się program odbudowy rynku kapitałowego.
Uczestnicy i instytucje rynku kapitałowego Uczestnikami rynku kapitałowego są wszelkie instytucje zgłaszające podaż na kapitał i szukające źródeł finansowania: l banki (centralny i banki komercyjne)- fundusze emerytalne- fundusze inwestycyjne (w tym powiernicze, poręczeniowe oraz fundusze venture vapital) - towarzystwa ubezpieczeniowe- osoby fizyczne (inwestujące własne środki finansowe w papiery wartościowe) a także instytucje pośredniczące w kojarzeniu stron poszukujących i oferujących kapitał oraz nadzorujące organizatorów rynku papierów wartościowych:- publiczne rynki regulowane (GPW i CeTO)

(…)

… Rozliczeniowego. W celu zabezpieczenia płynności rozliczeń transakcji Krajowy Depozyt organizuje i zarządza systemem pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji zawieranych na rynku regulowanym. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. organizuje również Fundusz Gwarancyjny tworzony z wpłat pochodzących z powszechnych towarzystw emerytalnych. Środki Funduszu Gwarancyjnego służą gwarantowaniu osiągania przez otwarte fundusze emerytalne minimalnego stopnia rentowności, określonego we właściwych przepisach oraz pokryciu szkód powstałych w związku z zarządzaniem tymi funduszami i reprezentowaniem ich przez powszechne towarzystwa emerytalne. KDPW S.A. może również obsługiwać obrót papierami wartościowymi nie dopuszczonymi do publicznego obrotu. Może prowadzić rachunki pieniężne, dokonywać…
… nie wypłacała. Dywidenda może być wypłacana przez spółkę jedynie w razie wypracowania zysku. Przywilej co do podziału majątku spółki polega na tym, że akcje uprzywilejowane otrzymują przypadającą na nie część kapitału akcyjnego przed akcjami zwykłymi. Akcje uprzywilejowane co do dywidendy oraz podziału majątku mogą być akcjami na okaziciela; > akcje gotówkowe i niepieniężne (aportowe) - akcje gotówkowe…
…) - jej posiadacz ma prawo zakupu instrumentu finansowego (np. akcji) po określonej cenie, w ustalonym terminie, Opcja sprzedaży (put option) - jej posiadacz ma prawo sprzedaży instrumentu finansowego, po określonej cenie, w ustalonym terminie. Na rynkach finansowych spotykamy się z dwoma rodzajami opcji: Opcja amerykańska, może być zrealizowana w dowolnym czasie przed terminem wygaśnięcia opcji, Opcja europejska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz