Rynek kapitałowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3619
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kapitałowy - strona 1 Rynek kapitałowy - strona 2 Rynek kapitałowy - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: uczestnicy, struktura i segmenty rynku kapitałowego, klasyfikacja rynku kapitałowego, rynek publiczny, rynek niepubliczny, rynek pierwotny, rynek wtórny, giełdowy, pozagiełdowy, regulowany, nieregulowany, rynek narodowy, rynek międzynarodowy, rynek ze swobodnym dostępem, rynek reglamentowany, akcje, cena nominalna, cena emisyjna, cena rynkowa, klasyfikacja akcji, obligacje, klasyfikacja obligacji, wartość rynkowa obligacji, metoda bankowa, certyfikaty inwestycyjne, fundusze papierów dłużnych, fundusze akcyjne, fundusze hybrydowe, fundusze nieruchomości, listy zastawne, instrumenty pochodne, kontrakty futures, opcje, warranty, swap'y.

Rynek kapitałowy
Uczestnicy, struktura i segmenty rynku kapitałowego
Rynek kapitałowy jest rynkiem specyficznych papierów wartościowych, których okres wykupu jest dłuższy niż 1 rok, przeznaczonych głównie na finansowanie inwestycji. I. Uczestnicy rynku kapitałowego:
instytucje finansowe:
banki (zarówno komercyjne jak i centralny)
fundusze inwestycyjne
fundusze emerytalne
towarzystw ubezpieczeniowe
samodzielni kupcy - dealers, traders (maklerzy działający we własnym imieniu i na własny rachunek)
indywidualni inwestorzy - osoby fizyczne
instytucje prowadzące i wspierające handel papierami wartościowymi oraz nadzorujące rynek:
publiczne rynki regulowane - GPW, CeTO
domy maklerskie animatorzy rynku
doradcy inwestycyjni
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
II. Klasyfikacja rynku kapitałowego
Rynek kapitałowy można podzielić na części biorąc pod uwagę wiele kryteriów:
Kryterium sfery obrotów dzieli rynek na dwa segmenty:
rynek publiczny
rynek niepubliczny
W świetle Ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 8.12.2000 z obrotem publicznym mamy do czynienia z propozycją nabycia emitowanych w serii papierów wartościowych skierowaną do co najmniej 300 (USA - 25) osób lub do nieoznaczonego adresata za pomocą środków masowego przekazu. Papiery wartościowe (akcje, obligacje) oferowane publicznie muszą spełniać wymogi nakładane przez ww. ustawę.
Obrót niepubliczny regulowany jest przepisami Kodeksów Cywilnego i Handlowego oraz Ustawy o Obligacjach (z dnia 29 czerwca 2000 r.). Ma on miejsce, gdy emisja jest skierowana do co najwyżej 300 osób, akcje są udostępniane pracownikom na zasadach preferencyjnych lub oferowane jest jednemu nabywcy co najmniej 10 % akcji w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa. W tym segmencie rynku najczęściej występują: weksle, czeki, certyfikaty depozytowe oraz akcje.
Kryterium emisji i rozprzedania dzieli rynek na:
rynek pierwotny
rynek wtórny
Z rynkiem pierwotnym mamy do czynienia gdy nabycie papierów wartościowych proponuje ich emitent. Całością czynności związanych z wprowadzeniem danych papierów na rynek zajmuje się wybrane przez emitenta biuro maklerskie. Jego zadaniem jest zdobycie pieniędzy dla emitenta, decyzja o sposobie przeprowadzenia emisji, wyznaczenie ceny emisyjnej oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej. Cenę emisyjną ustala się poprzez wycenę wartości danego projektu. Aby dać zarobić również i inwestorom jej poziom jest zazwyczaj minimalnie niższy od odpowiedniego ułamka wartości spółki. Za taką usługę domy maklerskie pobierają najczęściej prowizję w wysokości 1,5-3% pozyskanego kapitału. Aby zapewnić powodzenie emisji emitent może skorzystać z dodatkowej usługi -


(…)

… dla inwestorów i następuje rynkowa wycena danych walorów. Rynek wtórny dzieli się na dwa segmenty:
giełdowy - gdzie handel papierami wartościowymi następuje na giełdzie (w Polsce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)
pozagiełdowy - tzw. over-the-counter market (OTC market) , dzielony dalej na:
regulowany - (w Polsce Centralna Tabela Ofert), skierowany do mniejszych spółek o niższej płynności i nie mogących…
… w wyniku połączenia środków profesjonalne zarządzanie
duża płynność lokat
niskie koszty przystąpienia do funduszu
IV. Listy zastawne - emitowane przez banki hipoteczne mające formę akcyjną. Mogą występować w 2 formach:
na podstawie kredytu zabezpieczonego przez Skarb Państwa, NBP, Wspólnotę Europejską lub jej kraj członkowski, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy
na podstawie wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów udzielonych wymienionym wyżej podmiotom
V. Instrumenty pochodne, derivatives - walory, których wycena jest zależna od instrumentu bazowego. Do derywatywów zalicza się:
kontrakty futures
opcje
warranty
swap'y
BIBLIOGRAFIA
Witold Bień: "Rynek papierów wartościowych" , Difin, Warszawa 1996
Z. Fedorowicz: "Rynek pieniądza i rynek kapitału" , Poltext, Warszawa 1997
John J. Murphy…
…; forma ta występuje również w Polsce i na wszystkich ważniejszych rynkach i znacznie upraszcza i przyspiesza obrót papierami wartościowymi
2. Ze względu na legitymację prawną akcje dzieli się na:
akcje na okaziciela, umożliwiające egzekucje praw przez okaziciela
akcje imienne, umożliwiające egzekucję praw jedynie przez osobę umieszczoną na dokumencie i w księdze akcyjnej
3. Ze względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz