Rynek Instrumentów Pochodnych

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek Instrumentów Pochodnych - strona 1 Rynek Instrumentów Pochodnych - strona 2 Rynek Instrumentów Pochodnych - strona 3

Fragment notatki:

January 1, 2013
Rynek
Instrumentów
Pochodnych
Wykłady dr Piotra
Pietraszewskiego
Sonia Kołacz
EKONOMIA, SPEC. INWESTYCJE
KAPITAŁOWE | soniakolacz@gmail.com
Sonia Kołacz, Ekonomia, spec. Inwestycje Kapitałowe
soniakolacz@gmail.com
Kontrakty terminowe
Dwa sposoby rozliczania kontraktów:

Poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego (określa się miejsce dostawy towarów)

Bez fizycznej dostawy towaru – wyrównanie różnic w cenach
Cechy różniące kontrakty futures od kontraktów forward:

Standaryzacja (ilość instrumentu podstawowego; jego cechy jakościowe – dotyczy kontraktów na towary, jest
powiedziane, że to musi być pszenica o jakichś konkretnych parametrach; miejsce wykonania – domicyl to
miejsce dostawy; termin wykonania – nie można zająć pozycji z dowolnym terminem) – wystandaryzowana jest
na przykład ilość akcji (w Polsce na 100), Jedynie cena wykonania nie jest wystandaryzowana.

Bezpośrednio stroną kontraktu jest izba rozrachunkowa (spółka zależna od KDPW – Krajowy depozyt Papierów
Wartościowych, czyli KDPW_CCP)

Ograniczone ryzyko niemożliwości wykonania

Depozyt zabezpieczający
o
Obie strony umowy musza wpłacić podczas zawierania umowy depozyt zabezpieczający (zysk strony
długiej to zysk L = ST – K, (gdy kurs akcji maleje, to strona długa może nie mieć pieniędzy do wywiązania
się z umowy, dlatego wpłacany jest depozyt; K to cena wykonania); zysk strony krótkiej: zysk = K – ST.
Zabezpieczenie od niekorzystnych zmian kursów

Rozliczenia dzienne (marking to market – równanie do rynku) w oparciu o różnicę dziennych kursów
rozliczeniowych w kolejnych dniach sesyjnych
Seria kontraktów to wszystkie kontrakty na ten sam instrument z tym samym terminem wykonania.
Wszystkie instrumenty pochodne notowane są w systemie notowań ciągłych, czyli cena zmienia się od transakcji do
transakcji. Na koniec wyznacza się cenę zamknięcia (załóżmy, że to cena ostatniej transakcji danego dnia na sesji). Na
koniec dnia giełda rozliczy wszystkie kontrakty pod koniec dnia – rozliczenie kontraktu polega na tym, że jednej stronie się
coś dopisuje, a drugiej się odpisuje. Cena zamknięcia to cena, która jest przyjęta jako rozliczeniowa – wtedy nalicza się
różnice między ceną zamknięcia, a wykonania. Jeśli cena będzie dodatni to będzie dopisana do długiej, a gdy ujemna,
to jest odjęta od krótkiej. Kolejnego dnia będzie tak samo, czyli giełda będzie rozliczać kontrakty zawarte dotąd poprzez
różnice między ceną zamknięcia drugiego dnia od pierwszego dnia. Przed przedostatniego dnia kurs rozliczeniowy to FT-2,
przedostatniego FT-1, ostatniego FT.
Zysk = F1 – K +F2 - F1+ … + FT - FT-1= -K + FT = ST - K. Można przyjąć, iż FT = ST. Im bliżej do terminu wykonania kontraktu, tym
mniejsza różnica pomiędzy cena wykonania kontraktów a bieżącą ceną instrumentu bazowego. W ostatnim dniu ta
różnica będzie minimalna.
Pomimo tego, że kontrakt jest rozliczany codziennie, to zarobek jest taki sam, jak w kontrakcie forward. Dzięki temu a)
giełda się zabezpiecza, że ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz