Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy funkcjonowania rynków finansowych - strona 1

Fragment notatki:

PODSTAWY
FUNKCJONOWANIA
RYNKÓW FINANSOWYCH
Wykłady dr Piotra Pietraszewskiego
Sonia Kołacz
EKONOMIA, SPEC. INWESTYCJE KAPITAŁOWE | soniakolacz@gmail.com
1
Sonia Kołacz, Ekonomia, spec. Inwestycje Kapitałowe
soniakolacz@gmail.com
Tematyka:
1.
2.
3.
4.
Rynki finansowe - funkcje, klasyfikacja, rola w gospodarce
Podstawowe instytucje rynków finansowych
Instrumenty rynku pieniężnego
Rynek kapitałowy. GPW w Warszawie - systemy notowań, rodzaje zleceń, indeksy
giełdowe
5. Akcje, instrumenty powiązane z akcjami
6. Analiza fundamentalna i wycena akcji
7. Obligacje, wycena obligacji, analiza ryzyka obligacji
8. Instrumenty pochodne
9. Rynek walutowy
10. Podstawy analizy relacji stopa zwrotu - ryzyko na rynkach finansowych
Literatura:
Podstawowa
W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2007
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2007
Uzupełniająca
1. F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa
2001
2. J. Czekaj, red. nauk., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa
2008
3. Francis J.C, Inwestycje, Analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszaw.a 2000
4. Francis J.C., Taylor R.W., Podstawy inwestowania, Oficyna Ekonomiczna, Dom
Wydawniczy ABC, Kraków 2001
Zaliczenie w formie otwartego testu, jakieś zadanko. Łącznie do uzbierania jest 20
punktów od 12 pkt zaliczenie.
Prasówki (rynki finansowe - podsumowanie tygodnia) - 10 minut, forma:
prezentacja.
STRONA |1
Sonia Kołacz, Ekonomia, spec. Inwestycje Kapitałowe
soniakolacz@gmail.com
Instrumenty finansowe
Kapitał:
a) Rzeczowy
b) Finansowy
Rynek - ogół transakcji kupna/sprzedaży.
Rynek finansowy to ogół transakcji kupna/sprzedaży instrumentów finansowych.
Instrumenty finansowe mają na celu umożliwić, by jedne pomioty mogły udostępnić innym środki
finansowe. (Zobowiazania/roszczenia finansowe jednych podmiotow gospodarczych w stosunku do
innych.)
Podstawowa funkcja rynku finansowego:


Umożliwia udostępnianie czasowo wolnych środków pieniężnych przez jedne podmioty
gospodarcze innym podmiotom.
Umożliwia to elastyczne kształtowanie czasowej struktury konsumpcji i inwestycji
podmioty nadwyżkowe
rynek finansowy (kapitały pieniężne)
podmioty deficytowe
Transfer kapitału odbywa się za pośrednictwem instrumentów finansowych, np. ktoś chce
pożyczyć pieniądze jakiemuś przedsiębiorstwu, kupując obligacje (obligacje to instrument
finansowy). Specyficzne dobra umozliwiające transfer kapitału.
Podmiot nadwyżkowy - nie ma potrzeb, by wydawać, odkłada pieniądze. Potrzeby mniejsze są niż
dochody. Odwrotnie w podmiocie deficytowym.
2|STRONA
3
Sonia Kołacz, Ekonomia, spec. Inwestycje Kapitałowe
soniakolacz@gmail.com
Przedmiotowa struktura rynku finansowego
Struktura przedmiotowa rynku finansowego
Rynek pieniężny (transakcje kasowe – Wszystkie instrumenty, to instrumenty
natychmiastowe) krótkoterminowe (krótkoterminowy, czyli
termin zapadalności do jednego roku).
Wszystkie instrumenty mają bardzo wysokie
nominały - jeśli ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz